Admicom Oyj: Esityslista yhtiökokoukseen 19.2.2021


ADMICOM OYJ: ESITYSLISTA YHTIÖKOKOUKSEEN 19.2.2021

SISÄPIIRITIETO 26.1.2021 KLO 10:00


Admicom Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin 15.1.2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.2.2021 klo 08:30-10:00. Osakkeenomistajat saivat jättää omia ehdotuksiaan 25.1.2021 klo 12 mennessä. Kokouksen esityslista on päivitetty osakkailta saatujen ehdotusten mukaan.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii edellisvuoden tapaan hallituksen jäsen, asianajaja Jarmo Suonpää.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii hallituksen nimeämänä yhtiön talousjohtaja Petri Aho.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 15.1.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 jaetaan osinkona 0,91 € / osake eli yhteensä 4 484 205,18 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.2.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 2.3.2021.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiön ulkopuolisille hallitusjäsenille on maksettu menneellä toimikaudella 1000 euroa kokoukselta, pois lukien hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistaja Matti Hällin (30,7 % omistusosuus) ehdotus:
Ehdotan, että yhtiökokouksessa 19.2.2021 valittavalle hallitukselle maksetaan palkkioina toimikaudella yhtiön ulkopuolisille jäsenille 1000 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistaja Antti Sepän (3,7 % omistusosuus) ehdotus:
Ehdotan yhtiökokouksessa 19.2.2021 valittavan hallituksen palkkioiksi toimikaudella 1000 euroa kokoukselta jäsenille ja 3000 euroa kuukaudessa puheenjohtajalle ilman kokouspalkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Menneellä toimikaudella hallituksessa on toiminut kahdeksan jäsentä.

Osakkeenomistaja Matti Hällin (30,7 % omistusosuus) ehdotus:
Ehdotan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) henkilöä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Menneellä toimikaudella hallituksen jäseninä ovat toimineet Pasi Aaltola, Simo Huvila, Matti Häll, Timo Häll, Sami Kettunen, Antti Noronen, Jarmo Suonpää sekä 2.9.2020 saakka Simo Ratilainen.

Osakkeenomistaja Matti Hällin (30,7 % omistusosuus) ehdotus:
Ehdotan, että hallituksen jäseninä jatkaa Timo Häll, Pasi Aaltola, Jarmo Suonpää, Sami Kettunen sekä uusina jäseninä hallitukseen nimettäisiin Olli Nokso-Koivisto ja Kyösti Moisio. Em. henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistaja Antti Sepän (3,7 % omistusosuus) ehdotus:
Ehdotan hallitukseen uutena jäsenenä Ilkka Uusi-Maahi, joka on antanut suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistaja TIN Fonderin (4,5 % omistusosuus) ehdotus:
Ehdotamme hallitukseen seuraavia jäseniä
a. Matti Häll (perustaja, merkittävä omistaja) >>> suostumusta tehtävään ei ole saatu
b. Pasi Aaltola (riippumaton, laaja akateeminen näkemys)
c. Sami Kettunen (riippumaton, relevantti ohjelmistoalan kokemus)
d. Simo Huvila (merkittävä työntekijäedustus) >>> suostumusta tehtävään ei ole saatu
e. Olli Nokso-Koivisto (riippumaton, relevantti ohjelmistoalan kokemus ja kansainvälistyminen)

Kaikkien ehdokkaiden esittelylinkit ovat löydettävissä yhtiökokoussivustolta liitteestä Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle 19.2.2021.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilikaudella 2020 maksetut palkkiot olivat yhteensä 19 150 euroa (12 221,90 euroa vuonna 2019).

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka ehdottaa päävastuullisena tilintarkastajana jatkavan KHT Anna-Riikka Maunula.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2% osakekannasta (98 554 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18% osakekannasta (856 985 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet hallituksen esityksen mukaan ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

16. Antti Sepän esitys yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksesta
Ehdotan yhtiökokouksen myöntävän hallitukselle valtuuden päättää ”osakesplitistä” eli maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille kaikkine ehtoineen vuoden 2021 loppuun mennessä.

17. TIN Fonderin esitys yhtiökokoukselle nimitystoimikunnasta
Ehdotamme, että yhtiökokous päättäisi hallituksen nimitystoimikunnan perustamisesta, joka tekisi esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Toimikunnan muodostaisi 3-4 suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 osakerekisterin mukaisesti, jotta nimitystoimikunnalla olisi riittävästi valmisteluaikaa vuoden alussa pidettävään yhtiökokoukseen.

18. Kokouksen päättäminen


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Petri Aho
Talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 50 340 2986Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on yli 160 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/


JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet