Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Pärnu, ESTONIA


Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31,  Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 28.06.2023.a. kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044

Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 21. juuni 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

Nõukogu ettepanek:

  1. kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Joakim Johan Helenius
  2. kinnitada uueks nõukogu liikmeks Rando Tomingas viieks ( 5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.

Rando Tomingas on sündinud 12.11.1989 Eestis. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (cum laude) rahanduses Tallinna Tehnikaülikoolis. Rando Tomingas on töötanud Trigon Capitali grupis alates 2014. aastast erinevatel ametikohtadel, sealhulgas juhatuse liikme ja nõukogu liikme positsioonidel. Hetkel on ta Nordic Fibreboard AS auditikomitee liige. Rando Tomingasele kuulub läbi tema kontrollitava ettevõtte 36 762 Nordic Fibreboard AS-i aktsiat.

__________________________

Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga 449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle. 

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :

  1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.

Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com või toimetades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel  https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek  avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 26. juuni 2023. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel  https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek ja Seltsi kontoris  asukohaga Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et erakorraline üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e - posti aadressil group@nordicfibreboard.com . 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 13. juuni 2023 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21. juuni 2023 kell 23:59.

Torfinn Losvik
Tegevjuht ja juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-post: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

ManusedAttachments

VOLIKIRI VOLIKIRJA_TAGASIVTMISE_TEADE OTSUSTE EELNÕU_Nordic Fibreboard aktsionäride erakorraline üldkoosolek