Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, ESTONIA


Lugupeetud AS-i Tallink Grupp aktsionär!

AS-i Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5, 10111 Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 9. juunil 2022 algusega kell 11.00 (Eesti aja järgi) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00 üldkoosoleku toimumise kohas.

AS-i Tallink Grupp nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2021. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise otsustamine
Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek:
1) Kinnitada 2021. aasta majandusaasta puhaskahjum summas 56 576 000 eurot ja katta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt;
2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.

3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
Kiita heaks juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.
Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine
Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 18.09.2022 pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 19.09.2022.

Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

5. Audiitori nimetamine 2022. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
Nimetada AS-i Tallink Grupp 2022. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

_________________________

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 2. juuni 2022 Eesti väärtpaberite registri pidaja (Nasdaq CSD SE) ja Euroclear Finland Oy arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude üldkoosolekuga seotud oluliste andmetega, sealhulgas otsuste eelnõude, AS‑i Tallink Grupp 2021. aasta majandusaasta aruande, nõukogu aruande, vandeaudiitori aruande, kahjumi katmise ettepaneku, juhatuse liikmete tasustamise põhimõtetega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta (kui selliseid laekub) ning andmetega nõukogu liikme kandidaatide ja audiitori kandidaadi kohta, on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2022, Tallinna Börsi kodulehel aadressil www.nasdaqbaltic.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris aadressil Sadama 5, Tallinn, I korrus, tööpäeviti ajavahemikus 09:00–16:00 alates üldkoosoleku toimumisest teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud). ÄS §-s 2941 sätestatud teave on aktsionäridele kättesaadav AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2022 kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud).

Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates vastavad küsimused e-posti aadressil investor@tallink.ee.

Aktsionäril on õigus AS-i Tallink Grupp üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i Tallink Grupp tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist; nimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu; nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelnimetatud dokumendid tuleb AS-ile Tallink Grupp esitada kirjalikult aadressile AS Tallink Grupp, Sadama 5, 10111 Tallinn või saata elektroonilises vormis (allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses – nt digitaalallkiri) e-posti aadressile investor@tallink.ee.

AS Tallink Grupp ei võimalda üldkoosolekul elektroonilist osalemist ega elektroonilist hääletamist (TsÜS § 331 ja ÄS § 2901) ega hääletamist enne koosolekut (ÄS § 2982).Juhised korralisel üldkoosolekul osalejatele:

1. Aktsionärid, kes on registreeritud Nasdaq CSD SE poolt peetavas aktsiaraamatus

Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised dokumendid:

- Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

- Füüsilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri.

- Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri registrikaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva; välisriigis registreeritud juriidilistel isikutel esitada kinnitatud väljavõte (või muu sarnane dokument), mis ei ole vanem kui 6 kuud), ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

- Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist), tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele (st väljavõttele ja isikut tõendavale dokumendile) esitada aktsionäri seadusjärgse esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud kirjalikvolikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid, mis on väljastatud välisriigi ametiisiku poolt, peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga (kui kohalduvas välislepingus või konventsioonis ei ole ette nähtud teisiti).

Võõrkeelsetele dokumentidele tuleb lisada vandetõlgi poolt koostatud tõlge eesti keelde.

AS Tallink Grupp võib registreerida aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.


2. Aktsionärid, kes on registreeritud
Euroclear Finland Oy poolt peetavas aktsiaraamatus (Soome väärtpaberite hoidmistunnistuste (FDRide) hoidjad – edaspidi FDRi hoidjad)

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks palutakse FDRi hoidjatel korralduslikel eesmärkidel teavitada AS-i Tallink Grupp kirjalikult või kirjalikku taasesitatavas vormis oma kavatsusest osaleda korralisel üldkoosolekul ning esitada koopiad allpool nõutud dokumentidest (originaalid tuleb esitada aktsionäride registreerimisel koosoleku päeval) hiljemalt 8. juunil 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi) posti teel aadressile Sadama 5, Tallinn 10111, Eesti või e-posti teel aadressile investor@tallink.ee.

Nordea Bank Abp kui FDRide agent annab välja volikirja, mis annab igale FDRi hoidjale õiguse hääletada korralisel üldkoosolekul häälte arvuga, mis vastab FDRi hoidjale nimekirja fikseerimise päeva seisuga kuuluvate FDRide arvule. Nordea Bank Abp volikiri antakse edasivolitamise õigusega.

Palume FDRi hoidjatel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga kantud Euroclear Finland Oy poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks dokumendid, mis on toodud üleval juhiste punktis 1 (lisaks juhiste punktis 2 nimetatud dokumentidele).

FDRi hoidjad, kes hoiavad FDRe esindajakontol, peavad lisaks eelviidatud dokumentidele esitama oma Soome kontohalduri poolt antud volikirja. Vastava volikirja blankett on kättesaadav AS Tallink Grupp kodulehelt aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2022.

Korraline üldkoosolek toimub eesti keeles, sünkroontõlkega inglise keelde.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil investor@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendid AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5, Tallinn, I korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–16:00 hiljemalt 8. juunil 2022 kell 16:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2022 avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituse tagasivõtmise korra kohta (sh vorminõuete) leiate AS-i Tallink Grupp kodulehelt aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting/2022.


Lugupidamisega,

Paavo Nõgene
Juhatuse esimees

 Liisa Gross
Investorsuhete spetsialist

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail liisa.gross@tallink.ee

 

ManusAttachments

Juhatuse tasustamise põhimõtted