Lundin Energy AB (”bolaget”) meddelar att den befintliga säkrade reservbaserade kreditfacilitet om 4,75 miljarder USD och övriga kreditfaciliteter har återfinansierats till en ny femårig kreditfacilitet (”faciliteten”) om 5 miljarder USD med lägre räntemarginal.

Sammanfattning

  • Ny revolverande kreditfacilitet om 1,5 miljarder USD med löptid på fem år
  • Nya lån om 3,5 miljarder USD med löptider på två till fem år
  • Vägd genomsnittlig räntemarginal över LIBOR1 om 1,6 procent, vilket är 0,9 procentenheter lägre än för den befintliga reservbaserade kreditfaciliteten
  • Bolagets utfall för ESG KPI:er påverkar räntemarginalen
  • Faciliteten har ingåtts med 16 internationella banker
  • Option om ytterligare åtaganden från långivare om upp till 1 miljard USD (accordion option)

Faciliteten är en kombination av en femårig reservbaserad kreditfacilitet om 1,5 miljarder USD, och lån om 3,5 miljarder USD med löptider på två, tre, fyra och fem år. Faciliteten ersätter den nuvarande reservbaserade kreditfaciliteten om 4,75 miljarder USD och andra kreditfaciliteter om 500 miljoner USD. Den genomsnittliga räntemarginalen över LIBOR1 förbättras betydligt till 1,6 procent, från nuvarande 2,5 procent. Faciliteten innefattar även en option om ytterligare åtaganden från långivare om upp till 1 miljard USD (accordion option). I linje med bolagets industriledande miljöprofil, har ESG KPI:er avseende koldioxidintensitet och producerad förnybar el inkluderats i beräkningen av räntemarginalen. Detta ger ytterligare finansiella incitament för vår strategi för minskade koldioxidutsläpp med målsättning att uppnå klimatneutralitet 2030. Facilitetens struktur är kompatibel med ett utgivande av osäkrade obligationer på kapitalmarknaden till pari passu-villkor, vilket skulle kunna nyttjas vid lämplig tidpunkt för att diversifiera bolagets kapitalstruktur.

Teitur Poulsen, CFO för Lundin Energy kommenterar:

”Det gläder mig att kunna meddela att vi framgångsrikt och till betydligt bättre villkor har återfinansierat våra kreditfaciliteter med en förenklad och mer flexibel struktur bestående av en reservbaserad kreditfacilitet och lån. För första gången inkluderar vi även ESG KPI:er i vår finansieringsstruktur, vilket kommer att ge ekonomiska incitament för att fortsätta förbättra vår koldioxidintensitet. Detta visar tydligt på det ekonomiska värde som en industriledande hållbar verksamhet kan generera. Att vi har kunnat säkra ett fortsatt stöd från våra främsta långivare till förbättrade villkor är ett tydligt kvitto på en motståndskraftiga verksamhet, högkvalitativa tillgångar och tillväxtprofil. Detta uppnåddes samtidigt som vi framgångsrikt tog oss igenom en av oljemarknadens mest utmanande perioder på senare år. Faciliteten ger oss ytterligare finansiell flexibilitet och ökar vårt låneutrymme, vilket tillsammans med vårt kreditbetyg BBB‑2 positionerar bolagets balansräkning bra när vi fortsätter att fullfölja vår organiska tillväxtstrategi.

”Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra befintliga långivare för deras fortsatta stöd i upprättandet av denna nya facilitet och välkomnar även nya långivare till banksyndikatet.”


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin

1LIBOR: London Inter-Bank Offered Rate
2S&P Global Inc.


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga