Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Ändringen av villkoren för optionsprogram och warranter

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.30 (EEST)

Nexstim Abp: Ändringen av villkoren för optionsprogram och warranter

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) genomförde en företrädesemission som avslutades 29 mars 2021 i Sverige och 31 mars 2021 i Finland och med hänvisning till bolagets företagsmeddelande utgiven tidigare i dag har bolaget också beslutat om en riktad nyemission. I samband med ovan nämnda emissioner beslutade styrelsen i dag 7 april 2021 att justera teckningspriserna i bolagets optionsprogram 2016B–C, 2018A-B och 2020A-C samt villkoren för bolagets warranter (de särskilda rättigheterna) så att de nuvarande teckningspriserna sänks.

I enlighet med villkoren för optionsprogrammen och warrantavtalen, förändras teckningspriserna i optionsprogrammen och warrantavtalen så att relativa teckningspriserna i dessa program och warrantavtal efter ovannämnda emissioner förblir oförändrade. De nya teckningspriserna är följande:

Optionsprogram/ WarrantTeckningspriset per aktie före förändringenDet nya teckningspriset per aktie
Optionsprogram 2016B0,23 euro0,18 euro
Optionsprogram 2016C0,30 euro0,23 euro
Optionsprogram 2018A0,07 euro0,05 euro
Optionsprogram 2018B0,01 euro0,01 euro
Optionsprogram 2020A0,03 euro0,02 euro
Optionsprogram 2020B0,07 euro0,07 euro
Optionsprogram 2020C**
Kreos Warranter0,41 euro0,32 euro
   

*skall beslutas 2022

Angående optionsprogram 2020A-C beslutade styrelsen vidare att ändra de belopp av optionerna i det nya optionsprogrammet som bolagets styrelse beslutade 10 juni 2020 rikta till bolagets och dess dotterbolags medarbetare, ledning och andra intressegrupper med stöd av befogenheter beviljadeav extra bolagsstämman 1 mars 2021 på följande sätt:

Det maximala antalet optionsrättigheter som emitteras i 2020 års optionsprogrammet efter ändringen blir 58 500 000, och dessa optionsrättigheter berättigar optionshavarna att teckna högst 58 500 000 nya aktier eller befintliga aktier i bolagets eget innehav. Bolagets styrelse beslutar om optionshavarna ska få nyemitterade aktier eller aktier i bolagets eget innehav. Antalet aktier som kan tecknas med optionsrätterna av 2020 års optionsprogram är högst 8,10 procent av all aktier i bolaget efter eventuella aktieteckningar, ifall 58  500 000 nya aktier emitteras efter registrering av i företrädesemission tecknade nya aktier, med hänsyn till också aktier tecknade på grund av teckningsgarantier. För tydlighetens skull kommer antalet optioner efter ändringen öka med 19 500 000.

Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom optionerna är avsedda at utgöra en del av incitaments- och belöningsprogrammet för medarbetarna, ledningen och intressegrupperna. Syftet med optionsrättigheter är att uppmuntra medarbetarna, ledningen och intressegrupperna till långsiktigt arbete och samarbete för att öka aktievärdet. Optionsrättigheterna syfter även till att engagera medarbetarna, ledningen och intressegrupperna i bolaget.
Efter ändringen 19 500 000 av alla optionsrätter är 2020A optioner, 19 500 000 är 2020B optioner; och 19 500 000 är 2020C optioner. Teckningsperioden för 2020A optioner är från 1 juli 2022 till 15 december 2027; teckningsperioden för 2020B optioner är från 1 juli 2023 till 15 december 2028; och teckningsperioden för 2020C optioner är från 1 juli 2024 till 15 december 2029.

Teckningsoptionerna delas ut vederlagsfritt. Teckningspriset för 2020A optioner och 2020B optioner presenteras i tabellen ovan.

Teckningspriset för 2020C optioner är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Finland -marknadsplats under tjugo handelsdagar efter datum för publicering av bolagets bokslut för 2021.

Teckningspriset ska krediteras fonden för inbetalt fritt eget kapital. Betalning för aktierna ska erläggas i samband med teckning. Ovanstående ändringar ska beaktas i teckningspriserna.

De ändrade optionsvillkoren och warrantvillkoren finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/.


NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga