Tornatorin juhlavuosi alkoi positiivisissa merkeissä – liikevaihto kasvoi 29 %

Imatra, FINLAND


 Puolivuosikatsaus - pörssitiedote 26.8.2022 klo 08.00

 YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2022 (1.1.–30.6.2021)           

  • Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ollen 75,7 milj. euroa (58,7). Puun luovutuksen* osuus oli 68,7 milj. euroa (49,8).
  • Operatiivinen liikevoitto parani 38 prosenttia, 56,7 milj. euroon (40,9) puun hyvän kysynnän ansiosta. Raportoitu IFRS -liikevoitto oli 46,0 milj. euroa (42,7).
  • Puun luovutuksen kohoamista selittävät sekä volyymin että markkinahintojen nousu. Uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvien lopputuotteiden kysynnän kasvu ja Venäjän tuontipuun tyrehtyminen vaikuttivat positiivisesti puun kysyntään ja hintaan.  
  • WWF, Tornator ja Stora Enso aloittivat kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön Suomen virtavesien tilan parantamiseksi sekä niiden lajiston suojelemiseksi. 
  • Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa. Uusia metsiä hankittiin yli 5000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä lähes 27 milj. euroa.
  • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 107,8 milj. €. Markkinakorkojen nousu näkyi korkoinstrumenttien käyvän arvon positiivisena muutoksena +94,6 milj. euroa (+37,5) ennen veroja. Puun luovutusmäärän kasvu vaikutti puuston käypää arvoa laskevasti -10,1 milj. € (+1,0) ennen veroja.
  • Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 6,3 prosenttia (5,8) ja käyvin arvoin 16,8 prosenttia (12,6). Omavaraisuusaste oli 53,3 prosenttia (46,6).
  • Tornatorin perustamisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta 1.7.2022.   

   
Tunnusluvut (konserni)

  H1/2022 H1/2021 Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa 75,7 58,7 29 %
Liikevoitto (IFRS), milj. euroa 46,0 42,7 8 %
Liikevoittoprosentti, % 60,7 72,7 -16 %
Tilikauden tulos (IFRS), milj. euroa 107,8 58,5 84 %
Oman pääoman tuotto, % 16,8 12,6 33 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 5,2 -14 %
Omavaraisuusaste, % 53,3 46,6 14 %
Henkilöstö keskimäärin 188 186 1 %

Tunnusluvut on laskettu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

* Puun luovutus = Asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle

Vertailukelpoiset tunnusluvut

  H1/2022 H1/2021 Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa 75,7 58,7 29 %
Liikevoitto, milj. euroa 56,7 40,9 38 %
Liikevoittoprosentti, % 74,9 69,7 7 %
Tilikauden tulos, milj. euroa 40,6 27,1 50 %
Oman pääoman tuotto, % 6,3 5,8 9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 5,0 10 %

Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään tunnuslukuja, jotka on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia. Luvut ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Luvut on laskettu seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto, virallinen   46,0
 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   10,1
 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos -0,8
= Liikevoitto, vertailukelpoinen   56,7
     
Tilikauden tulos, virallinen   107,8
 - Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   10,1
 - Varausten ja tuulivoiman lisäkauppahintasaamisten käyvän arvon muutos -0,8
 - Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos   -94,6
 - Verojen osuus yllä mainituista eristä   16,7
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen   40,6
     

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:
”Juhlimme yhtiön 20-vuotista historiaa positiivisen alkuvuoden siivittämänä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja operatiivinen liikevoitto 38 prosenttia vertailukaudesta. Uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvien lopputuotteiden kysynnän kasvu ja Venäjän tuontipuun tyrehtyminen vaikuttivat positiivisesti puun kysyntään ja hintaan. Puun luovutuksen suunnittelu onnistui erinomaisesti, ja hyvä talvikeli sekä sujuva asiakasyhteistyö mahdollistivat onnistuneen korjuun toteutuksen.     

Uudella strategiakaudella toimintaamme ja tavoitteitamme ohjaavat kestävyys, kumppanuus ja kasvu. Tämän punaisen langan ympärillä toteutimme jo heti alkuvuodesta useita hankkeita. Ostimme Suomessa uutta metsämaata yli 5 000 hehtaaria. Jatkoimme aktiivista keskustelua eri toimijoiden kanssa tuulivoimaloiden rakentamisen edistämiseksi yhtiön maille. Toteutimme monimuotoisuusohjelmamme mukaisesti kulotuksia ja soiden ennallistamisia sekä kävimme neuvotteluja uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi. Osana luonnon monimuotoisuuden turvaamista aloitimme yhdessä WWF:n ja Stora Enson kanssa kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön Suomen virtavesien tilan parantamiseksi sekä niiden lajiston suojelemiseksi. Järjestimme henkilöstölle lean -koulutuksen osana prosessien kehittämistä. Juhlavuoden kunniaksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi myönsimme koko henkilöstölle korotetun tuen liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Skenaarioajattelun kyvykkyyden kasvattaminen oli yksi organisaation tavoitteita tälle vuodelle. Laaja joukko yhtiön johtoa osallistui keväällä toteutettuun skenaarioprojektiin, jossa peilasimme uutta strategiaamme erilaisiin pidemmän aikavälin tulevaisuuspolkuihin.

Venäjän yllättävä ja laajasti tuomittu hyökkäys Ukrainaan sähköisti myös metsäsektorin. Hyvin nopeasti kävi selväksi, että metsätalousyhtiöllä ei ole tässä ulkoisessa kriisissä välitöntä riskiä, joten Tornameiningin hengessä päätimme tukea hädässä olevia. Rahalahjoituksen lisäksi valjastimme sotarintamaa lähinnä olevan Romanian organisaatiomme auttamaan ukrainalaisia. Paikallisen avustusjärjestön (Kolping Center) avulla Tornator on toimittanut tarvittavaa avustusmateriaalia Ukrainan puolelle, ja samalla on tuotu pakolaisia turvaan rajan yli. Tämä avustustoiminta jatkuu niin kauan kuin tarvetta on. Metsätaloudessa työn merkityksellisyys on hyvin konkreettista; tässä tapauksessa asia sai vielä aivan uuden ulottuvuuden. Tornatorin missio ei voisi olla ajankohtaisempi: tehtävämme on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Suomessa valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU), joka kokoaa yhteen keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. MISU korostaa maaperäpäästöjen ja metsäkadon vähentämistä sekä metsien kasvun vahvistamista lannoituksin. Lisäksi MISU pitää tärkeänä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja metsän nopeaa uudistamista. Suunnitelma on hyvin linjassa Tornatorin toiminnan kanssa, koska tavoitteemme on yli sukupolvien ulottuva metsien terveyden, kasvukyvyn ja hiilensidonnan varmistaminen. Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta kriittisintä on kuitenkin päästöjen vähentäminen eli fossiilisten raaka-aineiden ja tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla, kuten kestävästi tuotetulla puulla. Tässä Suomella ja Tornatorilla on paljon annettavaa.  Lisäksi maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan vuoteen 2035 ulottuvaa kansallista metsäohjelmaa eli Kansallista metsästrategiaa (KMS2035). Strategian tavoitteissa on mainittu metsien ilmastokestävyys ja tuhoriskien hallinta. Sopeutuminen väistämättömään ilmaston lämpenemiseen ja sen negatiivisiin vaikutuksiin tuleekin ottaa äärimmäisen vakavasti, ja Tornatorissa metsästrategiaa toteutetaan jo täydellä tarmolla. Yhtiön ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmat ohjaavat toimintaamme kohti asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2030.

Tornatorin metsien merkitys yhteiskunnalle on tuskin koskaan ollut niin suuri kuin tänä päivänä. Ukrainan sodan aiheuttama tarve kansalliselle huoltovarmuudelle ja ilmastonmuutoksen riskit pitävät huolen siitä, että yhtiön ammattitaitoisilla työntekijöillä on kiireiset ajat jatkossakin. Onneksi pandemian väistyminen ainakin hetkeksi mahdollisti henkilöstölle levähdystauon riemukkaan 20-vuotisjuhlan merkeissä. Se juhla oli ansaittu. Tornator lähtee kohti uusia vuosikymmeniä hyvässä kunnossa ja selkeänä tavoitteenaan olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä.”

Ukrainan sodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja sen aiheuttamalla yleisellä taloudellisella epävarmuudella ei ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto ja liikevoitto olivat katsauskaudella historiallisen korkealla tasolla. Myös liiketoiminnan rahavirta oli hyvällä tasolla. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt, eikä yhtiö koe rahoitusriskiensä nousseen tai omaisuuseriensä arvon laskeneen. Tornatorin käyttämät urakoitsijat löysivät tilapäisesti korvaavaa työvoimaa ukrainalaisten kausityöläisten tilalle, joten metsien hoitotoimenpiteet eivät vaarantuneet.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus toteutui suunniteltua paremmin ollen noin 1,7 milj. kuutiometriä (1,4) eli 68,7 milj. euroa (49,8). Puutuotteiden kysyntä oli vahvaa ympäri maailmaa, mikä nosti uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää ja hintaa. Hyvän pakkastalven ansiosta puun korjuu sujui mainiosti.   

Kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 3,6 miljoonaa euroa (5,3). Metsäpalveluliiketoiminnan liikevaihtoa kertyi 3,5 miljoonaa euroa (3,6). Muut tuotot olivat 2,6 miljoonaa euroa (3,3).

Markkinakorkojen nousu kohotti merkittävästi yhtiön korkoinstrumenttien käypiä arvoja. Tulosvaikutus oli +94,6 milj. euroa (-37,5) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä 24,3 milj. euroa positiivinen (31.12.2021: -70,3). Pitkät markkinakorot ovat laskeneet katsauskauden jälkeen, mikä on alentanut korkojohdannaisten käypää arvoa. Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 2.222,9 milj. euroa (31.12.2021: 2.210,2).

Toimintaympäristö

Globaali puutuotteiden kysynnän kasvu kohotti sekä sahatavaran että sellun hinnat ennätyksiin.
Suomessa UPM:n lakko vaikutti alkuvuoden puukauppamääriin, mutta kesää kohti puumarkkina vilkastui selvästi. Teollisuuspuuta hakattiin lopulta tammi-kesäkuussa noin 30,7 miljoonaa kuutiometriä, eli hieman edellisvuotta vähemmän.

Metsäteollisuuden hyvä suhdanne on näkynyt myös puun hinnassa. Puun markkinahinnat ovat kohonneet kesäkuussa poikkeuksellisen korkeiksi. Tammi-kesäkuun keskiarvohinnoissa ollaan lähellä edellisvuoden tasoa.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä oli laskussa koronavuosiin verrattuna. Metsärahastojen ja muiden metsäsijoittajien kysyntä metsätiloista jatkui kovana ja tarjonta oli edelleen merkittävästi kysyntää pienempi.

Virossa puun kysyntä oli kasvussa, ja Suomen tavoin talven korjuukelit olivat varsin suotuisat. Puun markkinahinnat kohosivat selvästi vuoden alusta. Metsätilamarkkinalla hintataso oli erittäin korkea, kysyntä ylitti tarjonnan selvästi. 

Romaniassa puun kysyntä ja hintataso kohosivat vertailuvuodesta. Metsätilamarkkina oli hiljainen. 

Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 29,8 milj. euroa (36,2).

Konsernin nettorahoituskulut tammi - kesäkuun aikana olivat +87,9 miljoonaa euroa (+28,6). Tornatorin korolliset velat olivat 811,7 miljoonaa euroa (31.12.2021: 748,7), joista pitkäaikaisia velkoja oli 748,8 miljoonaa euroa (31.12.2021: 748,6) ja lyhytaikaisia velkoja 62,9 miljoonaa euroa (31.12.2021: 0,0).

Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Johdannaisten tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 94,6 milj. euroa positiivinen (37,5 milj. euroa positiivinen) ja korkokuluihin kirjattu kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli -0,0 (+0,2) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -22,5 miljoonaa euroa (-19,9). Rahoituksen rahavirta oli +2,8 miljoonaa euroa (+19,8). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2022 olivat 5,2 miljoonaa euroa (31.12.2021: 23,9). Yhtiön pankkitilillä on 10 miljoonan euron pankkitililimiitti, minkä lisäksi yhtiöllä on 100 milj. euron komittoitu valmiusluotto, joka on kokonaan nostamatta. Tornatorin 300 milj. euron yritystodistusohjelmasta on raportointipäivänä käytössä 60 milj. euroa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Tornator teki johdannaissopimuksiinsa pieniä muutoksia lyhentämällä alun perin 2031 erääntyvät koronvaihtosopimukset erääntymään vuonna 2028, jolloin viime vuonna tehdyt forward start -koronvaihtosopimukset alkavat. Tällä järjestelyllä purettiin korkosuojien kassavirtojen päällekkäisyyttä vuosina 2028-2031.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tornator arvioi kassavirtansa ja velanhoitokykynsä säilyvän vakaana ja vahvana loppuvuonna.
Yhtiö päivittää pitkän aikavälin kestävän hakkuusuunnitteensa syksyllä, ja vuotuinen metsän käyvän arvon päivitys toteutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä. 

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna. Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja digitiekartan kehityshankkeita toteutetaan suunnitellusti. Lannoitusohjelman osalta suunnitelma muuttuu tilapäisesti: voimakkaan hinnannousun johdosta typpilannoitukset korvataan tuhkapohjaisilla terveyslannoituksilla.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2022 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 12,0 euroa osakkeelta, yhteensä 60 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Tuomas Virtala Erkko Ryynänen
Jorma Länsitalo Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

  

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 8.3.2022 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Tuomas Virtala. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Tuomas Virtala ja varajäseneksi Jorma Länsitalo.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.

Osakkeenomistajat 30.6.2022

Omistaja %
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 6,25 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
OP-Eläkesäätiö 2,08 %
Pohjola Vakuutus Oy 1,04 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975
www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma    
    
1 000 euro 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Liikevaihto 75 672 58 714 128 575
Liiketoiminnan muut tuotot 2 583 3 270 26 776
      
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen
muutos
-993 -1 851 -2 524
Materiaalit ja palvelut -10 342 -9 425 -24 229
Henkilöstökulut -5 170 -4 362 -9 571
Poistot ja arvonalentumiset -1 638 -1 634 -3 165
Liiketoiminnan muut kulut -4 032 -2 986 -5 703
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut
-10 121 988 329 067
Liikevoitto 45 960 42 714 439 226
      
Rahoitustuotot 187 150 304
Rahoituskulut -6 830 -9 061 -15 988
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 94 572 37 491 41 947
Rahoituserät (netto) 87 930 28 580 26 263
       
Voitto/tappio ennen veroja 133 890 71 294 465 489
      
Tuloverot -28 413 -12 510 -25 726
Laskennallisten verojen muutos 2 343 -288 -62 286
Tilikauden tulos 107 820 58 495 377 477
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 107 820 58 495 377 477
      
Konsernin laaja tuloslaskelma     
      
Tilikauden tulos 107 820 58 495 377 477
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi     
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät     -100
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
    
Muuntoero 4 -480 -622
Kauden laaja tulos yhteensä 107 823 58 015 376 755
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 107 823 58 015 376 755


 

Konsernin lyhennetty tase    
    
1 000 euro 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 205 1 146 1 378
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 121 656 115 568 119 437
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 944 2 051 2 249
Biologiset hyödykkeet 2 222 936 1 858 220 2 210 215
Johdannaiset 36 130   
Muut sijoitukset 111 111 111
Pitkäaikaiset saamiset 18 733 8 200 18 733
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 402 714 1 985 297 2 352 123
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 45 47 49
Myyntisaamiset ja muut saamiset 51 078 17 510 29 174
Sijoitukset 2 323 5 878 7 061
Rahavarat 2 836 17 677 16 802
Lyhytaikaiset varat yhteensä 56 283 41 112 53 086
       
VARAT YHTEENSÄ 2 458 997 2 026 409 2 405 209
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 50 000 50 000 50 000
Muu oma pääoma 1 256 315 889 753 1 208 492
Oma pääoma yhteensä 1 306 315 939 753 1 258 492
      
Velat     
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 280 224 220 595 282 567
Rahoitusvelat 748 844 748 378 748 636
Johdannaiset 11 844 74 764 70 320
Vuokravastuuvelat 1 720 1 834 2 046
Muut pitkäaikaiset velat 237 127 237
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 042 869 1 045 697 1 103 806
      
Lyhytaikaiset velat     
Rahoitusvelat 62 858 24 25
Ostovelat ja muut velat 37 532 32 680 34 043
Vuokravastuuvelat 303 305 303
Varaukset 9 120 7 950 8 540
Lyhytaikaiset velat yhteensä 109 813 40 959 42 911
      
Velat yhteensä 1 152 682 1 086 656 1 146 717
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 2 458 997 2 026 409 2 405 209


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista     
      
1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-
rahasto
Muuntoero Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 50 000 29 995 -10 849 1 189 346 1 258 492
           
Laaja tulos          
Tilikauden tulos       107 820 107 820
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)          
Muuntoero     4   4
Kauden laaja tulos    4 107 820 107 823
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osingonjako       -60 000 -60 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -60 000 -60 000
Oma pääoma 30.6.2022 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -10 845 1 237 166 1 306 315
      
      
Oma pääoma 1.1.2021 50 000 29 995 -10 227 851 969 921 737
      
Laaja tulos      
Tilikauden tulos     58 495 58 495
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)      
Muuntoero    -480   -480
Kauden laaja tulos     -480 58 495 58 015
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako       -40 000 -40 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä     -40 000 -40 000
Oma pääoma 30.6.2021 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -10 707 870 464 939 753
      
      
Oma pääoma 1.1.2021 50 000 29 995 -10 227 851 969 921 737
      
Laaja tulos      
Tilikauden tulos     377 477 377 477
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)      
Muuntoero    -622   -622
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät     -100 -100
Kauden laaja tulos    -622 377 377 376 755
Liiketoimet omistajien kanssa      
Osingonjako       -40 000 -40 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -40 000 -40 000
Oma pääoma 31.12.2021 50 000 29 995 -10 849 1 189 346 1 258 492

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 46 619 47 022 116 531
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 3 559 5 258 6 710
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 3 096 3 362 5 815
Maksut liiketoiminnan kuluista -23 433 -19 488 -38 823
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
29 841 36 154 90 234
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-4 558 -69 016 -77 850
Saadut korot liiketoiminnasta 113 115 266
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
-19 602 -6 146 -20 883
Liiketoiminnan rahavirta 5 794 -38 893 -8 233
      
Investointien rahavirta     
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -23 674 -18 027 -42 639
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -2 926 -2 228 -5 270
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-669 -905 -3 414
Luovutustulot rahasto-osuuksien myynnistä 4 724 1 233 62
Investointien rahavirta -22 545 -19 927 -51 261
      
Rahoituksen rahavirta     
Pitkäaikaisten lainojen nostot   150 000 150 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -75 036 -75 066
Lyhytaikaisten lainojen nostot 62 961   
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -15 000 -15 000
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -177 -174 -340
Maksetut osingot -60 000 -40 000 -40 000
Rahoituksen rahavirta 2 784 19 790 19 593
      
Rahavarojen muutos -13 967 -39 030 -39 900
      
Rahavarat kauden alussa 16 802 56 717 56 717
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin 1 -10 -15
      
Rahavarat kauden lopussa 2 836 17 677 16 802


 

LiiteAttachments

Tornator Oyj puolivuosikatsaus 30.6.2022

Contact Data