Reminder - Sidste handelsdag for Migatronics B-aktier

Fjerritslev, DENMARK


SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 8/2021

        Fjerritslev, 19. april 2021

Afnotering og tilbud om køb af B-aktier - Sidste handelsdag er fredag den 23. april 2021

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 5 af 25. marts og nr. 6 af 26. marts 2021 om afnotering og køb af B-aktier i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S.

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 2021, hvor det blev besluttet at afnotere selskabets B-aktier, har Nasdaq Copenhagen A/S godkendt Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S’ anmodning om, at selskabets B-aktier slettes fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Nasdaq Copenhagen A/S har fastsat, at sidste handelsdag for B-aktierne vil være den 23. april 2021. Efter denne dato vil B-aktierne blive slettet fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S og dermed blive afnoteret.

Roed Invest ApS har tilbudt at købe alle B-aktier i selskabet til 324 kr. pr. aktie. Dette købstilbud er gældende indtil den 23. april 2021 kl 17:00, hvorefter tilbuddet vil have været gældende i fire uger.

Sidste handelsdag og sidste frist for accept af købstilbuddet fra Roed Invest ApS er derfor fredag den 23. april 2021 kl 17:00.

Som det fremgår af selskabsmeddelelse nr. 5 af 25. marts 2021, er konsekvenser af sletning fra handel og officiel notering af Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S’ B-aktier følgende:

  • Muligheden for omsætning af B-aktierne vil blive væsentlig reduceret, idet handel ikke vil kunne ske via Nasdaq Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S vil ikke søge at etablere nogen form for handelsplads eller andet forum for B-aktionærers salg eller køb af B-aktier. B-aktierne vil formelt være omsættelige, men der vil formentlig ikke være nogen let mulighed for salg eller køb af B-aktier.
  • B-aktierne vil ophøre med at være børsnoterede, hvilket kan have negative konsekvenser for B-aktionærernes skattemæssige retsstilling i forhold til B-aktierne, ligesom det vil have konsekvenser i forhold til ejerskab via aktiesparekonto eller pensionsmidler. Det må forventes, at omkostningerne ved opbevaring af B-aktierne i depot kan stige, når B-aktierne ikke længere er noteret.
  • Efter en sletning vil Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer, som for eksempel anbefalingerne for god selskabsledelse, og Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S vil alene kommunikere med sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.
  • Investorer og aktionærer, der ejer eller måtte købe B-aktier i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, skal være opmærksomme på, at der ikke efter udløbet af købstilbuddet fra Roed Invest ApS og efter sletning af B-aktierne fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S umiddelbart vil være mulighed for at kunne sælge B-aktierne igen, bortset fra ved aftaler, der eventuelt kan indgås med andre investorer eller aktionærer uden om en børs eller handelsplads.

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S gør opmærksom på, at ovenstående forhold må forventes at være gældende efter den 23. april 2021, der er den sidste handelsdag for B-aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S.

Såfremt Roed Invest ApS efter Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' gennemførelse af tilbuddet ejer mere end 90 % af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, uden at medregne Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' egne aktier, vil selskabslovens regler om tvangsindløsning finde anvendelse. Dette vil medføre, at tilbageværende minoritets-aktionærer vil kunne kræve sig indløst af Roed Invest ApS, ligesom Roed Invest ApS vil kunne foranledige en tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne. Roed Invest ApS har ikke truffet nogen beslutning om, at igangsætte en tvangsindløsning, og der er ingen sikkerhed for, at der vil være mere end 90 % ejerskab til stemmer og aktier i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S.

Med venlig hilsen

Svejsemaskinefabrikken
MIGATRONIC A/S

Frank Lorenz        
Bestyrelsesformand

Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:
Bestyrelsesformand Frank Lorenz, telefon 4028 8854.

Vedhæftet fil



Attachments

Med nr. 8-21 Indkald GF 2021 - Kopi