Source: Nexstim Oyj

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2021 (OREVIDERAD)

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors 13 augusti 2021 klockan 9.00 (EEST)

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2021 (OREVIDERAD)

NEXSTIM GÖR SITT BÄSTA HALVÅR NÅGONSIN MÄTT I OMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH RAPPORTPERIODENS RESULTAT

Siffrorna inom parentes hänvisar till motsvarande period föregående år, om inget annat anges.

Sammanfattning av januari–juni 2021

 • Bolagets omsättning ökade med 83,3 procent och uppgick till 3,0 miljoner euro (1,6)
 • Omsättningen i jämförbara valutakurser ökade med 89,5 procent, det vill säga ökningen överskred den redovisade tillväxten med 6,2 procentenheter
 • Försäljningen av utrustning utgjorde 1,6 miljoner euro (0,6), ökning 186,6 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter uppgick till 1,4 miljoner euro (1,1), ökning 29,3 procent.
 • Rörelseresultatet var -0,9 miljoner euro (-1,8), förlustminskning 50,8 procent
 • Rapportperiodens resultat var -0,9 miljoner euro (-1,2)
 • Omsättningen för diagnostikverksamheten (NBS) ökade med 96,1 procent under första halvåret och uppgick till 1,8 miljoner euro (0,9)
 • Omsättningen för behandlingsverksamheten (NBT®) ökade med 67,3 procent under första halvåret och uppgick till 1,2 miljoner euro (0,7)
 • Bolagets lyckade företrädesemission på våren övertecknades och hämtade in totalt 6,6 miljoner euro nytt kapital. Emissionslikviden ökade bolagets soliditet till hela 38,9 procent (4,7 %)
 • Nexstim uppdaterade under rapportperioden sin strategi 2021–2024 med fokus på lönsam tillväxt inom verksamheterna diagnostik och behandling

Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram en teknikplattform för neuronavigerad TMS (transkraniell magnetstimulering) som möjliggör individanpassad behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Nexstim tillhandahåller system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering för diagnostik (NBS) och behandling (NBT®).

Nyckeltal

Tusen euro1-6/2021

6 mån.
1–6/2020

6 mån.
Förändring, %1–12/2020

12 mån.
Omsättning2 958,61 614,583,34 114,0
Personalkostnader-2 028,2-1 597,327,0-3 731,5
Övriga rörelsekostnader-1 555,0-1 363,714,0-2 429,3
Avskrivningar och nedskrivningar-172,7-189,2-8,7-366,9
Rörelseresultat-902,8-1 836,5-50,8-3 332,7
Rapportperiodens resultat-946,3-1 169,1-19,1-4 121,6
Vinst per aktie (euro)*-0,17-1,25 -1,54
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 918,7-1 560,622,9-2 724,7
Kassa och bank6 690,84 754,240,73 455,8
Totalt eget kapital3 796,7288,21 217,4-1 469,1
Soliditet (%)38,944,6534,3-28,25
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)*6 686 6734 396 228 4 396 228
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)*5 440 004938 740 2 676 931
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)*7 273 7734 796 368 4 788 348
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)*5 922 617992 810 2 904 203

*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 17 maj 2021, varvid antalet aktier dividerades med 100.

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen kommer att fortsätta öka 2021 och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

VD Mikko Karvinens synpunkter på utvecklingen under rapportperioden

Första halvåret 2021 kännetecknades av rekordtillväxt för Nexstim. Vi har lyckats mycket väl med anpassningen av verksamheten efter de omvärldsförändringar som pandemin med covid-19 har medfört och uppnådde under första halvåret 2021 en total omsättning på 3,0 (1,6) miljoner euro samt en rekordartad tillväxt på 83,3 procent. Till den synnerligen snabba tillväxten under rapportperioden bidrog leveranser av beställningar på system som inkommit 2020. Försäljningen av utrustning stod för 1,6 (0,6) miljoner euro av den totala omsättningen, med en ökning på 186,6 procent. Jag vill tacka varmt Nexstims kunder, medarbetare samt samarbetsparter och investerare som gjort den storartade utvecklingen möjlig.

Vi inledde 2021 med investeringar avsedda att åstadkomma en snabbare försäljningsökning, samtidigt som vi fortsatte satsningarna på att säkra serviceverksamheten och öka användningen av de installerade NBS- och NBT®-enheterna. Jag är enormt nöjd med att tillväxten bygger framför allt på stark nyförsäljning av enheter inom diagnostikverksamheten (NBS) för preoperativ kartläggning av hjärnan samt en god utveckling av omsättningen i den fortlöpande verksamheten inom behandlingsverksamheten (NBT®). Medan vi driver verksamheten kommer vi också att hålla ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas och eventuellt påverkar affärsverksamheten under andra halvåret.

Stark tillväxt inom både diagnostikverksamheten och behandlingsverksamheten

Diagnostikverksamheten (NBS) gav Nexstim betydande intäkter under rapportperioden, då dess omsättning ökade med 96 procent och uppgick till 1,8 (0,9) miljoner euro. Trots pandemin med covid-19 kunde vi sälja och installera sju nya NBS-system under rapportperioden. Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBS-serviceverksamhet i den svåra kundmiljön och förlorade inga av våra serviceavtalskunder eftersom verksamheten inom neurokirurgi fortsatte på sjukhusen i stort sett som förut. Fortsatta investeringar i att utöka diagnostikverksamheten innebar bland annat att vi under första halvåret 2021 rekryterade nya medarbetare till säljteamet i vår organisation i USA.

Behandlingsverksamheten (NBT®) drabbades något mer av covid-19-pandemin under första halvåret 2021, främst på grund av lokala restriktioner som minskade patienternas vilja och möjligheter att söka vård. Trots de negativa effekterna ökade omsättningen för behandlingsverksamheten med 67 procent första halvåret 2021 och uppgick till 1,2 miljoner euro (0,7) miljoner euro. Under rapportperioden sålde vi sammanlagt fem nya NBT®-system – fyra i Nordamerika och ett i Europa – för behandling av egentlig depression. Vid utgången av rapportperioden fanns det sammanlagt 33 installerade NBT®-system runtom i världen (18 i USA och 15 i Europa och den övriga världen) som användes för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims kassa per 30 juni 2021 var sammanlagt 6,7 miljoner euro. Kassaflödet från löpande verksamhet var -1,9 miljoner euro första halvåret 2021, jämfört med -1,6 miljoner euro under motsvarande period föregående år. Ändringen härrörde främst från de omfattande engångsbesparingar som bolaget genomförde på grund av covid-19-pandemin första halvåret 2020. För att finansiera affärsverksamheten och bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 6,6 miljoner euro nytt kapital genom en företrädesemission våren 2021. Att emissionen övertecknades åskådliggör våra investerares förtroende för och engagemang i Nexstims framtid.

Omsättning från fortlöpande verksamheter stödjer tillväxten

Vi såg också en fortsatt positiv utveckling av omsättningen från fortlöpande verksamheter, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Omsättningen från fortlöpande verksamheter utgjorde 46 procent av den totala omsättningen under rapportperioden. I takt med ökningen inom behandlingsverksamheten (NBT®) kommer även andelen för omsättningen från fortlöpande verksamheter enligt vår bedömning att öka i framtiden. Under första halvåret 2021 härrörde 78 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Den genomsnittliga omsättningen under rullande 12 månader inom behandlingsverksamheten uppgick till 77 tusen euro per varje sålt NBT®-system.

Strategin fokuserar på tillväxt och lönsamhet

Under våren och sommaren fortsatte vi arbetet med att uppdatera bolagets strategi 2021–2024. Nexstim möjliggör även framöver individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Den uppdaterade strategin för de närmaste åren vilar på stark tillväxt inom både diagnostik och behandling. Utvecklingen av tillväxten och lönsamheten inom bägge verksamheterna spelar en nyckelroll i våra aktioner för att minimera framtida kapitalbehov på vägen till lönsamhet. Nya kortare behandlingsprotokoll kommer även framöver att utgöra kärnan i den långsiktiga affärsutvecklingen. Enligt vår bedömning kan de radikalt förändra området för TMS inom diagnostisering och behandling av svåra hjärnsjukdomar, där vi utför pilotstudier för att visa behandlingens förbättrade effekt och de många fördelarna med en kortare behandlingstid. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet.

Strategin genomförs i praktiken

Inom den operativa verksamheten är 2021 det första helåret då vi verkställer bolagets nya strategi. Vi fortsätter att satsa målmedvetet på att öka försäljningen inom både diagnostikverksamheten och behandlingsverksamheten. Dessutom arbetar vi för att utveckla serviceverksamheten och öka användningen av de installerade enheterna. Inom diagnostikverksamheten driver vi affärsutvecklingen både genom egen direktförsäljning (USA och Tyskland) och med globala distributörspartner. Vi arbetar också ständigt för att utöka antalet installerade NBT®-system för behandling av egentlig depression, främst genom samarbete med högt skattade partner i enlighet med vår förnyade strategi. Vårt särskilda fokusområde i nya partnerskap är den stora marknaden i Nordamerika samt valda marknader inom EU och i Asien.

Samtidigt fortsätter vi arbetet för att medvetandegöra marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som behandlas med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotprövningar med de nya kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter. Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system. Vi vill även i fortsättningen dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter samt av behandlingsdata i patientregistret. I juni 2021 kunde vi rapportera utfallet för de första 187 patienter som slutfört behandling med NBT® för egentlig depression (MDD) på vårdcentraler i USA. Cirka 50 procent av dessa patienter nådde klinisk remission och 77 procent visade klinisk respons vid slutet av behandlingen. Vi fortsätter att registrera dessa värdefulla patientdata och siktar på ett register med över 200 patienter vid utgången av 2021.

Vi stakar ut riktningen mot tillväxt

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika egenskaperna i NBT® kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera systemet gentemot andra, icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i behandlingen av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och suicidrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression.

I syfte att fördjupa våra insikter i användningen av NBT®-systemet med kortare behandlingsprotokoll lanserade vi två kliniska pilotprövningar i Finland under hösten 2020. I mars 2021 kunde vi publicera uppmuntrande preliminära resultat av pilotprövningen med behandlingen av tio patienter med egentlig depression på Kuopio universitetssjukhus. Ingen av patienterna avbröt prövningen eller uppvisade allvarliga biverkningar. Enligt läkarbedömning vid slutförd behandling hade symtomen lindrats hos samtliga av de tio patienterna enligt Hamiltons depressionsskala (HAMD-17) (genomsnittlig poängminskning från utgångsvärde 37 %, p < 0,001). Vi planerar att fortsätta pilotprövningen med behandling av egentlig depression på Kuopio universitetssjukhus under andra halvåret 2021. Därutöver väntar vi på preliminära resultat av pilotprövningen med behandling av behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta på Helsingfors universitetscentralsjukhus. Enligt vår bedömning kommer behandlingarna att pågå även tredje kvartalet 2021 och utfallet publiceras så fort som möjligt efter att prövningen avslutats. Nexstim vill ligga i framkant inom forskning och kommersiell utveckling av detta nya behandlingsprotokoll som kan vara revolutionerande för hela TMS-sektorn.

För ett starkare ägarvärde

Trots den utdragna pandemin med covid-19 som dessvärre fortfarande påverkar vår omvärld, ser vi i dagens läge positivt på helåret 2021 som är det första helåret då vi verkställer bolagets nya strategi. Nexstim fortsätter att målmedvetet arbeta för individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas.

Nexstims verksamheter

Diagnostikverksamhet (NBS)

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och av USA:s läkemedelsmyndighet FDA godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till cirka 190 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

Behandlingsverksamhet (NBT®)

 • Nexstims NBT®-system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Bolaget planerar att under andra halvåret 2021 fortsätta pilotprövningar inom kortare behandlingsprotokoll för både egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.
 • Den aktiva basen omfattar 33 installerade NBT®-system för kommersiell användning på tre kontinenter.

Publicering av finansiell information

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2021 publiceras omkring 28 februari 2022.

Resultatpublicering 13 augusti 2021

Bolaget ordnar två webbsändningar för investerare, analytiker och medier fredagen 13 augusti 2021. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Den första sändningen hålls på finska klockan 11.00 (EEST). Den andra sändningen hålls på engelska klockan 15.00 (EEST).

Anvisningar om deltagande i webbsändningarna:

Anmälan till webbsändningarna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.

Webbsändning på finska 13 augusti 2021 klockan 11.00 (EEST): Till anmälan >>>
Webbsändning på engelska 13 augusti 2021 klockan 15.00 (EEST). Till anmälan >>>

Helsingfors 2021-08-13

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Bilaga