REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Vejle, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 70
Vejle, den 23. april 2021


WATURU HOLDING A/S – REFERAT AF GENERALFORSAMLING


Den årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S blev afholdt den 23. april 2021 kl. 15.00 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 1. tv., 7100 Vejle.

Dagsordenen var:

1.   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2.   Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3.   Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4.   Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
5.   Valg af bestyrelse
6.   Valg af revisor
7.   Bestyrelsens forslag

    1. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3.4 Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants.

8.   Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Toke Reedtz blev valgtsom dirigent.
Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 277.930,20 svarende til 52,33 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2020.
Beretningen kan læses i selskabets årsrapport for 2020, som kan downloades
via selskabets hjemmeside www.waturu.dk/dokumenter.


Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2020. Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev enstemmigt besluttet, at årets underskud overføres til næste år.

Der udbetales ikke udbytte.

4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Dirigenten fremlagde forslag til at fastholde det nuværende vederlag til bestyrelsen.
Formand DKK 175.000,- Medlem DKK 75.000,-. Forslaget blev godkendt.

5. Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Lasse Ranlev og Andreas Bruus genopstillede til selskabets bestyrelse.
Lasse Ranlev genopstillede ligeledes til formand.
Dirigenten oplyste at Martin Nielsen (bestyrelseskandidat A) samt Kent Storm (bestyrelseskandidat B) var opstillet som menige medlemmer.
Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg af revisor

Selskabets nuværende revisor, 2+ Revision statsaut. revisorer ApS, blev enstemmigt genvalgt.

7. Bestyrelsens forslag

Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3.4 jf. indkaldelsen til generalforsamlings blev godkendt i sin helhed.

 
8. Eventuelt


Selskabet har modtaget spørgsmål vedrørende kommercialiseringen af selskabets vandvarmer.


Selskabet henviser aktionærerne til at læse selskabsmeddelelse nr. 68 samt selskabets årsrapport, som beskriver selskabets kortsigtede forventninger og langsigtede målsætninger for omsætningen.
Årsrapporten for 2020 kan downloades via selskabets hjemmeside www.waturu.dk/dokumenter.

Generalforsamling afsluttet d. 23. april 2021 kl. 16:05

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand, samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser.
Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i selskabet Aquaturu A/S, som udvikler anti-bakterie og anti-alge teknologi til landbaseret fiskeopdræt.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, E-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Certified Adviser
CDI GLOBAL ApS
Per Vestergaard
Direktør/CEO
Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000 Aalborg Denmark
T  +4598110055,
M +4521764317,
E  pva@cdiglobal.dk
Hjemmeside: 
www.cdiglobal.dk

Nasdaq First North Growth Market Denmark

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.waturu.dk
Finansielle rapporter: www.waturu.dk/dokumenter  
Nyt: www.waturu.dk/nyt