Admicom Oyj: Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.2.2021


ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 19.2.2021 KLO 13:35

Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.2.2021

Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.2.2021 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2020.

Päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta Admicom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous viimeistään 19.2.2021.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 maksettavaksi osingoksi 0,91 eur/osake, eli yhteensä 4 484 205,18 euroa. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin 2.3.2021, varojenjaon täsmäytyspäivän ollessa 23.2.2021. Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 17 127 781,97 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 2 743 057,91 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) henkilöä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille (ei yhtiön palveluksessa) maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kettunen Sami, Nokso-Koivisto Olli, Aaltola Pasi, Häll Timo, Suonpää Jarmo ja Moisio Kyösti.

Ehdotetut jäsenet Olli Nokso-Koivistoa ja Kyösti Moisiota lukuun ottamatta ovat toimineet yhtiön hallituksessa 2020 aikana.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2 % osakekannasta (98 554 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18 % osakekannasta (856 985 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista maksuttoman osakeannin ehdoista.

Hallituksen nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta tekee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Toimikunnan muodostaa 3-4 suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 osakerekisterin mukaisesti.

Admicom Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Petri Aho
Talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 50 340 2986

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on yli 160 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/


JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet