Lundin Energy AB meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Energy Norway AS (tillsammans  Lundin Energy), har tilldelats totalt 19 prospekteringslicenser i 2020 års norska licensrunda (tilldelning av licenser i fördefinierade områden, APA).

Tilldelningen innefattar 15 licenser i Nordsjön, två licenser i Norska havet och två licenser i södra Barents hav. Lundin Energy Norway kommer att vara operatör för sju av de tilldelade licenserna.

Tilldelningen ökar innehavet inom bolagets sju kärnområden för prospektering och ökar antalet licenser bolaget har med 23 procent. Detta understöder bolagets strategi att genomföra ett prospekteringsprogram som är inriktat på en kombination av värdeskapande möjligheter vid närliggande fält och prospektering i outforskade områden med hög potential.

Licensandelarna beskrivs nedan:

LicensBlockLicensandel (procent)Område
1089*1/5,650Nordsjön
10872/2,550Nordsjön
1084*3/760Nordsjön
10907/130Nordsjön
1091*15/5,6,840Nordsjön
1092*15/6,950Nordsjön
109715/3, 24/11,1230Nordsjön
1095*16/2, 25/1150Nordsjön
1094*17/2,3,5,6,8, 18/760Nordsjön
1045B125/415Nordsjön
820SB125/840Nordsjön
109925/3, 26/1, 30/12, 31/1030Nordsjön
110430/340Nordsjön
1102*30/3, 31/1,4,560Nordsjön
110634/2,3,5,620Nordsjön
11266609/5,6,7,8,9,10,11,12, 6610/2,4,5,6, 6611/4,530Norska havet
11296703/7,8,9,10,11,12, 6704/7,8,10,1130Norska havet
229G17122/8,950södra Barents hav
11317122/8,9,10,11,12, 7123/7,8,920södra Barents hav

* Lundin Energy Norway är operatör.
1 Avser en geografisk förlängning av licensområdet


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga