Lundin Energy meddelar total resursersättning om 200 procent av 2021 års produktion

Stockholm, SWEDEN


Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar bevisade och sannolika nettoreserver (2P reserver) om 639 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe1,2) samt bevisade, sannolika och möjliga nettoreserver (3P reserver) om 799 MMboe per den 31 december 2021. 2P reserver och betingade nettoresurser enligt bästa estimat (totala resurser) uppgår sammanlagt till 1 019 MMboe, med en resursersättningsgrad3 för totala resurser om 202 procent för 2021.

Lundin Energys 2P reserver inkluderar en positiv uppdatering om 39 MMboe och 3P reserverna inkluderar en positiv uppdatering om 44 MMboe jämfört med slutet av 2020. Betingade nettoresurser enligt bästa estimat (2C resurser) uppgick till 380 MMboe per den 31 december 2021, vilket motsvarar en ökning om 105 MMboe jämfört med slutet av 2020. De totala resurserna uppgår till 1 019 MMboe per den 31 december 2021, vilket innebär en ökning om 144 MMboe från slutet av 2020 och innefattar förvärv av tillgångar.

 2P reserver3P reserverTotala resurser
(2P + 2C)
Årets slut 2020670,9826,0946,4
- Producerat4
- Avyttring/+Förvärv
71,0
-
71,0
-
71,0
+136,9
+ Uppdateringar/Fyndigheter39,344,46,9
    
Årets slut 2021639,1799,41 019,2
Ersättningsgrad3,555%63%202%


Ökningen av 2P reserverna beror främst på goda resultat från Edvard Grieg- och Solveigfälten. Reservoaren på Edvard Grieg fortsätter att överträffa förväntningarna, vilket tillsammans med ett framgångsrikt kompletterande borrprogram har bidragit till en reservökning om 17 procent. De slutliga utvinningsbara reserverna på Edvard Grieg uppgår nu till 379 MMboe, brutto, vilket motsvarar en ökning om över 100 procent jämfört med uppskattningen i planen för utbyggnad och drift. Borresultat och tidiga produktionsresultat från Solveigs första fas har resulterat i en ökning av 2P reserver med 20 procent. De slutliga utvinningsbara reserverna från det större Edvard Griegområdet uppgår till 450 MMboe, brutto, vilket motsvarar en resursersättningsgrad om 97 procent för 2021.

Johan Sverdrupfältet fortsätter att överträffa förväntningarna, med hög produktionseffektivitet, ökad processkapacitet samt utmärkta resultat från reservoaren och brunnar. Bolagets 2P reserver vid slutet av 2021 inkluderar för första gången åtta kompletterande brunnar (tidigare betingade nettoresurser), vilket bidrar till en förlängd platåproduktion. Bolagets bedömning är att det finns en betydande resurspotential vid flera delar av fältet som kan uppnås genom ytterligare kompletterande borrning, optimering av reservoaren och ökad anläggningskapacitet. Det tekniska arbetet för att kunna bedöma potentialen kommer att vara slutfört i mitten av 2022.

I oktober 2021 meddelade Lundin Energy förvärvet av ytterligare en 25-procentig licensandel i oljefyndigheten Wisting, som är belägen i södra Barents hav, vilket ökar licensandelen till 35 procent. Equinor, som är operatör för Wisting, har som målsättning att lämna in en plan för utbyggnad och drift innan slutet av 2022, för att dra nytta av de tillfälliga ändringarna i den norska skattelagen som den norska regeringen fastställde i juni 2020. Transaktionen ökar 2C resurserna med 131 MMboe.

Baserat på 2021 års prospekteringsresultat på Iving och ytterligare utvärdering av de strandade tillgångarna i Barents hav, har Lundin Energy beslutat att dessa bör uteslutas från 2C betingade resurser från och med slutet av 2021.

Uppskattningen av reserverna har reviderats av ERCE som är en oberoende reservsrevisor. Reserverna har beräknats enligt 2018 Petroleum Resource Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Uppskattning av de betingade resurserna för Edvard Grieg, Alvheimområdet, Johan Sverdrup, Solveig och Rolvsnes har reviderats av ERCE. För övriga tillgångar baseras de betingade resursestimaten på uppskattningar gjorda av bolagets ledning.

Daniel Fitzgerald, COO för Lundin Energy kommenterar:
”Vi har haft ytterligare ett år med fantastiska resultat under 2021, med en resursökning på över 140 MMboe, vilket motsvarar en resursersättningsgrad om över 200 procent. Edvard Griegs resurser har fortsatt att öka och de har fördubblats jämfört med den ursprungliga uppskattningen i planen för utbyggnad och drift, och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att växa i området. Vi har många spännande möjligheter och projekt att arbeta vidare med under 2022 och planerar att ta beslut om utbyggnad för tre projekt i Edvard Griegområdet i slutet av 2022. Vi planerar även för nästa fas av det kompletterande borrprogrammet på Edvard Grieg.

Johan Sverdrup är verkligen en tillgång i världsklass och vi ser bara början på fältets potential. Vi har för första gången inkluderat kompletterande brunnar i 2P reserverna, vilket förlänger platåproduktionen. Vi ser även fortsatta möjligheter med att inte bara öka reserverna, utan accelerera produktionen och förlänga platåproduktionen ytterligare.”


1 BOE’s may be misleading, particularly if used in isolation. A BOE conversion ratio of 6 Mcf : 1 Bbl is based on an energy equivalency conversion method primarily applicable at the burner tip and does not represent the value equivalency at the wellhead.
2 The reserves were calculated using a nominal Brent oil price of USD 75 in 2022, 71 in 2023, 69 in 2024, 70 in 2025, 71 in 2026, 73 in 2027, 74 in 2028, 76 in 2029, 77 in 2030, 79 in 2031 and increasing by 2 percent per year thereafter.
3 Total resource replacement ratio is the sum of 2P reserves revisions and 2C Contingent resources revisions including assets transactions divided by the yearly production.
4 Reserves are measured in saleable quantities (saleable oil, natural gas liquids and dry gas converted to oil equivalents), which may differ from production volumes provided in corporate reports which are given in wellhead production quantities (oil and rich gas converted to oil equivalents).
5 As per industry standards the reserves replacement ratio is defined as the ratio of reserves additions to production during the year, excluding the effect of acquisitions and dispositions.


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations and Communication
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson
Director Media and Corporate Affairs
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.BilagaAttachments

Lundin Energy - Reserves and Resources  - V5 - 21012022sv