Source: Nexstim Oyj

Nexstim Oyj: varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiötiedote, Helsinki, 31.3.2022, klo. 10.30 (EEST)

Nexstim Oyj: varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa tänään 31.3.2022 tehdyistä varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä seuraavasti:

1 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TILIKAUDEN TAPPIO JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2021 sekä päätti, ettei osinkoa makseta, vaan että tilikauden 1.1.-31.12.2021 tappio kirjataan tappiotilille. Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021.

2 HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVAT PALKKIOT

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2023 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

 • 36 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;

 • 25 200 euroa hallituksen jäsenille

 • Kukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

Hallitusjäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen jäsenenä. Yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä.

SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan yhtiökokous päätti,

 • että vuonna 2016 käyttöönotettua sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää jatketaan yhdellä vuodella seitsemänneksi ansaintakaudeksi (2022 – 2023) Nexstim Oyj:n hallitukseen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty osoitteessa www.nexstim.com,

 • että sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin

 • että vuoden 2022 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa sekä tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma.

HALLITUKSEN JÄSENILLE ANNETTAVAT OSAKEPALKKIOT ANSAINTAKAUTENA 2022–2023

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan bruttopalkkiona ansaintakautena 2022–2023 seuraavasti:

 • Puheenjohtajalle: 24 000 euroa

 • Jäsenelle: 16 800 euroa

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2022. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2021 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.

Ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2023 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta tällä perusteella.

OMISTAJUUSSUOSITUS

Osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä omistuksessaan niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

MATKAKUSTANNUKSET

Lisäksi päätettiin, että kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

3 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN, PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti että:

 • Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan (4);

 • Tero Weckroth, Timo Hildén, Martin Forss ja Leena Niemistö valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

 • Suostumuksensa mukaisesti Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

4 PALKKION MAKSAMINEN TILINTARKASTAJALLE

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

5 TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt KHT Enel Sintosen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

6 VUODEN 2021 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA ANNETUN HALLITUKSEN VALTUUTUKSEN JATKAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallituksen nykyistä viime vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyä valtuutusta päätettiin jatkaa ja hallitus valtuutettiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Oikeus osakkeisiin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

 • yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
 • osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 300 000 kappaletta, joka vastaa viime vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen jäljellä olevien valtuutusten määrää.

Erityisten oikeuksien antaminen:

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 300 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa ”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuun enimmäismäärään.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tämän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa tätä päätöstä vastaavan määräisen aiemmin vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    antamisesta, mutta ei muita valtuutuksia.

7 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan Nexstim Oyj:n verkkosivuilla 14.4.2022 mennessä. Helsingissä 31.3.2022

Hallitus

NEXSTIM OYJ

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite