BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.2021 - 31.12.2021 (Tilintarkastamaton)

Oulu, FINLAND


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.2021 - 31.12.2021 (Tilintarkastamaton)

Tilinpäätöstiedote 24.2.2022 klo 12.27 (CET)

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (“BBS”, “Yhtiö”) Tilinpäätöstiedote 1.1.2021 - 31.12.2021 (tilintarkastamaton)

Vuosi 2021 lyhyesti (vertailukausi 2020)

 • Yhtiö on jatkanut vuonna 2021 ensimmäisen tuotteensa Artebone® Pasten CE-merkintä hakemuksen valmistelua ja tuotannon sekä laatujärjestelmän saattamista viranomaisvaatimuksia vastaavalle tasolle.
 • Yhtiö on investoinut merkittävästi tuotanto- ja laadunvarmistuslaitteistoihin ja tiloihin sekä palkannut tuotantoon ja laatuun lisähenkilöstöä CE-merkintäprosessin vaatimusten mukaisesti.
 • Uusiin MDR viranomaisvaatimuksiin on reagoitu tuottamalla merkittävä määrä uutta dokumentaatiota vuoden aikana.
 • BBS:n patenttihakemuksen ”A METHOD FOR PREPARING A BONE PROTEIN PREPARATION AND A BONE PROTEIN PREPARATION” valmistusta koskevat vaatimukset hyväksyttiin USA:ssa.
 • Viranomaisten vaatiman eläinkokeen loppuraportti saatiin syyskuussa 2021. Kokeen tulokset vahvistavat poronluuproteiiniuutetta sisältävän Artebone® Pasten toimivuuden ja niiden perusteella yhtiö pystyy vastaamaan positiivisesti viranomaisten esittämiin vaatimuksiin.
 • BBS:llä ei ollut liikevaihtoa tilikaudella 2021
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -2,52 (-2,42) miljoonaa euroa
 • BBS:n rahavarat 31.12.2021 olivat 1,24 (3,44) miljoonaa euroa.
 • Käyttöpääoman turvaamiseksi BBS sopi syyskuun lopussa RiverFort Global Opportunities PCC Ltd: n kanssa enintään 2,0 miljoonan euron pääomajärjestelystä ja 750 tuhannen euron ennakkomaksuerän nostamisesta.
 • Yhtiö toteutti samassa yhteydessä vastikkeettoman osakeannin, jossa myönnettiin yhtiön haltuun 410 000 osaketta lainajärjestelyn palkkioden maksua, mahdollisen lainapääoman konvertointia ja muita mahdollisia yhtiökokouksen 28.4.2021 valtuuttamia toimenpiteitä varten

Avainluvut konserni

1 000 Euroa1.1-
31.12.2021
1.1-
31.12.2020
Liiketoiminnan muut tuotot5846
Henkilöstökulut1 199795
Poistot ja arvon alentumiset231214
Muut liiketoiminnan kulut1 1441 599
Tilikauden tulos-2 771-2 731
Liiketoiminnan rahavirta-2 520-2 418
Rahavarojen muutos-2 2022 923
Omavaraisuusaste %35 %48 %
Osakekohtainen tulos €-0,42-0,46
Osakekohtainen tulos €, dilutoitu-0,41-0,45
Osakkeiden lkm kauden lopussa6 847 5206 571 525
Osakkeiden lkm kaudella keskimäärin6 606 2155 897 533

 

   
1 000 Euroa31.12.202131.12.2020
Rahavarat ja arvopaperit1 2363 438
Oma pääoma3 6346 087
Taseen loppusumma10 50612 692


*Omavaraisuusaste
=  Oma Pääoma / (Taseen loppusumma – Saadut ennakot)

* EPS = Nettotulos / Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin

Hallituksen näkymät ja ohjeistus vuodelle 2022

Yhtiön tavoitteena on saada CE-merkintä hakemus jätettyä viranomaisille kuluvan kevään aikana. Viranomaisprosessin odotetaan edistyvän vuoden aikana siten, että hakemuksen käsittelyn aikataulu tarkentuu loppuvuotta kohden.
Tuotekehitys ja tuotantohenkilöstön rekrytointia ja koulutusta jatketaan
Kaupallisen toiminnan valmistelut aloitetaan syksyllä 2022. Yhtiö käynnistää myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, kun CE-merkintäprosessin välivaiheen vastineet viranomaisilta on todettu riittävän positiivisiksi. Markkinointihenkilöstön rekrytointia valmistellaan.
FDA-lupahakemuksen valmistelua jatketaan.
Kuluvalle vuodelle ei odoteta merkittävää liikevaihtoa.

Yhtiön keskipitkät tavoitteet eivät ole muuttuneet aiemmasta. Yhtiön odotuksissa on:

 • saada liikevaihto merkittävään kasvuun kahden vuoden markkinointijakson tuloksena
 • päästä tulospositiiviseksi neljässä vuodessa lanseerauksesta
 • lanseerata tuote USA:ssa sekä useissa muissa maissa
 • kehittää uusia tuotteita
 • aikaansaada partnerisopimuksia alan markkinajohtajien kanssa

Yhtiön käyttöpääoma ei riitä hyväksyttämisprosessin loppuun saattamiseen ja kaupallisen toiminnan aloittamiseen. Yhtiö on keväästä 2021 lähtien tehnyt toimenpiteitä yhtiön rahoituksen turvaamiseksi, mukaan lukien kaksi miljoonaa euroa mahdollistava rahoitusjärjestely Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:n kanssa, Yhtiön käytettävissä olevat varat tilikauden päättyessä olivat 1,2 miljoonaa euroa . Tilikauden päättymisen jälkeen käyttöpääomaa on vahvistettu nostamalla Riverfortin rahoitussopimuksen toinen erä 250 tuhatta euroa sekä solmimalla 450 tuhannen euron lainasitoumus Finha Capital OY:n kanssa. Nyt saatavilla olevan käyttöpääoman odotetaan kattavan operatiiviset tarpeet toisen vuosipuoliskon alkupuolelle . Tämän lisäksi Riverfortin järjestelystä on nostettavissa 1 miljoona euroa vaatien lainoittajan hyväksynnän jokaiselle nostoerälle.

Yhtiö arvioi seuraavan 12 kuukauden operatiivisiksi kuluiksi 2,5-2,8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi rahoituskustannusten ja lainojen takaisinmaksu tulee olemaan 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö varaa 0,5 miljoonaa euroa tuote ja prosessikehityksen ja tuotannon investointeihin. Yhtiön johto voi vaikuttaa tehtävien investointien ja kulujen määrään.

Toiminnan turvaamiseksi yhtiö valmistelee osakeantia ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen asian johdosta pidettäväksi 17.3.2022. Yhtiö arvio hankkivansa riittävän rahoituksen nyt järjestettävällä annilla
Kutsu kokoukseen julkaistaan tänään tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2021

Liiketoimintakatsaus
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS”, “Yhtiö”) on biolääketieteellinen teknologiayritys, joka kehittää, valmistaa ja kaupallistaa innovatiivisia, bioaktiivisia lääkinnällisiä laitteita ja implantteja ortopediseen kirurgiaan. Yhtiön hallinto ja laadunvalvontalaboratorio sijaitsevat Oulussa ja EU-sertifioitu tuotantolaitos Reisjärvellä. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market kauppapaikalle, jota operoivat Suomessa Nasdaq Helsinki Ltd (BONEH) ja Ruotsissa Nasdaq Stockholm (BONES).
Yhtiö on jatkanut vuonna 2021 ensimmäisen tuotteensa Artebone® Pasten CE-merkintä hakemuksen valmistelua ja tuotannon sekä laatujärjestelmän saattamista viranomaisvaatimuksia vastaavalle tasolle. Yhtiö on investoinut merkittävästi tuotanto- ja laadunvarmistuslaitteistoihin ja tiloihin sekä palkannut tuotantoon ja laatuun lisää henkilöstöä. Henkilöstön koulutukseen on panostettu laatujärjestelmän mukaisen toiminnan sekä tuotantoprosessien vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
Uusiin MDR viranomaisvaatimuksiin on reagoitu tuottamalla merkittävä määrä uutta dokumentaatiota vuoden aikana. 
BBS:n patenttihakemuksen ”A METHOD FOR PREPARING A BONE PROTEIN PREPARATION AND A BONE PROTEIN PREPARATION” valmistusta koskevat vaatimukset hyväksyttiin USA:ssa.  

Viranomaisten vaatiman eläinkokeen loppuraportti saatiin syyskuussa 2021. Kokeen tulokset vahvistavat poronluuproteiiniuutetta sisältävän Artebone® Pasten toimivuuden ja niiden perusteella yhtiö pystyy vastaamaan positiivisesti viranomaisten esittämiin vaatimuksiin. Loppuraportin mukaan Artebone® Paste saa luun paranemaan nopeammin kuin verrokit (keraami ja uute yksinään). Eläinkoe toteutettiin viranomaisten vaatimuksesta täydentämään CE-merkintähakemuksen dokumentaatiota. Kokeella pyrittiin osoittamaan, että Artebone® Paste voidaan luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi ja että sen teho on hyväksyttävällä tasolla.

Yhtiön johto arvioi aiemmin, että Yhtiö saa kehittämälleen luumurtumien ja luuvaurioiden korjaamiseen tarkoitetulle ARTEBONE®- tuotteelle CE-merkinnän vuoden 2021 aikana. Aikataulua jouduttiin tarkistamaan kolmeen otteeseen vuoden aikana, johtuen ongelmista joita ilmeni laitteistojen uusimisen, korjaustarpeiden sekä palveluntarjoajien ja toimittajien aiheuttamista viiveistä. Vuoden loppuun mennessä suurin osa viiveen aiheuttajista on saatu poistettua. Euroopan alueella käynnissä oleva uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) käyttöönotto on lisännyt vuoden aikana uusia noudatettavia viranomaisohjeistuksia, joka osaltaan on tuottanut jo olemassa olevaan dokumentaatioon lisämuutoksia.
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että Covid-19 pandemia on aiheuttanut viiveitä ja vaikeuttanut toimintaympäristöä.
Yhdysvaltain lääkeviranomaiselle (FDA) jätettävän ja paikallisille markkinoille kohdistuvan myyntilupahakemuksen jättämisen osalta toimenpiteet eivät ole edenneet merkittävästi tilikauden aikana. Yhtiö arvioi jatkavansa myyntilupahakemuksen valmistelua FDA:lle Euroopan markkinoille toimitettavan myyntilupahakemuksen lähettämisen jälkeen.

TALOUDELLINEN KATSAUS

Liiketoiminnan tulos sekä kehityskulut
Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa tilikaudella 2021, kuten ei myöskään edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Konsernin tulos tilikaudella 2021 oli-2,77 miljoonaa euroa (2020:-2,73 M€) koostuen tuotekehityksen, hallinnon ja rahoituksen kustannuksista.                        
Investoinnit ja Rahoitus        
Investoinnit koneisiin ja laitteisiin Reisjärven tuotantotiloissa olivat 125 T€ (2020: 82 T€).
Tilikauden kehittämismenot on kirjattu kuluksi.
Yhtiön rahavarat 31.12.2021 olivat 1,24 miljoonaa euroa (2020: 3,44 M€).
Konsernin rahavarat pienenivät katsauskaudella 2,20 miljoonaa euroa.
Vastaavasti 2020 rahavarat kasvoivat 2,92 miljoonaa euroa.

Käyttöpääoman turvaamiseksi BBS sopi syyskuun lopussa RiverFort Global Opportunities PCC Ltd: n kanssa enintään 2,0 miljoonan euron pääomajärjestelystä ja 750 tuhannen euron ennakkomaksuerän nostamisesta. Sopimus mahdollistaa edelleen yhtiölle yhteensä enintään 1,25 miljoonan euron lisäpääoman nostamisen.
Yritysostot ja suunnatut annit
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja.
30.9.2021 yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen myöntämien valtuuksien puitteissa vastikkeettomasta osakeannista, jossa myönnettiin yhtiön haltuun 410 000 osaketta. Määrä vastaa noin 6% yhtiön osakekannasta. Yhtiölle osoitetut osakkeet tarkoitettiin Riverfort Global Opportunities PCC:n lainajärjestelyn palkkioiden maksamiseen, mahdolliseen lainapääoman konvertointiin sekä muihin mahdollisiin yhtiökokouksen 28.4.2021 valtuuttamiin toimenpiteisiin
Ensimmäinen 250 tuhannen euron erä Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:n vaihtovelkakirjalainaosuudesta konvertoitiin marraskuussa yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 1.8656 euroa per osake. Merkintähinta oli rahoitusjärjestelyyn ehtojen mukainen “90% alimmasta keskikurssista konvertointia edeltävän kymmenen päivän ajalta”. Vaihto toteutettiin siirtämällä Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:lle yhteensä 134 005 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Lainan järjestelypalkkiona siirrettiin 32 359 osaketta hinnalla 2,0086.
Annin kirjaamisen jälkeen 6.10.2021 yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 6 981 525osaketta, joista siirtojen jälkeen yhtiön hallussa on edelleen 243 636 kappaletta (3,5%)

Tase
Konsernitaseen loppusumma 31.12.2021 oli 10,51 miljoonaa euroa ( 2020: 12,69 M€).
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2021 lainoja rahoituslaitoksilta yhteensä 6,21 (6,01) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisia, sisältäen 0,50 miljoonan euron Riverfort rahoitusjärjestelyn oli 1,08 (0,31) miljoonaa euroa ja yli viiden vuoden päästä erääntyvät lainat ovat 2,40 (2,14) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisiin lainoihin sisältyy pääomalainoja 0,176 (0,176) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat --0,20 (-0,085) miljoonaa euroa.

Yhtiön investointi- ja käyttöpääomalainoja määrältään 578 680 euroa, 1 434 386 euroa ja 2 732 000 euroa neuvoteltiin uudelleen joulukuussa 2021. Uusien päätösten jälkeen lainojen takaisinmaksuajat pidentyivät ja 578 680 euron lainan lyhennyksiä siirrettiin kahdella vuodella alkavaksi kesäkuussa 2024
Järjestely keventää velkojen hoitotaakkaa lähivuosina.
Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko
Yhtiöllä on OYL 12 luvun mukaista pääomalainaa 175 825,46 euroa.
Laina maksetaan takaisin tasaerinä kolmen vuoden kuluessa vuodesta 2009 alkaen, jos ehdot täyttyvät. Lainan korko on yksi prosenttiyksikköä alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään kolme prosenttia. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Tilikauden päätyessä kuluksi kirjaamaton kertynyt korko on 91 087,35 euroa.
Oma pääoma
Oma pääoma 31.12.2021 oli 3,63 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2020 oma pääoma oli 6,09 miljoona euroa. Katsauskaudella 2021 toteutettu yhtiön hallussa olevien osakkeiden konvertointi kasvatti yhtiön omaa pääomaa 0,32 miljoonalla eurolla.
Tilikauden tappio oli -2,77 miljoonaa euroa. ( 2020: -2,73 )
Henkilöstö ja hallinto
Yhtiön palveluksessa vuoden lopussa oli toimitusjohtaja ja 20 työntekijää (2020: yhteensä 16). Tilikauden aikana rekrytoitiin neljä uutta asiantuntijaa. Rekrytoinneilla vahvistettiin tuotannon resursseja. Henkilöstöstä 15 työskentelee tehtaalla Reisjärvellä ja 6 työpaikka on Oulussa. Keskimäärin henkilöstöä vuoden aikana oli 19 (2020:12).

Yhtiön hallitukseen koko tilikauden ajan kuuluivat puheenjohtaja Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, ja Seppo Nevalainen, sekä 28.4.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka myös Tomi Numminen. Uudeksi jäseneksi hallitukseen 28.4.2021valittiin Kirk Andriano. Hallituksessa on kaksi yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumatonta jäsentä.
BBS:n johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi, operatiivinen johtaja Hanna Tölli, laatujohtaja Soile Hakala ja laadunvalvontalaboratorion johtaja Mikko Viitanen. Talousjohtaja Liisa Hukka kutsuttiin johtoryhmään 1.2.2021 edellisen talousjohtajan Hannu Säynäjäkankaan siirtyessä eläkkeelle.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen

Varsinainen yhtiökokous 2021
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 28.4.2021. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2020 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto/-tappio tilille.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4). Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1300 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 900 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta korvausta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen.
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma vuodelta 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on tuolloin annettu avainhenkilöille. Kullakin optiolla on voinut merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 9.4.2013 lähtien. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut osakkeiden merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170 000 uutta osaketta, mikä vastaa 2,4 % osakekannasta, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta osakekohtaisiin tunnuslukuihin.
Voimassa olevat valtuutukset
Yhtiökokous 28.4.2021 valtuutti Hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä. Oikeutta suunnatun annin järjestämisestä ei ole poissuljettu.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin.

Valtuutuksia myönnettiin merkittäväksi enintään 3.000.000 (kolme miljoonaa) kappaletta, joka vastaa noin 45% yhtiön osakekannasta
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2022 saakka.

Valtuutuksia käytettiin 410 000 kappaletta lokakuussa 2021 yhtiölle suunnatussa annissa . Jäljellä olevien valtuuksien kokonaismäärä 2 590 000 vastaa noin 37 % yhtiön osakekannasta

Riskit ja epävarmuustekijät
Tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy Yhtiöstä riippumattomia riskejä. Yhtiön riskit tuotehyväksyntäprosesseissa voivat johtaa lisäviivästymisiin johtuen valvovan viranomaisen mahdollisuudesta vaatia täydennyksiä ja korjauksia esitettyyn dokumentaatioon. Tuoteluokituksen riskinä on viranomaistulkinta. Päätöksenteko riippuu eläinkokeen tuloksista, joiden tulokset ovat valmistuneet.
FDA rekisteröintivalmisteluja on toistaiseksi lykätty. CE hakemuksessa havaitut viiveitä aiheuttaneet puutteet heijastuvat myös FDA rekisteröintiin.
Operatiivisiin riskeihin liittyy muun muassa riippuvuus avainhenkilöiden osaamisesta ja toimenpiteistä heidän sitouttamisekseen.
Rahoituspuolella riskinä pidetään koronaviruksen ja geopoliittisen tilanteen aiheuttamaa epävarmuutta osakemarkkinoilla. Lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys- ja valmistusyrityksenä BBS on sijoituskohteena pitkän aikavälin kohde. Kehitystyövaihe on pitkä, ja sitä seuraa lanseerauksen jälkeinen neljästä viiteen vuoteen kestävä markkinointi ja myynnin kasvuvaihe. Kun liikevaihto on noussut voitolliseksi, kasvuvaihe tyypillisesti jatkuu samalla tuotteella pitkään.
Käyttöpääoman tilanne

Tällä hetkellä yhtiön käytettävissä oleva käyttöpääoma ei riitä hyväksyttämisprosessin loppuun saattamiseen ja kaupallisen toiminnan aloittamiseen. Yhtiö on keväästä 2021 lähtien tehnyt toimenpiteitä yhtiön rahoituksen turvaamiseksi, mukaan lukien kaksi miljoonaa euroa mahdollistava rahoitusjärjestely Riverfort Global Opportunities PCC Ltd:n kanssa, Yhtiön käytettävissä olevat varat tilikauden päättyessä olivat 1,2 miljoonaa euroa . Tilikauden päättymisen jälkeen käyttöpääomaa on vahvistettu nostamalla Riverfortin rahoitussopimuksen toinen erä 250 tuhatta euroa sekä solmimalla 450 tuhannen euron lainasitoumus Finha Capital OY:n kanssa. Nyt saatavilla olevan käyttöpääoman odotetaan kattavan operatiiviset tarpeet toisen vuosipuoliskon alkupuolelle . Tämän lisäksi Riverfortin järjestelystä on nostettavissa 1 miljoona euroa vaatien lainoittajan hyväksynnän jokaiselle nostoerälle.

Yhtiö arvioi seuraavan 12 kuukauden operatiivisiksi kuluiksi 2,5-2,8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi rahoituskustannusten ja lainojen takaisinmaksu tulee olemaan 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö varaa 0,5 miljoonaa euroa tuote ja prosessikehityksen ja tuotannon investointeihin. Yhtiön johto voi vaikuttaa tehtävien investointien ja kulujen määrään.

Toiminnan turvaamiseksi yhtiö valmistelee osakeantia ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen asian johdosta pidettäväksi 17.3.2022. Yhtiö arvio hankkivansa riittävän rahoituksen nyt järjestettävällä annilla,
Osakkeet ja osakkeenomistajat
BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 31.12.2021 oli 15,3 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 31.12.2021 oli 2,19 euroa. Katsauskauden ylin päivän osakekohtainen päätöskurssi oli 4,72 euroa ja alin 1,71 euroa.
BBS:llä oli 3 926 rekisteröityä osakkeenomistajaa 31.12.2021 päivätyn osakasrekisterin mukaan
(3 391 omistajaa 31.12.2020). Kaikki osakkeet ovat samaa sarjaa ja tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 rekisteröityjä osakkeita oli 6 981 525 kappaletta (2020: 6 571 525), joista yhtiön omassa hallinnassa 243 636 kappaletta. BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 31.12.2021 yhteensä 577 812 (2020: 576 219) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 8 % yhtiön osakekannasta.

Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.
Henkilöstölle on annettu 170 000 kpl optioita, kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen.


Suurimmat osakkaat 31.12.2021 olivat
           Finha Capital (1 060.938 os.) 15,2%
        Reisjärven kunta (700 721 os.) 10,0%
        Pekka Jalovaara (550 700 os.) 7,9%
        Irma Halonen (369 276 os.) 5,3%
        Ahti Paananen (333 379 os.) 4,8%
           Panvest Oy (305 177 os.) 4,4%
        Jukka Halonen (175 913 os.) 2,5%
        Euroclear Bank SA BELGIA Hallintarekisteri (175 169 os.) 2,5%
           Oulun kaupunki (130 081 os.) 1,9 %
        Veronika Halonen (129 337 os.) 1,9 %,
Kymmenen suurinta omistajaa hallinnoi 56% yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Konserni ja Lähipiiri

BBS omistaa 100% tytäryhtiön Bio Bones Oy:n, joka omistaa ja hallinnoi Reisjärvellä sijaitsevaa tuotantotilakiinteistöä. Bio Bones Oy:lla ei ole muuta liiketoimintaa. Yhtiöllä ei ollut omistuksia muissa yhteisöissä tässä tilinpäätöksessä esitettyjen raportointijaksojen lopussa.

Yhtiön johdon avainhenkilöstöön kuuluvat Hallituksen jäsenet ja Toimitusjohtaja. Johdon palkkiot tilikaudella olivat 206 tuhatta euroa ( 242 T€ edellisellä tilikaudella).
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat Hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä, sekä Yhtiön johdon avainhenkilöstö ja heidän lähipiirinsä. Tilikaudella 2021 ei ollut lähipiiriliiketoimia.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiö on nostanut toisen erän 250 tuhannen euron Riverfort Global Opportunities Plc sopimuksen puitteissa, joka julkistettiin 30.9. 2021. Noston jälkeen puitesopimuksesta on nostamatta 1 miljoonan euron loppu-osuus. Lisäksi yhtiö on tehnyt lainasitoumus-sopimuksen Finha Capital oy:n kanssa joka mahdollistaa 450 tuhannen euron käyttöpääomaluoton nostamisen tarvittaessa. Luoton lopullisista ehdoista sovitaan erikseen noston yhteydessä

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön tavoitteena on saada kuluvan kevään aikana CE-merkintä hakemus jätettyä viranomaisille.
Kaupallisen toiminnan valmistelut aloitetaan syksyllä 2022.

Hallitus on laatinut yksityiskohtaisen kassavirtamallin, joka ulottuu 24 kuukauden päähän tilinpäätöksestä. Malli sisältää oletuksia, jotka perustuvat hallituksen näkemykseen tulevasta kehityksestä, jonka odotetaan vallitsevan ennusteajanjakson aikana. Mallin perusteella hallitus arvioi yhtiön kassavarojen riittävyyttä toiminnan jatkuvuuden ja toimenpiteiden suunnittelun näkökulmasta.
Käytettävissä olevien tietojen sekä esitettyjen ja käynnistettyjen lisärahoitustoimien perusteella yhtiö arvioi turvaavansa käyttöpääoman riittävyyden yli 12 kk ajaksi poistaen käyttöpääomasta aiheutuvan riskin. Esiintuoduista toimista huolimatta rahoituksen riittävyyteen saattaa liittyä epävarmuutta.

Voitonjakoehdotus
BBS Oyj:n Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -2 770 914,11 euroa
siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio-tilille eikä osinkoa jaeta.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2022
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 on alustavasti suunniteltu pidettäväksi Yhtiön Oulun konttorilla 28.4.2022 klo 14. Yhtiön hallitus lähettää myöhemmin erillisen kutsun kokoukseen.
Vuoden 2021 vuosikertomus julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla viikolla 13. Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan 25.8.2022.

Oulussa 24. helmikuuta 2022

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Hallitus

Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

puh. +358 40 7080 307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 24. helmikuuta 2022 klo 12.27 (UTC+2.00).

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon.
Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä. Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy Nasdaq Stockholm AB Keskeiset tiedotusvälineet www.bbs-artebone.fi

LIITTEET:

 1. Tilinpäätöstiedote
 2. Tasekirja 31.12.2021 (Yhtiön allekirjoittama, tilintarkastamaton)
 3. Liite tasekirjaan allekirjoitus Kirk Andriano

 

LiitteetAttachments

BBS Oyj Tasekirja 2021 Liite tasekirjaan allekirjoitus Kirk Andriano BBS_Oyj_tilinpaatostiedote_20220224