AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade


AS Inbank (edaspidi Inbank) kuulutab käesolevaga välja Inbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Eesti Finantsinspektsiooni poolt 27. novembril 2023 registreeritud põhiprospekti (edaspidi Prospekt), mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Inbanki ja Finantsinspektsiooni veebilehekülgedel, ning pakutavate võlakirjade põhitingimuste alusel. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumine on teine seeria 2021. aastal alustatud Inbanki võlakirjaprogrammist, mille raames võib Inbank emiteerida 3 aasta vältel kuni 35 miljoni euro eest võlakirju.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Inbank 6000 allutatud võlakirja „EUR 9,0 Inbank allutatud võlakiri 23—2033“ lunastamistähtajaga 13.12.2033 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 9% aastas. Võlakirjade ülemärkimise korral on Inbankil õigus suurendada Pakkumise mahtu ning lasta välja lisaks kuni 6000 võlakirja, mille tulemusel suureneks võlakirjade koguarv kuni 12 000-ni. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300003714 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 29. novembril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 08. detsembril 2023 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis. Lisaks võidakse võlakirju pakkuda kutselistele investoritele või suunatud pakkumisena Eestis ja väljaspool Eestit kooskõlas määruse 2017/1129/EL artikli 1(4) punktidega (a) ja (b).

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Inbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste allahindamise ja teisendamise riskiga (bail-in risk).

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise ajakava

29.11.2023 kell 10.00Märkimisperioodi algus
08.12.2023 kell 16.00Märkimisperioodi lõpp
11.12.2023 või sellele lähedane kuupäevAllutatud võlakirjade jaotustulemuste avalikustamine
13.12.2023Pakkumise arveldus
14.12.2023 või sellele lähedane kuupäevEeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas


Märkimiskorralduste esitamine

Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril esitada märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorraldus kontohalduri poolt aktsepteeritavas vormis ja kooskõlas prospekti ja pakkumise tingimustega. Märkimiskorraldus tuleb esitada kontohaldurile märkimisperioodi lõpuks. Investor võib märkimiskorralduse esitamiseks kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt halduri klienditeeninduskontoris, interneti teel või muul moel). Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. 

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Inbank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 14.12.2023 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Inbank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Inbank tagada allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist. 

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt koos eestikeelse tõlke ja teise seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Inbanki veebilehel aadressil www.inbank.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos eestikeelse tõlke ja teise seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Enne Inbanki allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade, teise seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. 

Lisainfo:
Marko Varik
finantsjuht
marko.varik@inbank.ee
+372 5690 0286


Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Inbanki tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Inbanki tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle lisades ja esimese seeria võlakirjade lõplikes tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Inbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

ManusedAttachments

Inbank_Prospectus_EN Inbank_prospekt_ET Inbank_Final_Terms_of_Second_Series_EN Inbank_teise_seeria_loplikud_tingimused_ET Inbank_Prospectus_Summary_EN Inbank_prospekti_kokkuvote_ET