AS Ekspress Grupp ostab tagasi oma aktsiaid

Tallinn, ESTONIA


AS Ekspress Grupp kuulutab kooskõlas aktsionäride 2. mai 2022. a otsusega välja kuni 588 235 oma aktsia (ASi Ekspress Grupp aktsia, ISIN EE3100016965, edaspidi aktsia) tagasiostu aktsionäridelt perioodil 15. veebruar kuni 6. märts 2023 hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta.

Tagasiost toimub järgmistel tingimustel:

  • ostuhind on 1,70 eurot aktsia kohta;
  • aktsiaid ostetakse tagasi maksimaalselt 1 000 000 euro väärtuses (kuni 588 235 aktsiat);
  • aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

Kõigil aktsionäridel on võimalik pakkuda oma aktsiaid ASile Ekspress Grupp tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Tagasiostus osalemiseks tuleb aktsionäril esitada börsiväliselt tagasimüügikorralduste esitamise perioodi jooksul oma pangas (Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto kontohalduri juures) ASi Ekspress Grupp aktsia vastava korporatiivsündmuse raames tagasimüügipakkumine (ofert), näidates oma tagasimüügikorralduses aktsiate arvu, mida aktsionär soovib ASile Ekspress Grupp selles teates avaldatud tingimustel tagasi müüa.

Aktsiate tagasimüügikorralduste esitamise periood algab 15. veebruaril 2023. a kell 10.00 ja lõpeb 6. märtsil 2023. a kell 15.00. Aktsionär võib kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur tagasimüügikorralduste esitamiseks pakub (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduskohas, internetis või muul viisil). Aktsionäri tagasimüügipakkumine loetakse esitatuks hetkest, mil Nasdaq CSD saab aktsionäri kontohaldurilt nõuetekohaselt täidetud tagasimüügikorralduse. Aktsionäril on õigus oma tagasimüügikorraldusi muuta või tühistada igal ajal kuni tagasimüügikorralduste esitamise perioodi lõpuni. Selleks peab aktsionär võtma ühendust oma kontohalduriga, kelle kaudu asjaomane korraldus on tehtud, ja täitma kontohalduri poolt korralduse muutmiseks või tühistamiseks nõutud toimingud. Tagasimüügikorralduse esitamisel blokeerib kontohaldur vastava koguse väärtpabereid aktsionäri väärtpaberikontol. Aktsionär kannab kõik tagasimüügikorralduse esitamise, tühistamise või muutmisega seotud kulud ja tasud.

Tagasimüügikorralduse esitamisega iga aktsionär:

  • nõustub, et käesolev teade ei ole käsitletav oferdina aktsiate tagasiostulepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses ning tagasimüügikorralduse esitamine ei loo iseenesest siduvat tagasiostulepingut ASi Ekspress Grupp ja aktsionäri vahel;
  • nõustub, et tagasimüügikorralduses märgitud aktsiate arv loetakse maksimaalseks aktsiate arvuks, mida aktsionär soovib tagasimüügiks pakkuda, ja et AS Ekspress Grupp võib aktsionärilt tagasi osta maksimaalsest pakutud aktsiate arvust vähem (kuid mitte rohkem) aktsiaid;
  • volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit või Nasdaq CSD-d muutma aktsionäri tagasimüügikorralduses toodud andmeid, sealhulgas täpsustama aktsionäri pakutavate aktsiate arvu ning tehingu kogusummat (mis saadakse aktsia ostuhinna korrutamisel vastavalt aktsionärilt tagasiostetavate aktsiate arvuga), kui tagasiostu jaotuse käigus ei ole võimalik aktsionärilt tagasi osta kõiki aktsionäri tagasimüügikorralduses märgitud aktsiaid;
  • kinnitab, et aktsionärile kuuluvad aktsiad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega;
  • annab nõusoleku oma isikuandmete vahetamiseks kontohaldurite, Nasdaq CSD ja ASi Ekspress Grupp vahel nii tagasimüügikorralduste esitamise perioodi ajal kui ka pärast vastava perioodi lõppu tagasiostus osalemise (sh aktsiate tagasiostu jaotuse otsustamise) eesmärgil.

AS Ekspress Grupp teeb otsuse aktsiate tagasiostu jaotuse (ofertide aktsepteerimise) kohta pärast tagasimüügikorralduste esitamise perioodi lõppu. Kui laekunud tagasimüügipakkumiste maht kokku ületab 1 000 000 eurot, jaotab AS Ekspress Grupp tagasiostetavad aktsiad aktsionäride esitatud pakkumiste vahel proportsionaalselt (pro rata) selliselt, et tagasiostude kogumaht ei ületa 1 000 000 eurot. Ületamise korral vabastab kontohaldur liigselt blokeeritud väärtpaberid aktsionäri väärtpaberikontol. Kui tagasiostetavate aktsiate proportsionaalse jaotamise tulemusena saadakse aktsiate arv, mis ei ole täisarv, ümardatakse vastav aktsiate arv ümardamise reeglite kohaselt allapoole täisarvu aktsiateni. Ümardamisel tekkiv jääk jaotatakse aktsionäride vahel juhuslikkuse printsiibi alusel.

Tagasiostu jaotamistulemused avalikustab AS Ekspress Grupp börsiteatena 7. märtsil 2023. a. Tagasiostu raames müüdud aktsiad kantakse üle ning aktsiate eest laekub raha aktsionäri kontole 9. märtsil 2023. a.

Tagasiostu ajakava

15.02.2023 kell 10.00 Tagasimüügikorralduste esitamise perioodi algus (oferdi esitamise algus kontohaldurile)
01.03.2023 Kuupäev, mis garanteerib tagasiostupakkumises osalemise
03.03.2023 Kuupäev, millal ostja saab müüja valikut muuta
06.03.2023 kell 15.00 Tagasimüügikorralduste esitamise perioodi lõpp (oferdi esitamise lõpp kontohaldurile)
07.03.2023 Tagasiostu jaotamistulemuste avalikustamine
09.03.2023 Aktsiate ja raha ülekande kuupäev

Tagasiostupakkumise tulemused võivad mõjutada kontserni 2022. aasta kasumist makstavate dividendide suurust. Juhatus teeb dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast ning aktsiate tagasiostupakkumise tulemusena tagasiostetud aktsiate mahust. Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid. Juhul, kui majanduskeskkond oluliselt aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.