Tornator ylsi huippusuoritukseen – pandemiavuosi oli yhtiön historian paras

Imatra, FINLAND


     

Tornator Oyj

Tilinpäätöstiedote 10.2.2021 klo 9.00

  

Tornator ylsi huippusuoritukseen – pandemiavuosi oli yhtiön historian paras

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2020                            

  • Liikevaihto kasvoi 118,1 milj. €:oon (+11,6 %) ja tase kohosi yli 2,0 mrd. €:oon
  • Operatiivinen liikevoitto oli ennätyksellinen 91,9 milj € (+23,1 %), samoin operatiivinen nettotulos: 56,8 milj. € (+33,1 %)
  • Konsernin pitkäaikaiset lainat uusittiin kokonaan vihreäksi luokiteltuna
  • Yhtiö solmii merkittävän metsäpalveluliiketoiminnan laajentamissopimuksen ja toteutti mittavan tuulivoiman hankeportfolion myynnin
  • Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta lähes 12 000 hehtaaria
  • Yhtiö toteutti lukuisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia hankkeita
  • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 121,1 milj. €, puuston arvon muutos vaikutti +121,1 milj. € ja korkoinstrumenttien -33,3 milj. € ennen veroja.
  • Oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 13,8 %

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:

”Vuosi 2020 oli Tornatorin kaikkien aikojen paras. Konsernin liikevaihto kohosi 11,6 %:ia 118,1 miljoonaan euroon (105,8), ja vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli ennätyksellinen 91,9 miljoonaa euroa (74,7). Pitkäaikainen puukauppasopimus yhtiön pääasiakkaan Stora Enson kanssa osoitti jälleen vahvuutensa toimintaympäristön muuttuessa äkillisesti. Operatiivinen toiminta sujui poikkeusoloissa erinomaisesti: puukaupassa määrät toteutuivat suunnitellusti ja hinnat olivat vertailuvuoden tasolla. Konsernin metsien käypä arvo nousi 121 miljoonaa euroa, ja tase ylitti ensimmäistä kertaa kahden miljardin euron rajan. Vuoden erityisiä saavutuksia oli 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseen lasku. Yhtiön vahva toimintahistoria ja vuosien saatossa luodut kanavat lainarahoitusmarkkinoille nousivat jälleen korkeaan arvoon. Lisäksi Tornator solmi Stora Enson kanssa metsäpalveluliiketoiminnan laajentamissopimuksen ja myi merkittävän tuulivoiman hankeportfolion OX2:lle. Koronavirus sai aikaan positiivisen kehityksen rakennuspaikkojen kysynnässä, mikä tuki Tornatorinkin tonttikauppaa. Yhtiö toteutti kasvustrategiaansa ostamalla Suomessa metsiä lähes 12 tuhatta hehtaaria ja solmimalla ensimmäiset metsänvuokrasopimukset.

COVID-19 pandemialla ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Yhtiön panostukset asiakkuuksiin, digitaalisuuteen, metsäpalveluihin, tuulivoiman kehittämiseen ja erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin näkyivät menestyksenä sekä operatiivisessa toiminnassa että strategisten hankkeiden läpiviennissä. Hyvä taloudellinen asema mahdollisti myös muiden auttamisen: Tornator tuki koronaviruksen haasteissa painivia metsäalan yrittäjiä tarjoamalla miljoonan euron edestä lisätöitä yhtiön metsissä. Henkilöstömme sopeutui hienosti ympäröivän maailman tuomiin muutoksiin työelämässä, ja saimme Etelä-Karjalan kauppakamarin järjestämässä työhyvinvointikilpailussa ensimmäisen palkinnon. Tornameiningiksi ristitty rehdin tekemisen kulttuuri siivitti yhtiön huippusuorituksiin laajalla rintamalla.

Taloudellisen ja sosiaalisen vastuunkannon rinnalla teimme tärkeää työtä myös ekologisen vastuun saralla. Jo aiemmin suojeluun osoitetut luontokohteemme saivat jatkoa, kun sovimme ympäristöministeriön kanssa noin 750 hehtaarin suojelualueen perustamisesta Joensuun Luhtapohjaan Helmi -elinympäristöohjelman puitteissa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ollut ja tulee olemaan erittäin korkealla Tornatorin strategiassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohessa. Suojelutoimien lisäksi yhtiö turvaa luonnon monimuotoisuutta muun muassa ennallistamalla soita ja kulottamalla.

Tornatorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Yhtiön metsät toimivat hiilinieluna, tarjoavat biotalouden tuotteisiin kestävästi tuotettua raaka-ainetta sekä mahdollistavat osaltaan hyvinvointivaltion sosiaalisen kestävyyden ylläpitämisen. Vuonna 2020 Tornator liittyi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän pohjoismaisen ilmasto-businessverkoston Climate Leadership Coalitionin jäseneksi.

Tornator jatkoi monipuolista tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä asiakkaiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on kehittää metsätalouden kasvumahdollisuuksia, tehokkuutta ja vastuullisuutta entisestään. Esimerkkejä kehitystyöstä ovat taimimateriaalien parantaminen, digitaalisen metsävaratiedon hyödyntäminen sekä hiilensidonta- ja -korvaavuuslaskelmien tuottaminen.

Markkinaympäristö vaikuttaa aavistuksen selkeämmältä kuin vuosi sitten. Metsätalouteen kohdistuu kuitenkin paljon erilaista painetta Euroopan Unionin taholta. Komissiolta odotetaan uutta metsästrategiaa, ja niin sanottu kestävän rahoituksen taksonomia voi luoda odottamattomia haasteita metsätalouden harjoittamiselle. Koko metsäsektorin kannalta on tärkeää, mihin asentoon uusi EU-lainsäädäntö asettuu. 

Puun kysyntätilanne on vuoden 2021 alussa varsin hyvä. Sekä sahatavaran että pitkäkuituisen sellun markkinat vetävät, ja megatrendien tukema lopputuotteiden kysyntä on vankalla pohjalla. Työmarkkinoilla on rauhallisempi tunnelma kuin edellisvuonna, ja puun korjuukelit vaikuttavat lupaavilta pakkasten saavuttua. Kestävän metsätalouden toimintaedellytykset ovat siten kunnossa.  

Vuonna 2021 jatkamme kannattavan kasvun strategiaamme, jossa taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu ohjaavat toimintaamme hyvässä tasapainossa. Koko maan kattavan metsäpalveluorganisaation rakentaminen yhtiön ammattitaidon tarjoamiseksi suomalaisille yksityismetsänomistajille on vuoden 2021 suuri ponnistus. Tämä on meille mieluinen haaste, ja uskon vahvasti, että yhteistyössä Stora Enson kanssa pystymme tarjoamaan metsänomistajille erinomaisen palvelukokemuksen.

Ennätysvuoden jälkeen minulla on ilo ja kunnia kiittää Tornatorin henkilöstöä, urakoitsijoita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä rakentavasta kumppanuudesta ja luottamuksesta. Olemme yhdessä jälleen luoneet kestävää hyvinvointia metsästä!"

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 118,1 miljoonaa euroa (105,8) ja muutos siten +11,6 %. Puun luovutus toteutui erinomaisesti huolimatta alkutalven leudoista keleistä ja työmarkkinalevottomuuksista. COVID-19 pandemia ei häirinnyt yhtiön operatiivista toimintaa, ja muun muassa tonttikaupassa poikkeusolojen vaikutus markkinakysyntään oli jopa positiivinen. Pääosa, eli 108,3 miljoonaa euroa ja 91,7 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (101,0 milj. euroa, 95,4 %). Liikevaihto sisältää maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja 6,9 miljoonaa euroa (2,7) ja metsäpalvelumyyntiä 2,9 miljoonaa euroa (2,1). Liiketoiminnan muut tuotot 22,7 milj. euroa (5,7) sisältävät muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia sekä maa-ainesmyyntiä. Vuonna 2020 muut tuotot sisältävät myös 17,3 milj. euroa tuottoja toteutuneista ja arvioita tulevaisuudessa toteutuvista maksuista tuulivoimahankeportfolioon myyntiin liittyen.

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 212,4 miljoonaa euroa (264,6) ja tilikauden voitto oli 121,1 miljoonaa euroa (164,8). Biologisten hyödykkeiden käypä arvo kohosi merkittävästi Suomessa, mikä selittää liikevoiton huomattavaa muutosta. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +121,1 miljoonaa euroa (+189,9), ja rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos pienensi tulosta -33,3 miljoonaa euroa (-47,0) ennen laskennallisia veroja. Operatiivinen liikevoitto laski Virossa ja Romaniassa.

Tornator Timberland -konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserniin kuuluvat (100,0%) seuraavat tuulivoiman kehitysyhtiöt Suomessa: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy.

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

    2020 2019 2018  
Liikevaihto, milj. euroa      
  Konserni 118,1 105,8 112,8  
  Emo 108,0 93,4 102,0  
Liikevoitto, milj. euroa        
  Konserni 212,4 264,6 116,5  
  Emo 224,9 219,3 80,7  
Liikevoittoprosentti, %        
  Konserni 179,8 250,0 103,2  
  Emo 208,3 234,7 79,1  
Tilikauden tulos, milj. euroa        
  Konserni 121,1 164,8 78,9  
  Emo 144,7 123,5 43,8  
Oman pääoman tuotto, %        
  Konserni 13,8 21,5 11,6  
  Emo 17,8 17,3 6,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, %        
  Konserni 13,8 19,0 9,1  
Omavaraisuusaste, %        
  Konserni 45,3 45,5 44,4  
Henkilöstö keskimäärin        
  Konserni 186 183 182  

  
Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator-konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

 

 Vertailukelpoiset tunnusluvut
  2020 2019 2018
Liikevaihto, milj. euroa   118,1 105,8 112,8
Liikevoitto, milj. euroa   91,9 74,7 83,9
Liikevoittoprosentti, %   77,8 70,6 74,4
Tilikauden tulos, milj. euroa   56,8 42,7 49,7
Oman pääoman tuotto, %   6,5 5,6 7,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %   6,0 5,4 6,6
         
Vertailukelpoiset tunnusluvut on saatu vähentämällä virallisista IFRS -luvuista laskennalliset muutokset seuraavasti (milj. €):


Liikevoitto, virallinen 212,4
  - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -121,1
  - Varausten ja pitkäaikaisten saamisten käyvän arvon muutos 0,6
= Liikevoitto, vertailukelpoinen 91,9
     
Tilikauden tulos, virallinen 121,1
  - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -121,1
  - Varausten ja pitkäaikaisten saamisten käyvän arvon muutos 0,6
  - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 33,3
  - Laskennallisten verojen osuus yllä mainituista eristä 22,9
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 56,8

    

Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

  1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Myyntituotot: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 107 977,3 91,4 93 437,4 88,3
Romania ja Viro 10 148,7 8,6 12 386,0 11,7
Yhteensä 118 126,0 100,0 105 823,4 100,0
     
  1.1.-31.12.2020 31.12.2019
Biologiset hyödykkeet: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 1 671 256,1 90,8 1 480 319,2 88,0
Romania ja Viro 169 945,7 9,2 202 311,8 12,0
Yhteensä 1 841 201,8 100,0 1 682 631,0 100,0
        
Pitkäaikaiset varat: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 1 775 543,9 90,3 1 572 127,2 87,5
Romania ja Viro 191 548,3 9,7 224 096,7 12,5
Yhteensä 1 967 092,2 100,0 1 796 223,8 100,0

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin vuosi onnistui erinomaisesti sekä operatiivisen toiminnan että strategisten hankkeiden läpiviennin osalta.

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, toiminta sujui suunnitellusti haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Puun luovutus pääasiakkaalle Stora Ensolle Suomessa oli noin 73,6 miljoonaa euroa (66,6) eli noin 68,0 % (66,8 %) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen.

Tornator toteutti kasvustrategiaansa solmimalla Stora Enson kanssa koko Suomen kattavan metsäpalvelusopimuksen. Vuodesta 2021 alkaen Tornator toteuttaa kaikki Stora Enson metsäpalveluasiakkaiden metsänhoitotyöt. Toinen merkittävä strateginen hanke toteutui joulukuussa, kun Tornator myi 600 megawatin kokoisen tuulivoiman hankekehitysportfolion Euroopan suurimmalle maatuulivoiman rakentajalle OX2:lle. Tornator hyötyy tuulivoiman rakentumisesta yhtiön maille sekä taloudellisesti että ilmastovastuun näkökulmasta.

Tornatorin metsäomaisuuden (puusto) käyvän arvon päivityksestä kirjattiin merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomessa. Arvostusmallissa päivitettiin nykyiseen puusukupolveen liittyvät hakkuutulot ja metsänhoitokulut, mikä kohotti biologisten hyödykkeiden arvoa konsernin taseessa yhteensä 184 miljoonaa euroa. Aiemmin malli huomioi myös tulevien puusukupolvien kassavirrat. Useista arvostustekijöistä muodostuva vuotuinen käyvän arvon päivitys paransi konsernin liikevoittoa 121,1 miljoonalla eurolla. Suomessa käyvän arvon laski ulkopuolinen arvioija, Indufor Oy, tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta eli kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaali huomioon ottaen. Metsien arvostusmalli on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 1 940 miljoonaa euroa (1 776) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä yli 700 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Taseen toisella puolella yhtiön pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot heikkenivät pitkien markkinakorkojen laskun johdosta. Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta syntyi tuloslaskelman rahoituseriin -33,3 miljoonan euron negatiivinen kirjaus (-47,0). Edellä mainituilla käyvän arvon muutoksilla ei ollut kassavirtavaikutuksia.

Tornatorin pitkään ja huolellisesti suunniteltu lainojen uudelleenrahoituskierros toteutui vuoden 2020 aikana: yhtiö uusi kaikki rahoitussopimuksensa ja siirtyi käyttämään pääosin vihreää rahoitusta. Keväällä Tornator solmi merkittävän, vihreän pankkilainakokonaisuuden ja syksyllä Tornator laski liikkeeseen 350 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan (Green Bond). Sekä pankkilaina että joukkovelkakirjalaina on tehty Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen puitteissa. Vihreän rahoituksen lisäksi Tornatorilla on 2020 tilinpäätöksessä pieni määrä liikkeeseenlaskettuja yritystodistuksia, jotka monipuolistavat yhtiön käytössä olevien velkainstrumenttien valikoimaa.

Tornatorin omavaraisuusaste oli 45 % (45 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittava lainakovenantti (LTV, loan to value) täyttyi turvallisella marginaalilla.

Yhtiö jatkoi investointeja uuden metsämaan hankintaan. Suomessa Tornator osti lähes 12 000 hehtaaria metsää ja solmi myös ensimmäiset metsänvuokraussopimukset. Yhtiön lanseeraama uusi liiketoiminta antaa metsänomistajille mahdollisuuden vuokrata metsänsä Tornatorille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tämä on uusi tapa toisaalta säilyttää kontakti perittyyn omaisuuteen ilman huolta metsien hoidosta ja toisaalta mahdollisuus saada tasaista vuokratuloa helposti ja luotettavasti.

Virossa ja Romaniassa yhtiö jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin kaikki metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC™, FSC®).

Suomi FSC-C123368
Viro FSC-C132610
Romania FSC-C132426

Pandemian iskiessä keväällä Suomeenkin Tornator päätti tukea koronaviruksen haasteissa painivia metsäalan yrittäjiä tarjoamalla lisätöitä yhtiön metsissä. ”Tornameininki” -kampanjalla autettiin urakoitsijoita teettämällä ennakkoon erilaisia metsänhoitoon ja tiestöön liittyviä töitä noin miljoonan euron edestä.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtiö ennallisti soita, teki kulotuksia ja perusti uusia luonnonsuojelualueita yhteensä yli 1500 hehtaarilla yhtiön mailla. Tornator jatkoi merkittäviä suojeluhankkeita muun muassa Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelmien puitteissa.   

Tornator voitti jaetun ensimmäisen palkinnon Etelä-Karjalan kauppakamarin yrityksille järjestämässä työhyvinvointikilpailussa. Korona-ajan poikkeusoloissa yhtiön henkilöstön työhyvinvointi oli hyvällä tasolla ja etätyöhön sopeutuminen sujui mallikkaasti.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2020 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 30 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit. Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen yhtiön metsien rakenteesta ja laatii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Luonnonvarakeskuksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma ovat vuodelta 2016.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien määrittelytyö on käynnissä. Tornator osallistuu tiiviisti tähän prosessiin.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Vuonna 2020 koronavirus sai aikaan positiivisen käänteen tonttimaan kysynnässä.  Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi merkittäviä alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi. Vuonna 2020 tuulivoimaan kohdistui Suomessa voimakasta kiinnostusta, ja Tornator myi pitkään kehittämänsä hankekehitysportfolion kilpailutuksen kautta.    

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuvat toiminnan vastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblow-kanava.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä.

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen ja työturvallisuuden osalta. Vuonna 2020 Tornator solmi Stora Enson kanssa sopimuksen metsäpalveluliiketoiminnan laajentamisesta koko Suomeen. Sopimuksen toteuttaminen lisää Tornatorin riskejä mm. käytettävien urakoitsijoiden määrän kasvun kautta.  Valvontaa kehitetään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla. 

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö on myös hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen kuuden vuoden joukkovelkakirjalainan pankkilainojen lisäksi. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita, mikäli esimerkiksi kansainvälisen politiikan jännitteet eskaloituvat tai pandemian torjunnassa tapahtuu jotain yllättävää. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

   
Yhtiön omissa metsissä metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tämän lisäksi Tornator alkaa toteuttamaan metsänhoitotöitä maan laajuisesti Stora Enson metsäpalveluasiakkaille. Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. 

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vertailuvuoden tasolla. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Vuonna 2020 tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2019 keskimäärin 5,9 % peruspalkoista (2019 maksettiin 6,4 % vuodelta 2018).

Konsernissa on töissä noin 180 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1000 henkilötyövuoden verran.

  2020 2019 2018
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 186 183 182
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. € 9,2 9,1 8,4

Ympäristö

Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC ja FSC -sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain. Laajempi FSC-uudelleensertifiointi tehdään viiden vuoden välein, ja Tornator toteutti tämän viimeksi vuonna 2019. 
                                                                                                                                   
Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 9.3.2020 saakka puheenjohtaja Mikko Koivusalo, varapuheenjohtaja Mikko Mursula sekä jäsenet Erkko Ryynänen ja Jari Suominen.  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2020 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Erkko Ryynänen Tomi Viia
Jorma Länsitalo Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2020 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Erkko Ryynänen ja varajäseneksi Jorma Länsitalon. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Erkko Ryynäsen.

Toimitusjohtajana on toiminut Henrik Nieminen. Hänen sijaisensa on liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, kehitysjohtaja Heikki Penttinen sekä henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2020 valittiin tilintarkastajaksi Deloitte Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Marika Nevalainen.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Emoyhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake vaihtaa omistajaa.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 813.731.580,67 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 137.546.174,51 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 8,00 euroa/osake eli 40.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu on suunniteltu maksettavaksi 24.3.2021 – täsmäytyspäivä 19.3.2021.

Osakkeenomistajat 31.12.2020

Omistaja %
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 5,21 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 4,16 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Tilinpäätöksen avainluvut

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen avainluvut. Tilinpäätös liitteineen löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi/Sijoittajat

       

Konsernin tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto 118 126,0 105 823,4
Liiketoiminnan muut tuotot 22 684,5 5 717,5
     
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 362,3 -1 427,6
Materiaalit ja palvelut -27 920,3 -17 216,8
Henkilöstökulut -9 162,4 -9 064,5
Poistot ja arvonalentumiset -3 096,5 -3 182,5
Liiketoiminnan muut kulut -6 901,5 -5 961,0
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 121 056,7 189 910,1
Liikevoitto 212 424,0 264 598,6
     
Rahoitustuotot 240,0 199,0
Rahoituskulut -20 907,8 -22 559,1
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -33 315,8 -46 993,4
Rahoituserät (netto) -53 983,6 -69 353,5
     
Voitto/tappio ennen veroja 158 440,4 195 245,1
     
Tuloverot -9 131,5 373,4
Laskennallisten verojen muutos -28 255,9 -30 846,4
Tilikauden tulos 121 053,0 164 772,0
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 121 053,0 164 772,0
     
     
Konsernin laaja tuloslaskelma    
     
Tilikauden tulos 121 053,0 164 772,0
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
39,2 28,8
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero -650,8 -979,8
Kauden laaja tulos yhteensä 120 441,5 163 821,0
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 120 441,5 163 821,0

 

       

 

Konsernin tase

1 000 euro 31.12.2020 31.12.2019
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 755,5 1 799,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 114 555,3 109 398,0
Käyttöoikeusomaisuuserät 2 268,4 2 284,2
Biologiset hyödykkeet 1 841 201,8 1 682 631,0
Muut sijoitukset 111,2 111,2
Pitkäaikaiset saamiset 8 200,0  0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 967 092,2 1 796 223,8
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 34,3 51,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 081,5 21 912,5
Sijoitukset 7 112,5 2 160,8
Rahavarat 56 717,4 18 650,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 78 945,8 42 775,3
     
Varat yhteensä 2 046 038,0 1 838 999,1
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 871 737,1 781 295,6
Oma pääoma yhteensä 921 737,1 831 295,6
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 220 306,3 192 040,6
Rahoitusvelat 673 523,2 1 003,1
Johdannaiset 174 384,4 141 058,5
Vuokravastuuvelka 2 002,3 1 964,8
Eläkevastuuvelka 127,0 183,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 070 343,1 336 250,1
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 14 985,5 647 180,6
Ostovelat ja muut velat 29 877,7 23 933,2
Vuokravastuuvelka 341,4 339,6
Varaukset 8 753,2 0,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 53 957,8 671 453,4
     
Velat yhteensä 1 124 300,9 1 007 703,5
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 046 038,0 1 838 999,1

 

       

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-
ero
Käyvän
arvon
rahasto
Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 50 000,0 29 995,2 -8 596,5 0,0 631 075,9 702 474,6
       
Laaja tulos       
Tilikauden tulos      164 772,0 164 772,0
Siirrot erien välillä       0,0
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen)
      
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät      28,8 28,8
Muuntoero     -979,8     -979,8
Kauden laaja tulos 0,0 0,0 -979,8 0,0 164 800,8 163 821,0
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako         -35 000,0 -35 000,0
Liiketoimet omistajien kanss
yhteensä
        -35 000,0 -35 000,0
Oma pääoma 31.12.2019 50 000,0 29 995,2 -9 576,3 0,0 760 876,8 831 295,6
       
       
Oma pääoma 1.1.2020 50 000,0 29 995,2 -9 576,3 0,0 760 876,8 831 295,6
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         121 053,0 121 053,0
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)            
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät         39,2 39,2
Muuntoero     -650,8     -650,8
Kauden laaja tulos 0,0 0,0 -650,8 0,0 121 092,2 120 441,5
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -30 000,0 -30 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
        -30 000,0 -30 000,0
Oma pääoma 31.12.2020 50 000,0 29 995,2 -10 227,1 0,0 851 969,0 921 737,1

 

       

 

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta    
Myynnistä saadut maksut 110 545,1 107 720,0
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 6 922,6 2 743,7
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 15 499,6 5 719,0
Maksut liiketoiminnan kuluista -34 538,7 -31 785,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
98 428,5 84 397,3
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-23 563,2 -22 728,3
Saadut korot liiketoiminnasta 240,0 199,0
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
4 139,3 -8 983,5
Liiketoiminnan rahavirta 79 244,6 52 884,5
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -40 161,6 -43 560,7
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -4 963,8 -5 383,9
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-3 158,2 -3 237,8
Investoinnit rahasto-osuuksiin -4 947,8 -1 116,9
Investointien rahavirta -53 231,4 -53 299,4
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 700 000,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -25 085,2 -51,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 295 000,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -632 500,0 -254 500,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -346,3 -305,0
Maksetut osingot -30 000,0 -35 000,0
Rahoituksen rahavirta 12 068,5 5 143,1
     
Rahavarojen muutos 38 081,7 4 728,2
     
Rahavarat kauden alussa 18 650,7 13 957,4
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -15,0 -34,7
     
Rahavarat kauden lopussa 56 717,4 18 650,7


 

Liitteet

Tilinpäätös 2020

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LiiteAttachments

Tornator Oyj konsernitilinpäätös 31.12.2020

Contact Data