Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatrapporten för andra kvartalet 2022

Toronto, Ontario, CANADA


TORONTO, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --  Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännager resultatrapporten för kvartalet som slutade den 30 juni 2022.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade delårsrapporter för kvartalet som slutade den 30 juni 2022, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats på www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser USD om inget annat anges.

Höjdpunkter under andra kvartalet 2022:

  • Stärkt balansräkning – en förbättrad nettokassa med 47,9 miljoner USD i likvida medel och 41,5 miljoner USD i totala räntebärande utestående skulder;
  • Konsoliderade kvartalsintäkter på 50,1 miljoner USD;
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten på 16,1 miljoner USD och fritt kassaflöde på 7,5 miljoner USD1;
  • Konsoliderad kvartalsvis justerad EBITDA1  på 20,3 miljoner USD;
  • Justerat nettoresultat1 på 5,4 miljoner USD (0,06 USD eller 0,07 CAD per aktie); och
  • Konsoliderat nettoresultat på 2,7 miljoner USD (0,03 USD eller 0,04 CAD per aktie).

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay är nöjda med ännu ett stabilt finansiellt kvartal där vi genererade 7,5 miljoner USD i fritt kassaflöde, vilket gör det möjligt för företaget att ytterligare stärka sin balansräkning med en förbättrad nettokassa jämfört med första kvartalet 2022. Vi gjorde detta under ett kvartal som hade flera operativa problem som resulterade i en lägre produktion än väntat, vilket visade på stabiliteten i vårt finansiella resultat. Med prognostiserade produktionsförbättringar under resten av året förväntar vi oss en ännu starkare kassa i början av 2023. Att nå en ställning utan nettoskulder var ett av de viktigaste målen för företaget i början av vår helomvändning för mer än tre år sedan, och jag är glad över att vi har uppnått och överskridit det i år.

”Under kvartalet genererade företaget 50,1 miljoner USD i intäkter och 20,3 miljoner USD i justerad EBITDA – en marginal på 41 %. Mandalay tjänade 16,1 miljoner USD i nettokassaflöde från den löpande verksamheten, vilket ledde till en justerad nettovinst på 5,4 miljoner USD (0,06 USD eller 0,07 CAD per aktie) under andra kvartalet.

”Våra konsoliderade kontantkostnader och AISC per säljbart uns guldekvivalent under andra kvartalet 2022 var 1 020 USD respektive 1 399 USD, en minskning med 6 % respektive 4 % jämfört med 960 USD och 1 342 USD för samma period förra året.” Den främsta drivkraften bakom detta var den lägre produktionstakten vid Björkdal på grund av lägre genomströmningsnivåer, inmatningstakt och återvinning vid bearbetningsanläggningen.

_________________________________

1 Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och fritt kassaflöde är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som meddelats av andra emittenter. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande för mer information.

”Costerfield fortsatte sin anmärkningsvärda utveckling med 32,4 miljoner USD i intäkter och 19,2 miljoner USD i justerad EBITDA. Detta fortlöpande resultat för rörelsemarginalen återspeglar den kontinuerliga högkvalitativa inmatningen och verksamhetens relativt fasta kostnadskaraktär. Under andra kvartalet 2022 bearbetade Costerfield halter på 11,0 g/t guld och 2,6 % antimon och förbättrade även sin guldåtervinningsgrad på 93,0 % jämfört med de 92,6 % som uppnåddes under första kvartalet 2021.

”Björkdal genererade en stabil produktion och försäljning med 17,7 miljoner USD och 2,4 miljoner USD i intäkter respektive justerad EBITDA under andra kvartalet 2022. Upptrappningen under jord fortsatte och vi har brutit ungefär 276 000 ton. Med den takten kommer vi att överstiga resultatet på 1,1 miljoner ton från underjordsbrytningen under 2021. Under tredje kvartalet 2022 kommer gruvverksamheten att fokusera på områden med stort förtroende där vi avser höja halterna under andra halvåret.

”Första halvåret visade den fortsatta styrkan i vår verksamhet och hur väl bolaget ligger till för att bygga vidare på sin sunda finansiella ställning. Mandalay behåller sin produktions- och kostnadsprognos för 2022 och ser fram emot att skapa ett hållbart värde för alla våra intressenter.”

Finansiell sammanfattning för andra kvartalet 2022

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader och sex månader som slutade den 30 juni 2022 och 2021:

 

Three months 
ended 
June 30, 
2022
Three months 
ended 
June 30, 
2021
Six months 
ended 
June 30, 
2022
Six months 
ended 
June 30, 
2021
$’000$’000$’000$’000
Revenue50,11651,352104,270103,925
Cost of sales28,52627,13550,24252,549
Adjusted EBITDA (1)20,32923,13551,63449,197
Income from mine ops before depreciation, depletion21,59024,21754,02851,376
Adjusted net income (1)5,37011,47519,25717,121
Consolidated net income2,7034,79013,18830,290
Capital expenditure10,93213,57820,56225,604
Total assets306,138310,841306,138310,841
Total liabilities131,528151,852131,528151,852
Adjusted net income per share (1)0.060.130.210.19
Consolidated net income per share0.030.050.140.33
  1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under andra kvartalet 2022 genererade Mandalay konsoliderade intäkter på 50,1 miljoner USD, 2 % lägre än under andra kvartalet 2021. Minskningen berodde främst på lägre antal uns som såldes vid Björkdal och Cerro Bayos produktion under fjolårets kvartal. Bolagets realiserade guldpris under andra kvartalet 2022 ökade med 6 % jämfört med andra kvartalet 2021, och det realiserade antimonpriset ökade med 13 %. Under andra kvartalet 2022 sålde Mandalay 1 334 färre uns guldekvivalent jämfört med andra kvartalet 2021.

Konsoliderad kontantkostnad per uns på 1 020 USD var högre under andra kvartalet 2022 jämfört med 960 USD under andra kvartalet 2021. Försäljningskostnader under andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021 var 5,7 miljoner USD högre vid Costerfield och 0,7 miljoner USD lägre vid Björkdal. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader var 0,2 miljoner USD högre jämfört med föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 20,3 miljoner USD under andra kvartalet 2022, 12 % lägre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 23,1 miljoner USD under föregående kvartal. Justerad nettovinst uppgick till 5,4 miljoner USD under andra kvartalet 2022, vilket exkluderar 4,4 miljoner USD i orealiserad vinst på finansiella instrument och 7,1 miljoner USD i revidering av återställningsskuld, jämfört med en justerad nettovinst på 11,5 miljoner USD under andra kvartalet 2021. Konsoliderad nettovinst uppgick till 2,7 miljoner USD för andra kvartalet 2022, jämfört med 4,8 miljoner USD under andra kvartalet 2021. Mandalay avslutade andra kvartalet 2022 med 47,9 miljoner USD i likvida medel.

Rörelsesammandrag för andra kvartalet

Tabellen nedan sammanfattar bolagets verksamhet, kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månader och sex månader som slutade den 30 juni 2022 och 2021:

 

Three
months 
ended 
June 30,
2022
Three
months 
ended 
June 30,
2021
Six
months 
ended 
June 30,
2022
Six
months 
ended 
June 30,
2021
$’000$’000$’000$’000
Costerfield 
Gold produced (oz)11,0799,95923,27621,041
Antimony produced (t)5238581,2061,690
Gold equivalent produced (oz)14,98914,81832,23630,276
Cash cost(1) per oz gold eq. produced ($)646652608646
All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced ($)9161,009840972
Capital development8923,1081,6386,086
Property, plant and equipment purchases2,2161,0294,0281,930
Capitalized exploration1,4871,5833,1742,807
Björkdal 
Gold produced (oz)8,31610,94120,70022,796
Cash cost(1) per oz gold produced ($)1,6961,3381,3911,259
All-in sustaining cost(1) per oz gold produced ($)2,1201,7661,7291,647
Capital development2,3612,7274,8225,120
Property, plant and equipment purchases2,8784,2774,7698,122
Capitalized exploration1,0666011,8211,058
Cerro Bayo 
Gold produced (oz)-1,807-2,531
Silver produced (oz)-87,062-130,761
Gold equivalent produced (oz)-3,084-4,447
Cash cost(1) per oz gold eq. produced ($)-1,097-1,066
Consolidated 
Gold equivalent produced (oz)23,30528,84352,93657,519
Cash cost(1) per oz gold eq. produced ($)1,020960914922
All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced ($)1,3991,3421,2321,284
Capital development3,2535,8356,46011,206
Property, plant and equipment purchases5,0945,3068,79710,052
Capitalized exploration(2)2,5852,4375,3054,346
  1. Kontantkostnad och AISC är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
  2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 11 079 uns guld och 523 ton antimon för 14 989 uns guldekvivalent under andra kvartalet 2022. Kontantkostnader och AISC vid Costerfield på 646 USD/uns respektive 916 USD/uns, jämfört med kontantkostnader och AISC på 652 USD/uns respektive 1 009 USD/uns under andra kvartalet 2021.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 8 316 uns guld under andra kvartalet 2022 med en kontantkostnad och AISC på 1 696 USD/uns respektive 2 120 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 338 USD/uns respektive 1 766 USD/uns under andra kvartalet 2021.                

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin var mindre än 0,1 miljoner USD under andra kvartalet 2022, i ungefär samma storleksordning som andra kvartalet 2021. Utgifterna för återställning uppgick till 3,3 miljoner USD under andra kvartalet 2022 jämfört med 0,8 miljoner USD under andra kvartalet 2021. Lupin arbetar för närvarande med att slutgiltigt stänga och återställa verksamheten, främst finansierat av progressiva reduktioner av säkerhet som utförs av Crown Native Relations och Northern Affairs Canada.

Challacollo, Chile

Den 19 april 2021 betalade Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath Silver”) 1,5 miljoner CAD kontant och emitterade 2 054 794 stamaktier till ett verkligt värde på 0,73 CAD per aktie till bolaget den 5 maj 2021, som en avbetalning av inköpspriset. För året som slutade den 31 december 2021 sålde Mandalay 678 794 aktier i Aftermath Silver till ett genomsnittligt pris på 0,57 CAD per aktie. Företaget sålde inga aktier under andra kvartalet 2022. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

Företaget slutförde försäljningen av Challacollo till Aftermath den 10 augusti 2022.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under andra kvartalet 2022.

Telefonkonferens

Mandalays ledning kommer att hålla ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 11 augusti 2022 kl. 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number (Toll free):  877 407 8289
Conference ID:13731674

En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig fram till kl. 11.59 (Toronto -tid), den 25 augusti 2022, och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number: 877 660 6853
Encore ID:  13731674

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på förändringar i råvarupriser och allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns och AISC. Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera ton producerat säljbart antimon till producerat säljbart guld uns, gånger det genomsnittliga antimonpriset under perioden dividerat med genomsnittligt guldpris under perioden. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden associerad med produktionen av säljbara uns guld under perioden, med producerade säljbara uns guld för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns guld. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För hela bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för kontanta driftskostnader på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Direction, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:  
(647) 260-1566 anknytning 1