Parandus: Inbanki 2022. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinn, ESTONIA


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne on korrigeeritud.

Inbanki 2022. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Panga kvartaalne kasumi kasv võrreldes eelmise aastaga oli 15% ja omakapitali tootlus 14,8%.

  • Inbanki laenuportfell kasvas 2021. aasta sama kvartaliga võrreldes 48% ja ulatus 640 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 50% ja ulatus aasta lõpu seisuga 677 miljoni euroni. 
  • Esimese kvartali müügimaht oli kokku 125 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 29%. 
  • Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 22% ja oli 86 miljonit eurot moodustades 68% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht  suurenes 70% ja oli 15 miljonit eurot, autosid finantseeriti 23 miljoni euro eest, mis on 38% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 
  • 2022. aasta esimese kvartali lõpus oli Inbankil 804 000 aktiivset kliendilepingut ja enam kui 4700 aktiivset partnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Kui esimene kvartal algas Inbanki jaoks tugevalt, siis olukord muutus aga üle öö, kui Venemaa alustas 24. veebruaril sõda Ukraina vastu. 

Sõja esimestel nädalatel toimus tarbijakäitumises suur muutus, mis mõjutas ka Inbanki müügitulemusi. Märtsi lõpuks on olukord aga stabiliseerunud ja esimeses kvartalis ulatus Inbanki krediiditoodete müük 125 miljoni euroni, mis on 29% enam kui aasta tagasi. 

Kokkuvõttes oli 2022. aasta esimene kvartal taas täis väljakutseid, mida väline keskkond on meile tervisekriisist alates pakkunud. Tänu paindlikule struktuurile ning partneritele ja klientidele keskendumisele on Inbank suutnud igale muutusele operatiivselt reageerida. Ukraina sõja jätkudes on oodata inflatsiooni kasvu ja intressikeskkonna muutusi, millele pank peab reageerima. Kuigi klientide maksekäitumine on püsinud väga tugevana, on aasta teisel poolel oodata sõja mõjude jõudmist krediidikvaliteeti, mistõttu me suurendasime esimeses kvartalis ka eraldisi krediidiriski katteks. Järgnevate kvartalite jooksul on Inbanki fookuseks oma partnerite kvaliteetne teenindamine, kasumlikkuse säilitamine ja edukas sisenemine Tšehhi turule.”

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.03.2022

Bilansimaht 846 miljonit eurot 
Laenuportfell 640 miljonit eurot
Hoiuseportfell 677 miljonit eurot
Omakapital 82,1 miljonit eurot
Puhaskasum 2,94 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 14,8%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
 I kvartal 2022I kvartal 20213 kuud 20223 kuud 2021
Intressitulu sisemise intressimäära meetodil13 82111 11613 82111 116
Intressikulu-2 947-2 143-2 947-2 143
Neto intressitulu10 8748 97310 8748 973
     
Teenustasutulu705449705449
Teenustasukulu-802-789-802-789
Neto teenustasutulu-97-340-97-340
     
Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt-1840-1840
Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid-2760-2760
Neto kasum/-kahjum finantsinstrumentidelt-21160-21160
     
Muud põhitegevusega seotud tulud5 6593 5225 6593 522
Muud põhitegevusega seotud kulud-3 794-2 721-3 794-2 721
Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku12 4319 49412 4319 494
     
Tööjõukulud-3 289-2 751-3 289-2 751
Turunduskulud-563-543-563-543
Halduskulud-1 851-1 114-1 851-1 114
Põhivara kulum-1 009-740-1 009-740
Tegevuskulud kokku-6 712-5 148-6 712-5 148
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja
laenude allahindluse kulu
5 7194 3465 7194 346
     
Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt-58336-58336
Laenude allahindluse kulu-2 573-1 805-2 573-1 805
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu3 0882 8773 0882 877
     
Tulumaks-147-331-147-331
Aruandeperioodi puhaskasum2 9412 5462 9412 546
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerumata kursivahed96-12696-126
Aruandeperioodi koondkasum3 0372 4203 0372 420


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)  
 31.03.202231.12.202131.03.2021
Varad   
Nõuded keskpankadele89 70977 45350 349
Nõuded krediidiasutustele17 56517 87019 185
Investeeringud võlakirjadesse8 4257 68415 205
Laenud ja nõuded 639 653604 848432 672
Investeeringud sidusettevõtetesse7167744 238
Materiaalsed varad25 98219 1477 837
Vara kasutusõigus25 94325 23129 809
Immateriaalsed varad23 22422 42317 247
Muud finantsvarad3 2072 1511 231
Muud varad4 6532 7692 334
Edasilükkunud tulumaksu vara2 6012 4012 250
Müügiks hoitavad sidusettevõtted4 2034 2030
Varad kokku845 881786 954582 357
    
Kohustised   
Klientide hoiused 676 918617 857452 592
Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande18400
Muud finantskohustised46 20349 18840 816
Tulumaksukohustis1672841 096
Edasilükkunud tulumaksu kohustis891250
Muud kohustised3 1733 2963 343
Allutatud võlaväärtpaberid37 04137 18717 573
Kohustised kokku763 775707 937515 420
    
Omakapital   
Aktsiakapital997997961
Ülekurss30 43630 43623 865
Kohustuslik reservkapital1009696
Muud reservid1 7731 6251 364
Jaotamata kasum48 80045 86337 252
Mittekontrolliv osalus003 399
Omakapital kokku82 10679 01766 937
    
Kohustised ja omakapital kokku845 881786 954582 357


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4700 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo: 

Merit Arva
Inbank AS
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

ManusAttachments

Inbank_vahearuanne_2022_Q1