AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE  

Tallinn, ESTONIA


Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 01. novembril 2022 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Radisson Collection Hotelli konverentsikeskuse saalis „Seville“ (Rävala pst 3, Tallinn).

Vastavalt Seltsi nõukogu 03. oktoobri 2022 otsusele on Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

  1. Seltsi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine, aktsiate täiendav avalik pakkumine, uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine.

Seoses Seltsi kavandatava aktsiate täiendava avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas (uute aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmise taotlus on esitatud 31.10.2022) suurendada tingimuslikult Seltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 3512 järgmistel tingimustel:

1.1.   suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 6 914 813,16 euro võrra, s.o summalt 62 233 279,82 eurot kuni summani 69 148 092,98 eurot. Seltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 69 148 092,98  eurot;
1.2.   Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on aktsiate täiendava avaliku pakkumise korraldamine ning Seltsi uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas;
1.3.   Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Seltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid Eesti Vabariigis ja teatud valitud institutsionaalsed ja muud investorid Eesti Vabariigis ja teatud jurisdiktsioonides väljaspool Eesti Vabariiki, kellele pakutakse Seltsi aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras Finantsinspektsioonis kinnitatava Seltsi aktsiate avaliku täiendava pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (edaspidi Prospekt) sätestatu kohaselt;
1.4.   Seltsi olemasolevatel aktsionäridel on märkimise eesõigus kooskõlas äriseadustiku §-ga 345; märkimise eesõigust omavate Seltsi aktsionäride ring fikseeritakse 15.11.2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 14.11.2022); juhul kui Seltsi olemasolevale aktsionärile kuuluvate Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse summa ei anna aktsionärile eesõigust märkida täisarvu uusi Seltsi aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
1.5.   Seltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 3512 lõigetega 2 ja 4 õigus lasta välja kuni 10 147 131 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,681455 eurot, mille lisatakse ülekurss;
1.6.   Seltsi uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, kusjuures ülekursi alampiir on 1,218545 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaskmisel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab Seltsi nõukogu. Ülekursi suurus ei või ühelgi juhul olla väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir;
1.7.   uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
1.8.   märkimise, sealhulgas märkimise eesõiguse kasutamise, aeg on vähemalt 2 nädalat ning see hakkab kulgema alates Prospektis märgitud kuupäevast (pakkumisperiood);
1.9.   uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub vastavalt Prospektis määratud korrale; sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on Seltsi juhatusel õigus märkimise aega muuta, sealhulgas pikendada;
1.10. kavandatud aktsiate täiendava avaliku pakkumise raames emiteeritavad uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse saada dividendi alates 01.01.2022 alanud majandusaasta eest;
1.11. Seltsi aktsiate täiendava avaliku pakkumise maht on kuni 7 610 348 Seltsi uut aktsiat; pakkumise ülemärkimise korral on Seltsil õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 10 147 131 Seltsi uue aktsiani; pakkumise alamärkimise korral on Seltsil kooskõlas Prospektis kirjeldatuga õigus lasta välja vastavas ulatuses vähem uusi Seltsi aktsiaid või lükata edasi või tühistada pakkumine;
1.12. kiita heaks käesolevate otsuste alusel väljalastavate Seltsi uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

  1. Audiitori nimetamine aastateks 2023 – 2027

Nimetada Coop Pank AS-i 2023 - 2027 aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 25. oktoobri 2022. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@cooppank.ee või viies eelpool nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Maakri 30, Tallinn, 2. korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 28. oktoobril 2022 kell 17:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/teated avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel  https://www.cooppank.ee/teated. Soovi korral võib volitada Seltsi juhatuse esimeest Margus Rinki.

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/teated ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Maakri 30 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00‑17:00. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil info@cooppank.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17. oktoobril 2022 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29.10.2022 kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti telefonil 669 0900 või Seltsi e‑posti aadressil info@cooppank.ee

Lugupidamisega
Margus Rink
Coop Pank AS
juhatuse esimees