Tornatorin liikevaihto kasvoi 15 % - strategiset sopimukset paransivat yhtiön kilpailukykyä

Imatra, FINLAND


Puolivuosikatsaus - pörssitiedote 24.8.2021 klo 8.00

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2021 (1.1.–30.6.2020)           

  • Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ollen 58,7 milj. euroa (51,2). Puun luovutuksen* osuus oli 49,8 milj. euroa (48,2).
  • Raportoitu IFRS -liikevoitto oli 42,7 milj. euroa (36,1). Operatiivinen liikevoitto parani 17 prosenttia, 40,9 milj. euroon (35,1) metsänhoitopalvelu- ja maanmyyntien kasvun ansiosta.
  • Yhtiö aloitti Stora Enson metsäpalveluasiakkaiden töiden toteuttamisen koko Suomen alueella. Lisäksi yhtiöt uusivat pitkäaikaisen puukaupan raamisopimuksen sekä sopivat yhteistyöstä metsien tutkimuksessa ja kehityksessä.
  • Yhtiö järjesteli uudelleen sekä pankkilainojaan että korkosuojauksiaan, minkä ansiosta yhtiön korkokulut pienenivät ja lainojen keskimääräinen maturiteetti pidentyi. 
  • Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa. Uusia metsiä hankittiin yli 4000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä yli 20 milj. euroa.
  • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 58,5 milj. €, puuston käyvän arvon muutos vaikutti +1,0 milj. € ja korkoinstrumenttien +37,5 milj. € ennen veroja.
  • Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 5,8 prosenttia (5,0) ja käyvin arvoin 12,6 prosenttia (-2,4). Omavaraisuusaste oli 46,6 prosenttia (42,8).

Tunnusluvut (konserni)

  H1/2021   H1/2020 Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa 58,7  51,2 15 %
Liikevoitto (IFRS), milj. euroa 42,7 36,1 18 %
Liikevoittoprosentti, % 72,7 70,5 3 %
Tilikauden tulos (IFRS), milj. euroa 58,5 -9,8 697 %
Oman pääoman tuotto, % 12,6 -2,4 625 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,2 5,0 4 %
Omavaraisuusaste, % 46,6 42,8 9 %
Henkilöstö keskimäärin 186 183 2 %

Tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

* Puun luovutus = Asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle

Vertailukelpoiset tunnusluvut

  H1/2021 H1/2020 Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa 58,7 51,2 15 %
Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa 40,9 35,1 17 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti, % 69,7 68,5 2 %
Tilikauden tulos (vertailukelpoinen), milj. euroa 27,1 20,4 33 %
Oman pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,8 5,0 16 %
Sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,0 4,8 4 %

Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään vertailukelpoisia tunnuslukuja, jotka on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia. Luvut ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Luvut on laskettu seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto, virallinen   42,7
 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 
 
-1,0
 - Varausten ja pitkäaikaisten saamisten käyvän arvon muutos  -0,8
= Operatiivinen liikevoitto, vertailukelpoinen
 
40,9

 

 

 
Tilikauden tulos, virallinen
 
58,5
 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos
 
-1,0
 - Varausten ja pitkäaikaisten saamisten käyvän arvon muutos -0,8
 - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos
 
-37,5
 - Verojen osuus yllä mainituista eristä
 
7,9
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen
 
27,1

 

 
 

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:
”Tornator jatkoi vahvaa tekemistä suotuisassa markkinaympäristössä, alkuvuosi oli yhtiön historian paras. COVID-19 pandemian aiheuttama yleinen epävarmuus ei näkynyt puumarkkinassa, ja globaali puutuotteiden kysynnän kasvu heijastui varsin positiivisesti koko metsäsektoriin. Tornatorin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja operatiivinen liikevoitto 17 prosenttia vertailukaudesta. Puun luovutuksen suunnittelu ja toteutus onnistuivat erinomaisesti mainion pakkastalven siivittämänä. Metsäpalveluliiketoiminnan laajennus lähti hyvin käyntiin, ja tonttimarkkinan positiivinen vire jatkui. Tuulivoiman kehittämiseen tarvittavien maa-alueiden vuokraamiseen kohdistui kasvavaa kiinnostusta.  

Tuoreen metsäpalveluliiketoiminnan laajentamissopimuksen lisäksi Tornator uusi pitkäaikaisen puukauppasopimuksensa yhtiön pääasiakkaan Stora Enson kanssa. Tällä sopimuksella yhtiö varmisti kassavirtansa pitkälle tulevaisuuteen. Tornator järjesteli uudelleen myös pankkilainojaan ja korkosuojauksiaan, minkä ansiosta korkokulut pienenivät ja lainojen keskimääräinen maturiteetti pidentyi. Kaikkien näiden strategisen tason sopimusten ansiosta yhtiöllä on varsin vahva ja vakaa asema toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteitaan niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ekologisenkin vastuullisuuden osalta.

Tornator jatkoi metsien ostoa Suomessa: uutta metsämaata hankittiin yli 4 000 hehtaaria. Metsien vuokrausta kohtaan mielenkiinto oli kasvussa, ja muutamia uusia sopimuksia solmittiin. Virossa metsämaan markkinahintojen korkea taso ei mahdollistanut uusia kasvuinvestointeja. Sekä Virossa että Romaniassa Tornator keskittyi olemassa olevan metsäomaisuuden ja toiminnan kehittämiseen.

Tornator panosti paljon myös tärkeimmän pääomansa eli henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstö osallistui aktiivisesti uuden strategian luomiseen muun muassa koulutusohjelman ja työpajojen avulla. Työelämän muutoksiin ja ”uuden normaalin” rakentamiseen pandemian jälkeen valmistauduttiin kysymällä kaikkien tornatorlaisten tuntemuksia poikkeusolojen kokemuksista. Selvityksen mukaan jonkinlainen hybridimalli on suurimmalle osalle paras tapa jatkaa työn tekoa tilanteen normalisoiduttua.       

Tornatorin visiona on olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä. Yhtiö jatkoi vastuullisuusohjelmansa mukaisesti soiden ennallistamisia ja kulotuksia sekä kävi neuvotteluja uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi yhtiön maille.

Yhtiö seuraa mielenkiinnolla metsien ympärillä käytävää keskustelua niin Euroopan Unionin kuin omien toimintamaidensakin tasolla. Tornatorin kanta metsien roolista ilmastonmuutoksessa on selkeä: metsät ovat ratkaisu, eivät ongelma. Yhtiö suunnittelee toimintansa aina metsien terveyden ja kasvun turvaten. Tutkimustietoon ja vuosikymmenten kokemukseen perustuvalla kestävällä metsätaloudella varmistetaan niin metsien terveys ja hiilensidontakyky kuin uusiutuvan raaka-aineen tuottaminen korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Tornator on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, ja yhtiö valmisteli alkuvuonna uutta, kunnianhimoista monimuotoisuusohjelmaa vuosille 2021–2030. Ohjelma julkistetaan kaikille avoimessa webinaarissa elokuussa, Suomen luonnon päivän aattona.     

Tornatorin tehtävä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. Yhtiö valmistautuu loppuvuoteen vahvoista lähtökohdista hyvien kumppanuuksien ja kilpailukykyä parantavien sopimusten tukemana."

COVID-19 pandemian vaikutukset

Yhtiön toiminta jatkui normaalisti poikkeusoloissa, eikä pandemialla ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta ilman kertaluontoista maksua johdannaisten purkamisesta oli vahva. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt pandemian myötä, eikä yhtiö koe rahoitusriskiensä nousseen tai omaisuuseriensä arvon laskeneen.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus toteutui suunnitellusti ollen noin 1,5 milj. kuutiometriä (1,4) eli 49,8 milj. euroa (48,2). Kunnon pakkastalven ansiosta puun korjuu sujui mainiosti, ja globaali puutuotteiden kysynnän vahvistuminen varmisti puuta jalostavan teollisuuden kiinnostuksen puun hankintaan. 

Kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 5,3 miljoonaa euroa (1,6). Metsäpalveluliiketoiminnan liikevaihtoa kertyi 3,6 miljoonaa euroa (1,4). Muut tuotot kasvoivat 3,3 miljoonaan euroon (1,9).

Markkinakorkojen nousu kohotti yhtiön korkoinstrumenttien käypiä arvoja. Tulosvaikutus oli +37,5 milj. euroa (-38,9) vuoden alusta. Lisäksi yhtiö purki osan korkosuojauksistaan katsauskauden aikana, mikä pienensi johdannaisten negatiivista käypää arvoa noin 62 milj. euroa ja lisäsi yhtiön korollisen pankkilainan määrää. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä –74,8 milj. euroa (31.12.2020: -174,4). Pitkät markkinakorot ovat laskeneet katsauskauden jälkeen, mikä on alentanut korkojohdannaisten käypää arvoa. Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 1.858,2 milj. euroa (31.12.2020: 1.841,2).

Toimintaympäristö

Globaali puutuotteiden kysynnän kasvu kohotti sekä sahatavaran että sellun hinnat ennätyksiin. USA:n ja Kiinan imu heijastui kohonneina kantohintoina Suomessa, Virossa ja Romaniassa. Kanadan ja Keski-Euroopan metsätuhot alkoivat näyttäytyä aiemman puutulvan sijaan tarjonnan puutteena eli tuoreesta, ei-vahingoittuneesta puusta oli jo pulaa, kuten aiemmin ennustettiinkin.
Suomessa puukauppa kävi vahvasti koko alkuvuoden. Teollisuuspuuta hakattiin lopulta tammi-kesäkuussa noin 32,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 5,3 miljoonaa kuutiometriä (+20 %) enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Puun markkinahinnat kohosivat kesällä jopa vuoden 2018 ennätystasojen yläpuolelle, mutta korkein hintapiikki on jo hieman tasoittunut katsauskauden päättymisen jälkeen. Tukkipuun hintataso oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 10 % edellisvuotta korkeampi ja kuitupuun hintataso noin 7 % edellisvuotta korkeampi.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä jatkui hyvänä. Metsärahastojen ja muiden metsäsijoittajien kysyntä metsätiloista jatkui kovana ja tarjonta oli edelleen merkittävästi kysyntää pienempi.

Virossa puun kysyntä oli kasvussa, ja Suomen tavoin talven korjuukelit olivat pitkästä aikaa varsin suotuisat. Puun markkinahinnat kohosivat selvästi vuoden alusta. Metsätilamarkkinalla hintataso oli erittäin korkea, kysyntä ylitti tarjonnan selvästi. 

Romaniassa puun kysyntä ja hintataso kohosivat vertailuvuodesta. Metsätilamarkkina oli hiljainen. 

Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä. Raportoitu IFRS:n mukainen liiketoiminnan rahavirta oli -38,9 milj. euroa (22,3) ja liiketoiminnan rahavirta ilman kertaluontoista maksua johdannaisten purkamisesta oli 23,0 milj. euroa (22,3).

Konsernin nettorahoituskulut tammi - kesäkuun aikana olivat +28,6 miljoonaa euroa (-48,7). Tornatorin korolliset velat olivat 748,4 miljoonaa euroa (31.12.2020: 688,5), joista pitkäaikaisia velkoja oli 748,4 miljoonaa euroa (31.12.2020: 673,5) ja lyhytaikaisia velkoja 0,0 miljoonaa euroa (31.12.2020: 15,0).

Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Johdannaisten tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 37,5 milj. euroa positiivinen (38,9 milj. euroa negatiivinen) ja korkokuluihin kirjattu kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli +0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Tornator järjesteli korkojohdannaisiaan katsauskaudella purkamalla osan olemassa olevista sopimuksista ja tekemällä tilalle uudet, pitkäaikaiset koronvaihtosopimukset, jotka alkavat vuonna 2028. Järjestelyn myötä Tornatorin vuotuiset rahoituskulut pienenevät merkittävästi, johdannaisten negatiivinen käypä arvo pieneni ja korollisten velkojen määrä nousi. Lisäksi johdannaisilla suojattu pitkän ajan kiinteä korkotaso aleni merkittävästi.

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -19,9 miljoonaa euroa (-23,5). Rahoituksen rahavirta oli +19,8 miljoonaa euroa (-2,7). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2021 olivat 23,6 miljoonaa euroa (31.12.2020: 63,8). Konsernilla on 10 miljoonan euron pankkitililimiitti ja sen lisäksi 100 milj. euron komittoitu valmiusluotto, joka on kokonaan nostamatta. Tornatorin 300 milj. euron yritystodistusohjelma on raportointipäivänä myös kokonaan käytettävissä.

Tornator sopi katsauskauden aikana 150 miljoonan euron vihreän pankkilainakokonaisuuden, joka erääntyy vuonna 2028. Osa uudesta pankkilainasta käytettiin keväällä 2022 erääntyvän 75 miljoonan euron pankkilainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun, mikä entisestään paransi Tornatorin lainaportfolion maturiteettirakennetta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tornator odottaa puun kysynnän pysyvän hyvällä tasolla pitkällä aikavälillä. Kestävä metsätalous ja panostukset muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviin toimenpiteisiin antavat yhtiölle hyvät lähtökohdat tarjota markkinoille uusiutuvaa puuraaka-ainetta myös tulevina vuosina. Mahdolliset muutokset maailmantaloudessa tai esimerkiksi metsien käsittelyyn liittyvässä sääntelyssä saattavat vaikuttaa myös Tornatorin hakkuumääriin tulevaisuudessa.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna. Tonttikaupan hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti, ja lannoitusohjelmaa sekä digitiekartan kehityshankkeita toteutetaan suunnitellusti. 

Tornator arvioi kassavirtansa ja velanhoitokykynsä säilyvän vakaana loppuvuonna. Yhtiö päivittää pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteensa syksyllä, ja vuotuinen metsän käyvän arvon päivitys toteutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2021 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 8,0 euroa osakkeelta, yhteensä 40 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi Deloitte Oy. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Tuomas Virtala Erkko Ryynänen 
Jorma Länsitalo Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

  

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 11.3.2021 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Tuomas Virtala. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Jorma Länsitalo.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.

Osakkeenomistajat 30.6.2021

Omistaja %
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 5,21 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 4,16 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma    
    
1 000 euro 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1-31.12.2020
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Liikevaihto 58 714 51 216 118 126
Liiketoiminnan muut tuotot 3 270 1 922 22 684
      
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1 851 -405 -2 362
Materiaalit ja palvelut -9 425 -8 935 -27 920
Henkilöstökulut -4 362 -4 136 -9 162
Poistot ja arvonalentumiset -1 634 -1 564 -3 097
Liiketoiminnan muut kulut -2 986 -2 995 -6 902
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut
988 982 121 057
Liikevoitto 42 714 36 085 212 424
      
Rahoitustuotot 150 139 240
Rahoituskulut -9 061 -9 919 -20 908
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 37 491 -38 891 -33 316
Rahoituserät (netto) 28 580 -48 670 -53 984
       
Voitto/tappio ennen veroja 71 294 -12 585 158 440
      
Tuloverot -12 510 3 129 -9 132
Laskennallisten verojen muutos -288 -330 -28 256
Tilikauden tulos 58 495 -9 786 121 053
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 58 495 -9 786 121 053
      
Konsernin laaja tuloslaskelma     
      
Tilikauden tulos 58 495 -9 786 121 053
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi     
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät     39
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
    
Muuntoero -480 -449 -651
Kauden laaja tulos yhteensä 58 015 -10 235 120 441
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 58 015 -10 235 120 441

  
Konsernin lyhennetty tase

1 000 euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 146 1 639 756
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 115 568 111 102 114 555
Käyttöoikeusomaisuuserät 2 051 2 109 2 268
Biologiset hyödykkeet 1 858 220 1 702 406 1 841 202
Muut sijoitukset 111 111 111
Pitkäaikaiset saamiset 8 200   8 200
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 985 297 1 817 367 1 967 092
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 47 47 34
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 510 24 230 15 082
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 5 878 3 023 7 113
Rahavarat 17 677 14 810 56 717
Lyhytaikaiset varat yhteensä 41 112 42 110 78 946
       
VARAT YHTEENSÄ 2 026 409 1 859 477 2 046 038
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 50 000 50 000 50 000
Muu oma pääoma 889 753 741 060 871 737
Oma pääoma yhteensä 939 753 791 060 921 737
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 220 595 192 370 220 306
Rahoitusvelat 748 378 549 566 673 523
Johdannaiset 74 764 179 911 174 384
Vuokravastuuvelat 1 834 1 839 2 002
Muut pitkäaikaiset velat 127 183 127
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 045 697 923 869 1 070 343
      
Lyhytaikaiset velat     
Rahoitusvelat 24 94 914 14 985
Ostovelat ja muut velat 32 680 49 303 29 878
Vuokravastuuvelat 305 330 341
Varaukset 7 950   8 753
Lyhytaikaiset velat yhteensä 40 959 144 548 53 958
      
Velat yhteensä 1 086 656 1 068 417 1 124 301
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 2 026 409 1 859 477 2 046 038
       

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 50 000 29 995 -10 227 851 969 921 737
           
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       58 495 58 495
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)          
Muuntoero     -480   -480
Kauden laaja tulos 0 0 -480 58 495 58 015
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osingonjako       -40 000 -40 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 -40 000 -40 000
Oma pääoma 30.6.2021 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -10 707 870 464 939 753
      
      
Oma pääoma 1.1.2020 50 000 29 995 -9 576 760 877 831 296
      
Laaja tulos      
Tilikauden tulos     -9 786 -9 786
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)      
Muuntoero     -449   -449
Kauden laaja tulos 0 0 -449 -9 786 -10 235
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako       -30 000 -30 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 -30 000 -30 000
Oma pääoma 30.6.2020 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -10 025 721 090 791 060
      
      
Oma pääoma 1.1.2020 50 000 29 995 -9 576 760 877 831 296
      
Laaja tulos      
Tilikauden tulos     121 053 121 053
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)      
Muuntoero    -651   -651
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       39 39
Kauden laaja tulos 0 0 -651 121 092 120 441
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako       -30 000 -30 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -30 000 -30 000
Oma pääoma 31.12.2020 50 000 29 995 -10 227 851 969 921 737

    

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 47 022 46 385 110 545
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 5 258 1 642 6 923
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 3 362 1 671 15 500
Maksut liiketoiminnan kuluista -19 488 -19 320 -34 539
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
36 154 30 378 98 429
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-69 016 -11 331 -23 563
Saadut korot liiketoiminnasta 115 139 240
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
-6 146 3 160 4 139
Liiketoiminnan rahavirta -38 893 22 346 79 245
      
Investointien rahavirta     
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -18 027 -19 469 -40 162
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -2 228 -2 414 -4 964
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-905 -740 -3 158
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 0 -871 -4 948
Luovutustulot myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnistä 1 233 0 0
Investointien rahavirta -19 927 -23 494 -53 231
      
Rahoituksen rahavirta     
Pitkäaikaisten lainojen nostot 150 000 300 000 700 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -75 036 -38 -25 085
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -15 000 -302 500 -632 500
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -174 -143 -346
Maksetut osingot -40 000 0 -30 000
Rahoituksen rahavirta 19 790 -2 682 12 068
      
Rahavarojen muutos -39 030 -3 830 38 082
      
Rahavarat kauden alussa 56 717 18 651 18 651
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -10 -12 -15
      
Rahavarat kauden lopussa 17 677 14 810 56 717

Tornator arvioi kassavirtansa ja velanhoitokykynsä säilyvän vakaana loppuvuonna.  

LiiteAttachments

Tornator Oyj puolivuosikatsaus 30.6.2021

Contact Data