Tornatorin velaton arvo jo yli miljardi euroa - metsätalousyhtiössä kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessään

Imatra, FINLANDTornatorin velaton arvo jo yli miljardi euroa - metsätalousyhtiössä kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä

Tilinpäätöstiedote 9.2.2022 klo 8.00

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2021                                                   

  • Liikevaihto kasvoi 128,6 milj. €:oon (+8,8 %). Metsäpalveluliiketoiminnan laajennus ja hyvin onnistunut puun luovutus kasvattivat liikevaihtoa.
  • Konsernin metsäomaisuuden arvo kohosi 2,2 miljardiin euroon (1,8). Liikevoitto käyvin arvoin oli ennätyksellinen 439,2 milj. € (212,4), samoin nettotulos 377,4 milj. € (121,1). Oma pääoma nousi lähes 1,3 miljardiin euroon, ja oman pääoman tuotto käyvin arvoin oli 34,6 %   
  • Operatiivinen liikevoitto oli 90,0 milj. € (91,9), ja operatiivinen nettotulos oli 61,1 milj.€ (56,8)
  • Yhtiö julkisti kunnianhimoiset ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmat 2021-30
  • Konsernin pitkäaikaisten lainojen uudelleenrahoitus ja korkosuojien järjestely laskivat yhtiön rahoituskuluja ja pidensivät velkarahoituksen maturiteettia
  • Yhtiö hankki Suomessa uutta metsäomaisuutta noin 11 000 hehtaaria

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:

Tornator osoitti jälleen, että kestävä metsätalous hyödyttää niin omistajia, yhteiskuntaa kuin luontoa. Metsäpalveluliiketoiminnan laajentaminen ja puukaupan vahva vire nostivat Tornatorin liikevaihdon ennätykselliseen 128,6 miljoonaan euroon, ja metsien käyvän arvon vahvistumisen ansiosta yhtiön velaton arvo (NAV) kohosi ensimmäistä kertaa yli miljardin euron.

Vuonna 2021 rekrytoimme paljon uusia metsäammattilaisia ja työllistimme myös lukuisia metsäalan yrittäjiä ympäri Suomea. Yhteisöveron maksajana Tornator oli ylivoimainen ykkönen Etelä-Karjalassa. Ekologisen vastuun saralla katseemme on päivittäisen tekemisen lisäksi pitkällä tulevaisuudessa: valmistauduimme uudelle strategiakaudelle julkistamalla kunnianhimoiset ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmat vuosille 2021-30. Meille on itsestään selvää, että metsätaloudessa kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä.  

Liiketoiminnassa onnistuttiin laajalla rintamalla

Ydinliiketoiminnassa puukaupassa markkinoiden hyvä imu, suotuisat puunkorjuukelit ja tehokas toiminta siivittivät Tornatorin liikevaihdon uuteen ennätykseen. Liikevaihto kasvoi kaikissa yhtiön toimintamaissa (Suomi, Viro, Romania). Erityisen ilahduttavaa oli, että onnistuimme rakentamaan metsänhoitopalvelusta puukaupan rinnalle uuden tulolähteen, jonka laajentaminen yhdessä Stora Enson kanssa kasvattaa ja monipuolistaa liiketoimintaamme. Uskon, että sekä uusiutuvalle puuraaka-aineelle että ammattitaitoiselle metsäpalvelulle on hyvä kysyntä myös jatkossa.

Toteutimme kasvustrategiaa ostamalla ja vuokraamalla yli 11 000 hehtaaria metsää Suomessa. Lisäksi jatkoimme lannoitusta ja muita metsän kasvua edistäviä toimia suunnitelman mukaisesti. Tornator solmi mailleen lukuisia uusia tuulivoiman kehityssopimuksia, joiden tavoitteena on kasvattaa yhtiön saamia vuokratuloja sekä lisätä kansallisesti mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotantoon ehkäisemään ilmastonmuutosta.

Tornator järjesteli uudelleen pankkilainojaan ja korkosuojauksiaan, minkä ansiosta korkokulut pienenivät ja lainojen keskimääräinen maturiteetti pidentyi. Metsäomaisuuden arvon kohoaminen 2,2 miljardiin euroon vahvisti tasetta, ja yhtiön omavaraisuusaste kohosi yli 50 prosenttiin.

Suomessa metsäkeskustelu kävi vilkkaana EU:n julkistettua uuden metsästrategian ja kestävän rahoituksen taksonomian. Tornatorin kannalta uudet direktiivit eivät tuo ainakaan tässä vaiheessa muutoksia yhtiön toimintaan, sillä kestävyys on huomioitu liiketoiminnassa laajasti jo aiemmin. Suunnittelemme metsänhoitotoimenpiteemme kaksoissertifioiduissa (PEFC, FSC®) metsissämme puiden terveyden ja kasvun ehdoilla, yli sukupolvien. Hyödynnämme toiminnassamme vuosikymmenten kokemusta metsien parissa, ja toisaalta olemme aktiivisesti tutkimassa ja kehittämässä uutta.

Ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmat vahvistavat toiminnan kestävyyttä entisestään

Julkaisimme uudet ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmat, joiden kunnianhimoiset tavoitteet löytyvät verkkosivuiltamme. Tornatorin metsät Suomessa (=3 % Suomen metsistä) pystyvät sitomaan lähes 80 prosenttia Suomen henkilöautojen liikennepäästöistä vuosittain, se on paljon. Metsiä käytetään myös korvaamaan ei-uusiutuvia fossiilisia raaka-aineita – ainutlaatuisessa kiertotaloudessa hyödynnetään kestävästi puun jokainen osa ja metsien kasvun jokainen vaihe. Ja lisäksi: metsien vuotuinen kasvu ylittää hakkuut eli joka vuosi meillä on aiempaa enemmän puustoa. Metsätaloudella on ollut myös negatiivisia vaikutuksia lähinnä luonnon monimuotoisuuskadon kannalta. Tämän johdosta vastuullinen, eteenpäin katsova metsätalouden toimija ei tyydy metsänhoidossa minimivaatimuksiin, vaan suunnittelee metsien käsittelyn luontoarvoja kunnioittaen ja arvokkaita elinympäristöjä suojellen. Metsäluontoa turvaavista käytännön toimista voi lukea tarkemmin Tornatorin monimuotoisuusohjelmasta.

Yhtiöiden vastuullisuusohjelmilta vaaditaan entistä enemmän konkretiaa ja sitouttamista. Tornatorissa luonnon monimuotoisuusohjelmalle asetettiin 30 prosentin painoarvo yhtiön johdon pitkän aikavälin tulospalkkio-ohjelmassa. Sekä ilmasto- että monimuotoisuusohjelman tuloksia raportoidaan vuosittain.

Digikehitys ja työhyvinvointi tulevan menestyksen edellytyksiä

Tornatorin huomattavan metsäomaisuuden kestävä ja kannattava hoito ei olisi mahdollista ilman modernia teknologiaa, ja panostammekin voimakkaasti digitaalisuuteen ja järjestelmäkehitykseen. Tavoitteemme on valjastaa tekoäly palvelemaan metsätalouden tarpeita ja saada entistä tarkempia tietoja metsävaroistamme. Tämä hyödyttää sekä liiketoimintaamme että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävien toimien suunnittelua.  Etätyön lisääntyessä huolehdimme myös henkilöstön tietoturvakoulutuksen päivityksestä vastaamaan uusia tarpeita ja riskejä. 

COVID-19 ei aiheuttanut Tornatorille liiketoiminnallisia tappioita, mutta pandemian vaikutuksia työhyvinvointiin ja työnteon tulevaisuuteen ei voida vielä varmasti sanoa. Tämän johdosta olemme tehneet säännöllisiä kyselyitä henkilöstön tunnelmiin ja työarjen sujuvuuteen liittyen. Pyrkimyksenä on löytää paras mahdollinen työnteon malli juuri meille. Tämä työ jatkuu. Olemme myös sitoutuneet auttamaan ulkomaista työvoimaa käyttäviä urakoitsijoitamme tekemään tarvittavat korjaavat toimenpiteet työehtojen noudattamisessa ja työturvallisuuden takaamisessa. Tornatorille on tärkeää, että koko arvoketju kestää läpivalaisun.   

Uudessa strategiassa kasvu perustuu kestävyydelle ja kumppanuuksille

Tornator astui uudelle strategiakaudelle 2022-24. Henkilöstön kanssa yhdessä rakennetun strategian punainen lanka on: kestävyys – kumppanuus – kasvu. Näiden ympärille rakentuvat kaikki yhtiön strategiset tavoitteet.

Kestävyyden osalta taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden mittaaminen ja raportointi on yksinkertaista, mutta ekologisen kestävyyden osoittaminen selkokielellä on tyypillisesti haastavampaa. Uudessa strategiassa korostamme edelleen kokonaisvastuullisuuden tärkeyttä, mutta ekologisen kestävyyden mittareiden ja seurannan kehittämisessä meillä on erityisfokus muun muassa luonnon monimuotoisuusohjelman kautta.  

Kumppanuudesta hyvänä esimerkkinä toimii suhteemme pääasiakkaaseemme Stora Ensoon. Kehitämme toiminnan tehokkuutta ja laatua yhteisillä hankkeilla muun muassa metsäpalveluiden, metsien kasvun ja metsävarojen digitalisaation edistämiseksi. Myös muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten urakoitsijat ja järjestelmätoimittajat, kanssa haluamme toiminnan perustuvan luottamukseen ja pitkän aikavälin kumppanuuteen.

Kasvussa näemme kolme ulottuvuutta: perinteinen taloudellinen kasvu, metsien biologinen kasvu ja henkisen pääoman kasvu. Taloudellisen kasvun ajureina toimivat jatkossakin uusien metsien hankkiminen (osto ja vuokraus), metsäpalvelumyynnin kasvattaminen sekä tuulivoimasta saatavien kehityspalkkioiden ja vuokratuottojen lisääminen. Tutkimme lisäksi hiilikompensaatiomarkkinan mahdollisia uusia tulonmuodostuskeinoja strategiakaudella. Metsien biologisen kasvun lisäämisessä panostamme lannoitukseen ja jalostettujen taimien sekä siementen hyödyntämiseen. Lisäksi digitalisaation mahdollistamalla oikea-aikaisella ja entistäkin täsmällisemmällä metsänhoidolla voimme vaikuttaa metsien kasvuun. Vähintään yhtä tärkeää on myös sijoituksemme henkisen pääoman kasvattamiseen. Yhtiöömme on muodostunut 20 vuoden aikana suuri määrä huippuosaamista, joten henkilöstömme hyvinvoinnista ja kehittämisestä huolehtiminen tulee olemaan avainasia uuden strategiamme onnistumiselle. Lähtökohdat uuden strategian toteuttamiselle ovat erinomaiset, ja uskon vahvasti henkilöstömme kykyyn jatkaa yhtiön menestystarinaa.

Haluan esittää nöyrän kiitoksen kaikille tornatorlaisille, urakoitsijoille, asiakkaille ja muille sidosryhmille ennätyksellisen vuoden mahdollistamisesta. Vuonna 2022 juhlimme yhtiön 20-vuotista taivalta, ja uskon, että henkilöstön kanssa laadittu uusi tarkoituslauseemme kuvastaa hyvin tunnelmiamme ja tavoitteitamme myös seuraaville vuosikymmenille: Intohimona metsä – vastuullisia ratkaisuja yli sukupolvien.  
  

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 128,6 miljoonaa euroa (118,1) ja muutos siten +8,8 %. Puun luovutus toteutui erinomaisesti ja hintataso oli vahva. COVID-19 pandemia ei häirinnyt yhtiön operatiivista toimintaa. Pääosa, eli 110,9 miljoonaa euroa ja 86,2 %, liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista (108,3 milj. euroa, 91,7 %). Metsäpalvelun laajennus näkyi merkittävänä liikevaihdon kasvuna: koko vuoden metsäpalveluliikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (2,9).  Lisäksi maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja kertyi 6,7 miljoonaa euroa (6,9). Liiketoiminnan muut tuotot 26,8 miljoonaa euroa (22,7) sisältävät 21,1 miljoonaa euroa (18,2) tuottoja toteutuneista ja arvioita tulevaisuudessa toteutuvista myytyjen tuulivoimahankkeiden lisäkauppahinnoista sekä muun muassa maa-alueiden käyttöoikeusmaksuja ja vuokria, suojelualuekorvauksia ja maa-ainesmyyntiä.

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 439,2 miljoonaa euroa (212,4) ja tilikauden voitto oli 377,5 miljoonaa euroa (121,2). Biologisten hyödykkeiden käypä arvo kohosi merkittävästi Suomessa, mikä selittää liikevoiton huomattavaa muutosta. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +329,1 miljoonaa euroa (+121,1), ja rahoitusinstrumenttien positiivinen käyvän arvon muutos kasvatti tulosta 41,9 miljoonaa euroa (-33,3) ennen veroja. Operatiivinen liikevoitto kohosi Virossa ja Romaniassa.

Tornator Timberland -konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserniin kuuluvat (100,0%) seuraavat tuulivoiman kehitysyhtiöt Suomessa: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy.

Tärkeimpiä tunnuslukuja

Konsernin ja emoyhtiön viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

    2021 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa Konserni 128,6 118,1 105,8
  Emo 116,6 108,0 93,4
Liikevoitto (IFRS), milj. euroa Konserni 439,2 212,4 264,6
  Emo 412,1 224,9 219,3
Liikevoittoprosentti, % Konserni 341,6 179,8 250,0
  Emo 353,5 208,3 234,7
Tilikauden tulos (IFRS), milj. euroa Konserni 377,5 121,1 164,8
  Emo 358,6 144,7 123,5
Oman pääoman tuotto, % Konserni 34,6 13,8 21,5
  Emo 34,8 17,8 17,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % Konserni 24,3 13,8 19,0
Omavaraisuusaste, % Konserni 52,6 45,3 45,5
Henkilöstö keskimäärin Konserni 189 186 183

 
  

Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator-konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia:

  2021 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa 128,6 118,1 105,8
Operatiivinen liikevoitto, milj. euroa 90,0 91,9 74,7
Operatiivinen liikevoittoprosentti, % 70,0 77,8 70,6
Tilikauden tulos (vertailukelpoinen), milj. euroa 61,1 56,8 42,7
Oman pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,6 6,5 5,6
Sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen), % 5,0 6,0 5,4

Vaihtoehtoiset tunnusluvut on laskettu seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto, virallinen439,2
 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos-329,1
 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos-20,2
= Operatiivinen liikevoitto, vertailukelpoinen90,0
   
Tilikauden tulos, virallinen377,5
 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos-329,1
 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos-20,2
 - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos-41,9
 - Laskennallisten verojen osuus yllä mainituista eristä74,8
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen61,1


  
  
Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain

  1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Myyntituotot: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 116 554,4 90,7 107 977,3 91,4
Romania ja Viro 12 020,5 9,3 10 148,7 8,6
Yhteensä 128 574,9 100,0 118 126,0 100,0
     
  31.12.2021 31.12.2020
Biologiset hyödykkeet: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 2 022 262,4 91,5 1 671 256,1 90,8
Romania ja Viro 187 952,5 8,5 169 945,7 9,2
Yhteensä 2 210 214,9 100,0 1 841 201,8 100,0
     
Pitkäaikaiset varat 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 2 142 859,4 91,1 1 775 543,9 90,3
Romania ja Viro 209 263,5 8,9 191 548,3 9,7
Yhteensä 2 352 122,9 100,0 1 967 092,2 100,0

  

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin vuosi onnistui erinomaisesti sekä operatiivisen toiminnan että strategisten hankkeiden läpiviennin osalta.

Ydinliiketoiminnassa, eli puun myynnissä ja luovutuksessa, toiminta sujui suunnitellusti ja markkinaympäristö oli koronasta huolimatta suotuisa. Puun luovutus pääasiakkaalle Stora Ensolle Suomessa oli noin 86,9 miljoonaa euroa (73,6) eli noin 78 % (68 %) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen, joka uusittiin vuonna 2021.  

Metsäpalveluliiketoiminnasta muodostui puukaupan rinnalle uusi merkittävä tukijalka. Vuodesta 2021 alkaen Tornator toteuttaa kaikki Stora Enson metsäpalveluasiakkaiden metsänhoitotyöt Suomessa.

Tornatorin metsäomaisuuden (puusto) käyvän arvon päivityksestä kirjattiin merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomessa. Hakkuusuunnitteen laskennassa käytettävät puuston kasvumallit päivitettiin uusimman tiedon mukaisesti, ja yhdessä puun hintaennusteen päivityksen sekä ostettujen tilojen kanssa muutokset kohottivat emoyhtiön biologisten hyödykkeiden tasearvoa yhteensä 337 miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden tasearvo kasvoi myös Virossa ja Romaniassa ja useista arvostustekijöistä muodostuva vuotuinen käyvän arvon päivitys paransi konsernin liikevoittoa 329 miljoonalla eurolla. Suomessa käyvän arvon määritti ulkopuolinen arvioija, Indufor Oy, tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta eli kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaali huomioon ottaen. Metsien arvostusmalli on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 2 313 miljoonaa euroa (1 940) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus. Tornator omistaa yhteensä yli 700 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Taseen toisella puolella yhtiön pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot kohosivat pitkien markkinakorkojen nousun sekä kesällä tehdyn johdannaisjärjestelyn johdosta. Korkoinstrumenttien käyvän arvon muutoksesta syntyi tuloslaskelman rahoituseriin 41,9 miljoonan euron positiivinen kirjaus (-33,3). Edellä mainituista käyvän arvon muutoksista kassavirtavaikutusta syntyy johdannaisten käyvän arvon muutoksen vaikutuksesta emoyhtiön verotettavaan tulokseen. Muilta osin käyvän arvon muutokset ovat laskennallisia.

Tornatorin vuonna 2020 alkanut uudelleenrahoituskierros saatettiin päätökseen vuoden 2021 aikana. Kesäkuussa Tornator uusi 2022 erääntymässä olleet pankkilainat ja lisäsi samassa yhteydessä lainamäärää maltillisesti. Uudet, vihreät ja vakuudelliset pankkilainat erääntyvät vuonna 2028, joten ne ovat erinomainen lisä Tornatorin lainaportfolioon, jossa ensimmäiset lainat erääntyvät vasta vuonna 2025. Rahoituksen osalta Tornatorilla on siis työrauha lähteä toteuttamaan uutta strategiaa. Kesäkuussa Tornator toteutti myös johdannaisjärjestelyn, jossa osa olemassa olleista korkosuojista purettiin ja korvattiin uusilla. Järjestelyn myötä Tornatorin välittömät rahoituskulut pienenivät ja pitkän aikavälin suojattu kiinteä korkotaso aleni merkittävästi. 

Tornatorin omavaraisuusaste oli 52,6 % (45,3 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittava lainakovenantti (LTV, loan to value) täyttyi turvallisella marginaalilla.

Yhtiö jatkoi investointeja uuden metsämaan hankintaan. Suomessa Tornator osti ja vuokrasi yli 11 000 hehtaaria metsää.  

Virossa ja Romaniassa yhtiö jatkoi metsäomistuksensa vastuullista hoitamista ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin kaikki metsät ovat kaksoissertifioituja (PEFC™, FSC®).

Suomi FSC-C123368
Viro FSC-C132610
Romania FSC-C132426

Tornator julkisti uudet kunnianhimoiset ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusohjelmat vuosille 2021-30. Ohjelmien sisältö ja tavoitteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtiö ennallisti soita, teki kulotuksia ja perusti uusia luonnonsuojelualueita yhteensä noin 2700 hehtaarilla yhtiön mailla. Tornator jatkoi merkittäviä suojeluhankkeita muun muassa Metso- ja Helmi-elinympäristöohjelmien puitteissa.   
Korona-ajan poikkeusoloissa yhtiön henkilöstön työhyvinvointi oli hyvällä tasolla ja etätyöhön sopeutuminen sujui mallikkaasti.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2021 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 40 miljoonaa euroa.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit. Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Puuston kasvun verifioinnissa yhtiö otti v. 2021 käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimustulosten perusteella kehittämät MOTTI-kasvumallit, joita on käytetty pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta) laadinnassa

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien määrittelytyö on käynnissä. Tornator osallistuu tiiviisti tähän prosessiin.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Vuonna 2020 koronavirus sai aikaan positiivisen käänteen tonttimaan kysynnässä, mutta tilanne tasaantui v. 2021 aikana.  Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi tunnettuja alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuvat toiminnan vastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblow-kanava.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä.

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen ja työturvallisuuden osalta. Vuonna 2020 Tornator solmi Stora Enson kanssa sopimuksen metsäpalveluliiketoiminnan laajentamisesta koko Suomeen. Sopimuksen toteuttaminen lisää Tornatorin riskejä mm. käytettävien urakoitsijoiden määrän kasvun kautta.  Valvontaa kehitetään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla. 

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö on myös hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen 2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pankkilainojen lisäksi. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita, mikäli esimerkiksi kansainvälisen politiikan jännitteet eskaloituvat tai pandemian torjunnassa tapahtuu jotain yllättävää. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Yhtiön omissa metsissä metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Tämän lisäksi Tornator toteuttaa metsänhoitotöitä maan laajuisesti Stora Enson metsäpalveluasiakkaille. Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan vertailuvuoden kaltaisena. Tuulivoimahankkeita edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö panosti vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. Erityisfokus oli metsäpalvelun ja puukaupan tietojärjestelmien kehitystyössä.   

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli vertailuvuoden tasolla. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Vuonna 2021 tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2020 keskimäärin 7,0 % peruspalkoista (2020 maksettiin 5,9 % vuodelta 2019).

Konsernissa on töissä noin 190 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 1000 henkilötyövuoden verran.

  2021 2020 2019
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 189 186 183
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. € 9,6 9,2 9,1

   
Ympäristö

Tornatorilla on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC ja FSC -sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain. Laajempi FSC-uudelleensertifiointi tehdään viiden vuoden välein, ja Tornator toteutti tämän viimeksi vuonna 2019. Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Vuonna 2021 Tornator julkisti luonnon monimuotoisuusohjelman vuosille 2021-30. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

EU-taksonomia
Euroopan unionin (EU:n) kestävän rahoituksen taksonomia -asetuksen (852/2020)
soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on velvollisuus ilmoittaa, mikä osuus liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista on toimintaa, joka tunnistetaan EU-taksonomiassa potentiaalisesti ympäristön kannalta kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi tai täyttää sen tekniset arviointikriteerit.

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata rahoitusta
toimintoihin, joilla edistetään merkittävästi seuraavien ympäristötavoitteiden
saavuttamista:
1. Ilmastonmuutoksen hillintä
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö
4. Siirtyminen kiertotalouteen
5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja
6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Raportointivelvoitteet astuvat voimaan tilikaudesta 2021 alkaen vaiheittain. Tilikaudelta 2021 edellytetään muilta kuin rahoitusalan yrityksiltä tietoa, mikä osuus toiminnasta on taksonomiakelpoista kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen, osalta. Myöhemmässä vaiheessa toimintoja tulee arvioida myös teknisiä arviointikriteerejä vastaan. EU-taksonomian vaatimukset eivät koske Tornatoria, mutta yhtiö on vapaaehtoisesti halunnut ottaa taksonomian vaatimukset osaksi omaa raportointiaan.

Tornatorin pääliiketoiminta-alue on kestävä metsätalous, jonka ytimessä ovat kaksoissertifioidut (FSC® ja PEFC) metsät. Vastuullisesti hoidetuista metsistä saatavalla puulla on merkittävä vaikutus fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Taksonomian ympäristötavoitteista Tornator pystyy edistämään sekä ilmastonmuutoksen hillintää että siihen sopeutumista. Lisäksi Tornator suorittaa jatkuvasti toimenpiteitä, joilla tähdätään biologisen monimuotoisuuden säilymiseen sekä edistetään ekosysteemien suojelua ja ennallistamista. Tornatorin liiketoimista ei ole tunnistettu koituvan merkittävää haittaa muille taksonomian ympäristötavoitteille

Metsätalous on yksi niistä sektoreista, joille on taksonomiassa määritetty tekniset arviointikriteerit. Tornatorin kannalta relevantit kriteerit löytyvät luvun 1 Metsätalous toiminnosta 1.3 Metsien käsittely (Forest management). ja sitä vastaavasta NACE-luokituksesta A2 Metsätalous (Forestry). Tornatorin metsätalousliiketoiminta on yhtiön oman alustavan analyysin perusteella luokitusjärjestelmäkelpoista taloudellista toimintaa ja yksityiskohtaisempi analyysi luokitusjärjestelmänmukaisuudesta tullaan tekemään vuoden 2022 aikana.

Oheisessa taulukossa on esitetty tunnusluvuittain Tornatorin toiminnan luokitusjärjestelmäkelpoisuus vuonna 2021

  • Liikevaihdossa (Turnover) on huomioitu IFRS:n mukainen liikevaihto, joka muodostuu hakkuuoikeuksien myynnistä, metsäpalvelumyynnistä ja maan myynnistä. Näistä hakkuuoikeusien myynti ja metsäpalvelumyynti on todettu luokitusjärjestelmäkelpoisiksi eriksi.
  • Pääomamenoissa (CapEx) on huomioitu IFRS-tilinpäätöksessä esitetyt lisäykset aineettomiin, aineellisiin ja biologisiin hyödykkeisiin. Suurin osa pääomamenoista on metsämaan ostoa, jonka on tulkittu olevan kestävän metsätalousliiketoiminnan ja sillä aikaan saatavien ilmastovaikutusten edellytys. Lisäksi suoraan metsätalousliiketoimintaan liittyvät investoinnit metsätieverkostoon ja mm. metsäsuunnitelmien tekemiseen ja hallintaan tarvittaviin ICT-järjestelmiin on myös tulkittu olevan luokitusjärjestelmäkelpoisia.
  • Toimintamenoissa (OpEx) on huomioitu suoraan omaisuuden hoitamiseen ja hallintaan liittyvät kustannukset. Tornatorissa suuri osa tällaisista kuluista on erilaisia metsänhoitotoimenpiteisiin ja metsien käsittelyyn liittyviä kuluja: urakointimaksuja, materiaalihankintoja sekä henkilöstökuluja. IFRS-tuloslaskelman kuluista on jätetty huomioimatta yleishallintoon liittyvät kulut sekä poistot ja myytyjen maa-alueiden tasearvo

Näillä perusteilla Tornator on päätynyt vuodelta 2021 luokitusjärjestelmäkelpoisuuden osalta seuraaviin tunnuslukuihin. Korkea luokitusjärjestelmäkelpoisuus heijastaa hyvin Tornatorin ydintoiminnan luonnetta - metsätaloudella ja puulla uusiutuvana raaka-aineena on merkittävä rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan:

Tunnusluku (KPI) Yhteensä, M€ Luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, % Ei-luokitusjärjestelmä-kelpoinen osuus, %
Liikevaihto 128,6 95 % 5 %
Pääomamenot (CapEx) 51,4 99 % 1 %
Toimintamenot (OpEx) 32,1 98 % 2 %

  

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 11.3.2021 saakka puheenjohtaja Mikko Koivusalo, varapuheenjohtaja Mikko Mursula sekä jäsenet Jorma Länsitalo ja Erkko Ryynänen.  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2021 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen        Varajäsen
Mikko Koivusalo        Markus Aho
Tuomas Virtala        Erkko Ryynänen
Jorma Länsitalo        Jari Suvanto
Mikko Mursula        Ilja Ripatti

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 11.3.2021 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Jorma Länsitalo. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Tuomas Virtalan.

Toimitusjohtajana on toiminut Henrik Nieminen. Hänen sijaisensa on liiketoimintajohtaja Ari Karhapää.

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, kehitysjohtaja Heikki Penttinen sekä henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2021 valittiin tilintarkastajaksi Deloitte Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Marika Nevalainen.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Emoyhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos yhtiön osake vaihtaa omistajaa.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.139.444.273,29 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 358.624.722,99 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 12,00 euroa/osake eli 60.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksu on suunniteltu maksettavaksi 24.3.2021 – täsmäytyspäivä 19.3.2021.

Osakkeenomistajat 31.12.2021

Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 6,25 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 2,08 %
Veritas Eläkevakuutus 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Pohjola Vakuutus Oy 1,04 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Tornator Oyj:n selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen päälaskelmat. Virallinen tilinpäätös on saatavilla yhtiön verkkosivuilta viimeistään 8.3.2022 www.tornator.fi/Sijoittajat

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975
www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Konsernin tuloslaskelma    
    
1 000 euro 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liikevaihto 128 574,9 118 126,0
Liiketoiminnan muut tuotot 26 775,9 22 684,5
     
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 523,5 -2 362,3
Materiaalit ja palvelut -24 228,9 -27 920,3
Henkilöstökulut -9 571,1 -9 162,4
Poistot ja arvonalentumiset -3 164,9 -3 096,5
Liiketoiminnan muut kulut -5 703,4 -6 901,5
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 329 067,3 121 056,7
Liikevoitto 439 226,2 212 424,0
     
Rahoitustuotot 304,1 240,0
Rahoituskulut -15 988,5 -20 907,8
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 41 947,4 -33 315,8
Rahoituserät (netto) 26 263,0 -53 983,6
     
Voitto/tappio ennen veroja 465 489,2 158 440,4
     
Tuloverot -25 726,4 -9 131,5
Laskennallisten verojen muutos -62 285,7 -28 255,9
Tilikauden tulos 377 477,1 121 053,0
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 377 477,1 121 053,0
   
   
   
Konsernin laaja tuloslaskelma   
     
Tilikauden tulos 377 477,1 121 053,0
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -100,0 39,2
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero -622,1 -650,8
Kauden laaja tulos yhteensä 376 755,0 120 441,5
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 376 755,0 120 441,5
     


 

Konsernin tase  
   
1 000 euro 31.12.2021 31.12.2020
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 378,1 755,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 119 436,7 114 555,3
Käyttöoikeusomaisuuserät 2 249,3 2 268,4
Biologiset hyödykkeet 2 210 214,9 1 841 201,8
Muut sijoitukset 111,2 111,2
Pitkäaikaiset saamiset 18 732,7 8 200,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 352 122,9 1 967 092,2
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 49,1 34,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 29 173,8 15 081,5
Sijoitukset 7 060,7 7 112,5
Rahavarat 16 802,2 56 717,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 53 085,8 78 945,8
     
Varat yhteensä 2 405 208,8 2 046 038,0
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 1 208 492,1 871 737,1
Oma pääoma yhteensä 1 258 492,1 921 737,1
     
Velat    
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 282 567,0 220 306,3
Rahoitusvelat 748 635,6 673 523,2
Johdannaiset 70 320,2 174 384,4
Vuokravastuuvelka 2 046,0 2 002,3
Eläkevastuuvelka 237,0 127,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 103 805,9 1 070 343,1
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 24,9 14 985,5
Ostovelat ja muut velat 34 043,1 29 877,7
Vuokravastuuvelka 303,2 341,4
Varaukset 8 539,5 8 753,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 42 910,7 53 957,8
     
Velat yhteensä 1 146 716,7 1 124 300,9
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 405 208,8 2 046 038,0
    


 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Kertyneet
voittovarat
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 50 000,0 29 995,2 -9 576,3 760 876,8 831 295,6
      
Laaja tulos      
Tilikauden tulos     121 053,0 121 053,0
Muut laajan tuloksen erät (verojen
jälkeen)
     
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät     39,2 39,2
Muuntoero     -650,8   -650,8
Kauden laaja tulos 0,0 0,0 -650,8 121 092,2 120 441,5
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako       -30 000,0 -30 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
      -30 000,0 -30 000,0
Oma pääoma 31.12.2020 50 000,0 29 995,2 -10 227,1 851 969,0 921 737,1
      
      
Oma pääoma 1.1.2021 50 000,0 29 995,2 -10 227,1 851 969,0 921 737,1
           
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       377 477,1 377 477,1
Muut laajan tuloksen erät (verojen
jälkeen)
         
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -100,0 -100,0
Muuntoero     -622,1   -622,1
Kauden laaja tulos 0,0 0,0 -622,1 377 377,1 376 755,0
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osingonjako       -40 000,0 -40 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
      -40 000,0 -40 000,0
Oma pääoma 31.12.2021 50 000,0 29 995,2 -10 849,1 1 189 346,1 1 258 492,1


Konsernin rahavirtalaskelma

 
  
1 000 euro 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020  
Liiketoiminnan rahavirta      
Myynnistä saadut maksut 116 531,4 110 545,1  
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 6 709,9 6 922,6  
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 5 815,5 15 499,6  
Maksut liiketoiminnan kuluista -38 823,0 -34 538,7  
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
90 233,9 98 428,5  
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-77 849,5 -23 563,2  
Saadut korot liiketoiminnasta 265,8 240,0  
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
-20 883,1 4 139,3  
Liiketoiminnan rahavirta -8 232,9 79 244,6  
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -42 638,9 -40 161,6  
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -5 270,0 -4 963,8  
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-3 414,0 -3 158,2  
Investoinnit rahasto-osuuksiin 0,0 -4 947,8  
Luovutustulot rahasto-osuuksien myynnistä 62,3 0,0  
Investointien rahavirta -51 260,6 -53 231,4  
       
Rahoituksen rahavirta      
Pitkäaikaisten lainojen nostot 150 000,0 700 000,0  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -75 066,5 -25 085,2  
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -15 000,0 -632 500,0  
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -340,1 -346,3  
Maksetut osingot -40 000,0 -30 000,0  
Rahoituksen rahavirta 19 593,4 12 068,5  
       
Rahavarojen muutos -39 900,0 38 081,7  
       
Rahavarat kauden alussa 56 717,4 18 650,7  
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -15,1 -15,0  
       
Rahavarat kauden lopussa 16 802,2 56 717,4  


 

LiiteAttachments

Tornator Oyj Tilinpäätöstiedote 2021

Contact Data