Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp licensierar ut teknik till det amerikanska medicinteknikföretaget Magnus Medical, Inc. för behandling av neuropsykiatriska tillstånd

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 14.2.2022 kl. 9.00 (EET)

Nexstim Abp licensierar ut teknik till det amerikanska medicinteknikföretaget Magnus Medical, Inc. för behandling av neuropsykiatriska tillstånd

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (nedan ”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att det har tecknat ett avtal om att licensiera teknik till det amerikanska medicinteknikföretaget Magnus Medical, Inc. (nedan ”Magnus Medical”).

Den teknik som licensieras omfattar bolagets NBT®-system, med vissa begränsningar, samt de patent som ingår i tekniken. Licensen till patenten begränsas till användning för behandling av neuropsykiatriska tillstånd. Nexstims e-fält modellering och applikationsmjukvara ingår inte i licensen.

Licensavtalets totala värde beräknas vara cirka USD 19 miljoner (ca 17 miljoner euro). Licensavtalets ekonomiska struktur består av en underskriftsbetalning på USD 4 miljoner (ca 3,5 miljoner euro) samt uppskattningsvis cirka USD 15 miljoner (ca 13 miljoner euro) i royalty för tekniken under den överenskomna royaltytiden på högst fem år, räknat från kommersialiseringen av tekniken. Royaltybeloppet baserar sig på Magnus Medicals beräknade omsättning. Uppskattningen av det totala royaltybeloppet bygger på Magnus Medicals affärsplan, enligt vilken royaltybetalningarna inleds inom 3 år. Minimiroyalty enligt avtalet är cirka USD 1,2 miljoner (ca 1,0 miljoner euro), vilken betalas under de tre första royaltyåren. Licenserna fortsätter att gälla efter att avtalet gått ut, med ovan nämnda begränsningar av användningsområdet. Bolaget beräknar att det kommer att ta in engångsbetalningen för licensavtalet, cirka 3,5 miljoner euro, under räkenskapsperioden 2022.

Under royaltytiden omfattas Nexstim av vissa konkurrensrestriktioner gällande försäljningen av NBT®-baserade system i USA. Konkurrensrestriktionerna gäller inte försäljningen av NBT®-system på andra marknader än i USA, och de begränsar inte bolagets möjligheter att ta fram och undersöka möjliga nya behandlingsprotokoll. Nexstim får inte heller ansöka om nytt myndighetsgodkännande för sin teknik för behandling av egentlig depression med SAINT™-protokollet (Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy), till vilket Magnus Medical har beviljats exklusiv licens av Stanford University, eller licensiera ut sådan teknik som omfattas av avtalet till andra aktörer för behandling av egentlig depression med SAINT™-protokollet. Restriktionerna gäller inte Nexstims diagnostikverksamhet (NBS) och de förhindrar varken eventuella strategiska investeringar i samarbetskliniker eller utlicensiering av bolagets teknik för andra ändamål. Avtalet inverkar inte bolagets befintliga kundrelationer.

Magnus Medicals protokoll bygger på SAINT™-tekniken, som utvecklats på Stanford University i Kalifornien i USA. Magnus Medical har beviljats exklusiv licens för att kommersialisera tekniken. Stanfords första kliniska prövningar med individuellt inriktade, kortare protokoll vid behandling av behandlingsresistent egentlig depression har gett utmärkta resultat. I en kontrollerad, randomiserad dubbelblind studie, deltagarna fick behandling 10 gånger per dygn under 5 dagar. Hos de deltagare som fick aktiv behandling, 79% gick in i remission (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, MADRS) efter fem dagars behandling. I placebogruppen var motsvarande siffra 13% (p<0.001)1

Nexstim går vidare med att kommersialisera sina produkter i USA enligt sin strategi, med fokus på att utvidga nätverket av samarbetskliniker samt på Diagnostikverksamheten. Utanför USA kommer Nexstim fortsätta att fokusera aktivt på att öka sin Terapiverksamhet utöver Diagnostikverksamheten. Bolaget ser också utlicensiering som ett område med potential för kommersiellt utnyttjande av bolagets teknik och patent i framtiden.

Nexstims vd Mikko Karvinen lämnar följande kommentar: ”År 2020 valde vi att fokusera vår strategiska utveckling på korta behandlingsprotokoll. Vi idag kan glädja oss åt att vi tar detta stora steg i vårt tekniksamarbete tillsammans med Magnus Medical. Licensavtalet öppnar upp unika möjligheter för både Nexstim och Magnus Medical, och vi är mycket stolta över att kunna offentliggöra avtalet. Utöver den ekonomiska nyttan ser vi licensavtalet som ett stort framsteg för att ge vår teknik optimal utbredning i patientanvändning och som en möjlighet för oss att rikta in resurser på andra affärsområden under royaltytiden”.

Magnus Medicals vd Brett Wingeier, Ph.D., lämnar följande kommentar: ”Vi har varit väldigt imponerade av kvaliteten på Nexstims teknik och den ansträngning som Nexstims team har lagt ner under många år för att effektivt integrera neuronavigering med transkraniell stimuleringshårdvara. Vi är glada över möjligheten att införliva nyckelelement i denna teknik i kombination med SAINT protokollet att ge bästa möjliga lösning för patienter i nöd, och vi är glada över att detta blir verklighet som det resultatet av förhandlingarna med Nexstim.

Som medicintekniska företag delar vi samma engagemang för att lansera teknik som är baserad om rigorös forskning, i arbetet för att hjälpa personer med neuropsykiatriska tillstånd. Vi tror att detta licensavtal så småningom kommer att hjälpa många personer med depression, för vilka mediciner har varit ineffektiva, att få tillgång till livsförändrande neuromodulationsbehandling”.

1 Cole EJ, et al., Am J Psychiatry 2021; 00:1–9; doi: 10.1176/appi.ajp.2021.20101429

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (certified adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Magnus Medical, Inc.

Magnus Medical, Inc. är ett privatägt medicintekniskt företag som har sitt säte i Burlingame i Kalifornien, USA. Grundarna Brett Wingeier, Ph.D., och Brandon Bentzley, MD, Ph.D., har bred erfarenhet i branschen. Företagets globala kommersiella chef är Scott Ashworth. Magnus neuromodulation system med SAINT™ teknik är en nydanande innovation som kan få en betydande positiv inverkan på behandlingen av allvarlig depression. För första gången är det möjligt att genom avancerad avbildningsteknik med personligt anpassad neural målsökning och nya stimulansmönster uppnå ett nytt slags individualiserad nervstimulering hos personer med behandlingsresistent depression. Den nya lösningen är avsedd för ett accelererat administreringsförfarande och med exakt anpassning till hjärnkonnektiviteten hos den enskilda individen. Mer information finns på www.magnusmed.com.

Magnus System bygger på SAINT™-tekniken till vilken Stanford University beviljat Magnus Medical exklusiv global kommersialiseringslicens.

Magnus System, som för närvarande är i prövningsstadiet, förväntas behöva 501 (k) tillstånd av USA:s läkemedelsmyndighet FDA och är tillsvidare inte kommersiellt tillgängligt.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga