Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2023


Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
9.2.2024 klo 8.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2023

KIINTEISTÖPALVELUT SUOMESSA TEHOKKUUSTOIMENPITEET PARANSIVAT KANNATTAVUUTTA, YMPÄRISTÖPALVELUISSA KANNATTAVUUS HEIKKENI

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

  • Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 200,9 miljoonaa euroa (210,1). Liikevaihto laski 4,4 %.
  • Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (9,6) ja liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (12,9). Vertailukauden liikevoittoa paransi Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan myyntivoitto 4,3 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,29).
  • Vuoden 2023 liikevaihto oli 802,1 miljoonaa euroa (844,1). Vertailukausi sisälsi Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihtoa 35,4 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 39,0 miljoonaa euroa (40,9) ja liikevoitto oli 38,4 miljoonaa euroa (42,9). Vertailuvuoden liikevoittoa paransi Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan myyntivoitto 4,3 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,83).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli vahva, 50,9 miljoonaa euroa (41,1) ja osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen 1,33 euroa (1,08).
  • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,49 euroa.

Näkymät vuodelle 2024

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja liikevoiton samalla tasolla tai parempi.  

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2023 liikevaihto oli 802,1 miljoonaa euroa (844,1). Vertailukausi sisälsi Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan liikevaihtoa 35,4 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 39,0 miljoonaa euroa (40,9). Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva 93,6 miljoonaa euroa (71,8 miljoonaa euroa), samoin yhtiön rahoitusasema. Tuotantokustannusten nousu vaikutti yhtiön kaikkiin toimialoihin, samoin loppukeväästä toteutuneet työmarkkinaratkaisut kertaerineen.

Ympäristöpalveluissa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen näkyi laskevina jätevolyymeina ja kierrätysmateriaalien hintoina koko vuoden. Kierrätysmateriaalien hintojen ja volyymien lasku rasitti toimialan liikevaihtoa ja laski liikevoittoa 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi kuntaurakoina portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025.

Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinan arvosta siirtyi 40 miljoonaa euroa vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille vuosina 2022–2023. Muutoksen vaikutukset näkyivät toimialalla täysimääräisesti vuoden 2023 toiselta vuosipuoliskolta alkaen. Vuoden 2023 loppuun mennessä tehtyjen päätösten perusteella vapaan kilpailun piiristä siirtyy kuntayhtiöille vuosina 2024–2026 yhtiön arvion mukaan vielä noin 30 miljoonaa euroa.

Toisella vuosipuoliskolla pakkausjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä siirtyi kunnalliselle jäteyhtiölle usealla L&T:lle keskeisellä alueella. L&T osallistui kuntaurakoiden kilpailutuksiin. Vuonna 2023 kilpailutukseen tulleista arviolta 15–20 miljoonan euron kuntaurakoista, yhtiö voitti urakoita 8 miljoonan euron edestä. Muutos kuitenkin siirsi jätteen omistajuuden kuntayhtiöille, laski lisämyyntiä sekä heikensi L&T:n keräyslogistiikan tehokkuutta nostaen tuotantokustannuksia. Muutoksen kokonaisvaikutus liikevoittoon oli noin 2,5 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2023.

L&T:n tavoitteena on kompensoida kunnallistamisen negatiiviset vaikutukset kasvattamalla yritysasiakasliiketoimintaa ja jatkamalla toiminnan tehostamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Ympäristöpalveluissa käynnistettiin toimenpiteet toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi toisella vuosipuoliskolla. Toimialalla toteutettujen muutosneuvotteluiden ja muiden yhteisesti sovittujen toimenpiteiden seurauksena noin 50 toimihenkilön työsuhde päättyy vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Teollisuuspalvelut teki hyvän tuloksen. Liikevaihto kasvoi toimialan kaikissa palvelulinjoissa. Erityisesti vaativien teollisten ennallistamiskohteiden markkinassa toteutimme useita laajoja projekteja. Liiketoiminta Ruotsissa kehittyi suotuisasti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevoitto parani vuonna 2023 merkittävästi. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimet jatkuivat suunnitellusti. Digitalisoituminen eteni ja dataohjatun siivouksen piirissä olevien kohteiden määrä kasvoi vuoden 2023 aikana. Kiinteistötekniikassa energiatehokkuuspalvelujen kysyntä kasvoi katsauskaudella.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan asiakassopimukset ovat pääsääntöisesti kiinteähintaisia eikä kohonneita tuotantokustannuksia ole saatu siirrettyä asiakashintoihin. Toimialalla on käynnissä ohjelma toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja sen tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi lokakuussa 2023 konsernin päivitetyn strategian. Päivitetyssä strategiassa yhtiön Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen liittyviin liiketoimintaratkaisuihin. Kasvua haetaan liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla. Hallitus päätti samassa yhteydessä arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi
-toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Strateginen arviointi eteni viimeisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 200,9 miljoonaa euroa (210,1), jossa laskua vertailukaudesta oli 4,4 %. Oikaistu liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (9,6), joka oli 3,6 % (4,6) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (12,9), joka oli 3,3 % (6,2) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,29).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja laski muilla toimialoilla. Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa.

Viimeisen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti positiivisesti osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta 1,1 miljoonaa euroa (0,9). Vertailukauden liikevoittoa paransi Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan myyntivoitto 4,3 miljoonaa euroa.

Vuosi 2023
Vuoden 2023 liikevaihto oli 802,1 miljoonaa euroa (844,1), jossa laskua vertailukaudesta oli 5,0 %. Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta oli vertailukauden tasolla ja orgaaninen kasvu oli -0,9 %. Oikaistu liikevoitto oli 39,0 miljoonaa euroa (40,9), joka oli 4,9 % (4,8) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 38,4 miljoonaa euroa (42,9), joka oli 4,8 % (5,1) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,83).

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalveluissa ja laski muilla toimialoilla. Liikevoitto parani Teollisuuspalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Suomessa ja heikkeni Ympäristöpalveluissa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa.

Tilikauden tulokseen vaikutti positiivisesti koronvaihtosopimuksen 1,3 miljoonan euron käyvän arvon tuloutuminen rahoituseriin sopimuksen purkamisen johdosta. Lisäksi katsauskauden tulokseen vaikutti positiivisesti osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta 3,6 miljoonaa euroa (0,7). Vertailuvuoden liikevoittoa paransi Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan myyntivoitto 4,3 miljoonaa euroa.

Avainlukuja

 10-12/202310-12/2022Muutos%1-12/20231-12/2022Muutos%
       
Liikevaihto, MEUR200,9210,1-4,4802,1844,1-5,0
Oikaistu liikevoitto, MEUR7,29,6-25,439,040,9-4,7
Oikaistu liikevoitto, %3,64,6 4,94,8 
Liikevoitto, MEUR6,712,9-48,638,442,9-10,6
Liikevoitto, %3,36,2 4,85,1 
EBITDA, MEUR20,526,5-22,795,898,3-2,6
EBITDA, %10,212,6 11,911,6 
Osakekohtainen tulos, EUR0,140,29-54,00,790,83-4,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
investointien jälkeen/osake, EUR
0,601,05-43,31,331,0823,7
Oman pääoman tuotto, %   13,314,6 
Sijoitettu pääoma, MEUR   425,9437,2-2,6
Sijoitetun pääoma tuotto, %   10,310,4 
Omavaraisuusaste, %   36,834,3 
Nettovelkaantumisaste, %   69,375,9 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN


Ympäristöpalvelut

Loka-joulukuu
Ympäristöpalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 68,9 miljoonaan euroon (71,1). Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (6,2).

Vuosi 2023
Ympäristöpalveluiden vuoden 2023 liikevaihto laski 283,7 miljoonaan euroon (321,2). Liikevoitto oli 27,1 miljoonaa euroa (30,3). Liikevaihto ilman Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan vaikutusta laski 1,2 %. Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminta raportoitiin osana Ympäristöpalvelut-toimialaa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen loppuun asti.

Ympäristöpalveluiden painopiste on vahvasti yritys- ja tuottajavastuuyhteisöasiakkuuksissa, joiden määrä kasvoi alkuvuonna ja tasaantui neljännellä vuosineljänneksellä. Ympäristöpalveluissa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden hidastuminen näkyi laskevina jätevolyymeina ja kierrätysmateriaalien hintoina koko vuoden. Kierrätysmateriaalien hintojen ja volyymien lasku rasitti toimialan liikevaihtoa ja laski liikevoittoa 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi kuntaurakoina portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025.

Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinan arvosta siirtyi 40 miljoonaa euroa vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille vuosina 2022–2023. Muutoksen vaikutukset näkyivät toimialalla täysimääräisesti vuoden 2023 toiselta vuosipuoliskolta alkaen. Vuoden 2023 loppuun mennessä tehtyjen päätösten perusteella vapaan kilpailun piiristä siirtyy kuntayhtiöille vuosina 2024–2026 yhtiön arvion mukaan vielä noin 30 miljoonaa euroa.

Toisella vuosipuoliskolla pakkausjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä siirtyi kunnalliselle jäteyhtiölle usealla L&T:lle keskeisellä alueella. L&T osallistui kuntaurakoiden kilpailutuksiin. Vuonna 2023 kilpailutukseen tulleista arviolta 15–20 miljoonan euron kuntaurakoista, yhtiö voitti urakoita 8 miljoonan euron edestä. Muutos kuitenkin siirsi jätteen omistajuuden kuntayhtiöille, laski lisämyyntiä sekä heikensi L&T:n keräyslogistiikan tehokkuutta nostaen tuotantokustannuksia. Muutoksen kokonaisvaikutus liikevoittoon oli noin 2,5 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2023.

L&T:n tavoitteena on kompensoida kunnallistamisen negatiiviset vaikutukset kasvattamalla yritysasiakasliiketoimintaa ja jatkamalla toiminnan tehostamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Ympäristöpalveluissa käynnistettiin toimenpiteet toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi toisella vuosipuoliskolla. Toimialalla toteutettujen muutosneuvotteluiden ja muiden yhteisesti sovittujen toimenpiteiden seurauksena noin 50 toimihenkilön työsuhde päättyy vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Toimialan tavoitteena on edetä kiertotalouden materiaalien arvoketjussa eteenpäin ja selvitykset käynnistyivät loppuvuodesta.

Ympäristöpalveluissa on käynnissä mittava järjestelmäuudistus, jonka yhteydessä uusitaan myös toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmäuudistus kasvatti toimialan kiinteitä kuluja vuonna 2023. Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja vaihdettiin vuonna 2022 ja katsauskaudella aiempi toimittaja maksoi kertakorvauksen yhteistyön päättymiseen liittyen. Katsauskaudella taseesta alaskirjattiin aiemman toimittajan aikana aktivoituja menoja. Kertakorvauksen ja siihen liittyvien kustannusten sekä alaskirjauksen nettovaikutus toimialan liikevoittoon ei ole merkittävä. Järjestelmä tulee aikataulun mukaan käyttöönottovaiheeseen vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Järjestelmähankkeiden kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 16,9 miljoonaa euroa, josta on toteutunut vuoden 2023 loppuun mennessä noin 14,2 miljoonaa.

Teollisuuspalvelut

Loka-joulukuu
Teollisuuspalveluiden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa (36,3). Oikaistu liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (3,1) ja liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (2,3). Liikevoittoa heikensi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 0,2 miljoonan euron käyvän arvon muutos vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Käyvän arvon muutos johtuu SVB:n parantuneesta tuloksesta, minkä johdosta velaksi kirjattu loppukauppahinta kasvaa. Vertailukaudella siirtyvään vastikkeeseen kirjattu käyvän arvon muutos heikensi liikevoittoa 0,8 miljoonaa euroa.

Vuosi 2023
Teollisuuspalveluiden vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 141,0 miljoonaan euroon (132,0). Oikaistu liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa (13,6). Liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,7). Liikevoittoa heikensi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 0,2 miljoonan euron käyvän arvon muutos vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Käyvän arvon muutos johtuu SVB:n parantuneesta tuloksesta, minkä johdosta velaksi kirjattu loppukauppahinta kasvaa. Vertailukaudella siirtyvään vastikkeeseen kirjattu käyvän arvon muutos heikensi liikevoittoa 0,8 miljoonaa euroa.

Teollisuuspalveluissa liikevaihto kasvoi kaikissa palvelulinjoissa. L&T:n syksyllä päivitetyssä strategiassa keskiössä olevassa Ympäristörakentamisen palvelulinjassa toteutettiin katsauskaudella useita laajoja asiakasprojekteja, erityisesti vaativissa teollisissa ennallistamiskohteissa. Vaarallisissa jätteissä asiakasvolyymi kasvoi. Suomen prosessipuhdistuksessa kysyntä vuosihuoltokauden töissä oli vahvaa ja vuosihuoltojen resurssointi onnistui hyvin. Ruotsin prosessipuhdistuksessa kysyntä oli vakaata.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Suomen viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 61,4 miljoonaa euroa (64,6). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,8).

Vuosi 2023
Kiinteistöpalvelut Suomen vuoden 2023 liikevaihto laski 250,0 miljoonaan euroon (256,3). Liikevoitto parani 4,4 miljoonaan euroon (-0,5).

Kiinteistöpalvelut Suomessa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla aloitetut kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat toimialalla koko katsauskauden.

Vuonna 2023 tuotantotehokkuus parani ja henkilöstön vaihtuvuus laski Siivouksen palvelulinjassa. Digitalisoituminen eteni ja dataohjatun siivouksen piirissä olevien kohteiden määrä kasvoi vuoden 2023 aikana. Kiinteistötekniikassa energiatehokkuuspalvelujen kysyntä kasvoi katsauskaudella. Korkean inflaation tuoma kustannustason nousu saatiin pääosin siirrettyä asiakashintoihin.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Loka-joulukuu
Kiinteistöpalvelut Ruotsin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 34,5 miljoonaan euroon (39,8). Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,5). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -0,6 miljoonaa euroa (0,8).

Vuosi 2023
Kiinteistöpalvelut Ruotsin vuoden 2023 liikevaihto oli 133,2 miljoonaa euroa (140,4). Liikevaihdon lasku johtui heikentyneestä kruunun kurssista. Kruunuissa liikevaihto kasvoi. Liiketulos heikkeni -3,7 miljoonaan euroon (0,4). Liiketulos ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -2,5 miljoonaa euroa (2,2).

Asiakassopimukset ovat Ruotsin liiketoiminnassa pääsääntöisesti kiinteähintaisia eikä kohonneita tuotantokustannuksia ole saatu siirrettyä asiakashintoihin. Neljännellä vuosineljänneksellä toimintaympäristön epävarmuus heijastui asiakaskysyntään ja uusia projekteja aloitettiin vertailukautta vähemmän. Toimialalla on käynnissä ohjelma toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja sen tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2024 loppuun mennessä.

RAHOITUS

Vuoden 2023 liiketoiminnan nettorahavirta oli 93,6 miljoonaa euroa (71,8). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 50,9 miljoonaa euroa (41,1). Vertailukauden liiketoiminnan nettorahavirtaa investointien jälkeen pienensivät yritysostot, joiden vaikutus oli noin 13 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa vapautui 5,1 miljoonaa euroa (sitoutui 6,2). 

Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 193,7 miljoonaa euroa (216,8). Korolliset nettovelat olivat 160,9 miljoonaa euroa (167,3). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja korkosuojaukset huomioiden oli 4,0 % (2,5). Toisen vuosineljänneksen aikana yhtiö uudelleen rahoitti 50 miljoonan euron pankkilainan, joka olisi erääntynyt vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Uusi 40 miljoonan euron pankkilaina erääntyy vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä. Tavanomaisten taloudellisten kovenanttien lisäksi uusi pankkilaina on sidottu vastuullisuustavoitteisiin, jotka ovat hiilijalanjälki ja tapaturmataajuus. Koronvaihtosopimus, jolla osa 50 miljoonan euron pankkilainasta oli muutettu kiinteäkorkoiseksi, purettiin pankkilainan uudelleenrahoituksen yhteydessä. Koronvaihtosopimuksen käypä arvo, 1,3 miljoonaa euroa, kirjattiin toisella vuosineljänneksellä rahoitustuottoihin. Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut koronvaihtosopimuksia. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö maksoi pois vuonna 2018 liikkeelle lasketun joukkovelkakirjalainan loppuosuuden, 17,7 miljoonaa euroa.

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli tilikauden lopussa vertailukauden tapaan käyttämättä. 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat -6,3 miljoonaa euroa (-5,8). Rahoituskuluja kasvatti yleisen korkotason nousu, mitä kompensoi koronvaihtosopimuksen 1,3 miljoonan euron käyvän arvon tuloutuminen sopimuksen purkamisen johdosta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli -0,0 miljoonaa euroa (-0,2). Nettorahoituskulut olivat 0,8 % (0,7) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 36,8 % (34,3) ja nettovelkaantumisaste 69,3 % (75,9). Konsernin oma pääoma oli 232,2 miljoonaa euroa (220,4). Rahavarat olivat tilikauden lopussa 32,9 miljoonaa euroa (49,5).

OSINGONJAKO

23.3.2023 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2023.


  
INVESTOINNIT

Vuoden 2023 bruttoinvestoinnit olivat 61,1 miljoonaa euroa (58,2). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Yrityskauppojen osuus vertailukauden bruttoinvestoinneista oli noin 21 miljoonaa euroa.

VASTUULLISUUS

Ympäristövastuu

L&T:n tuottamat ilmastohyödyt asiakkaalle

 20232022Tavoite
    
 

 

Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)
-453 000
 

 

-534 500
liikevaihtoa nopeampi kasvu

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. L&T:n hiilikädenjälki pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä. Palvelumme tuottivat asiakkaille päästövähennyksiä, jotka muodostuivat mm. asiakkaiden korvattua neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla ja fossiilisia polttoaineita kierrätyspolttoaineilla. Hiilikädenjäljen laskuun vertailuvuodesta vaikutti muun muassa rakennussegmentin materiaalivolyymien lasku, mikä alensi kierrätykseen ohjautuvaa materiaalivirtaa.

Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminnan ja yhteisyritys Laanian hiilikädenjälkeä ei raportoitu osana L&T:n hiilikädenjälkeä vuoden 2022 osalta. Uusiutuvat energialähteet -liiketoiminta siirtyi yhteisyritys Laaniaan heinäkuussa 2022.

Tieteellisten päästövähennystavoitteiden edistyminen vuoden 2018 lähtötasosta

 20232022TavoiteTavoite saavutettava
     
 

Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)
 

31 200

34 200
 

24 400
 

2030

L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja vähentää toimitusketjustaan aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Asetettu päästövähennystavoite on saanut Science Based Target -aloitteen validoinnin. Tavoitteen toteutumista edistetään siirtymällä liikenteessä päästöttömiin teknologioihin ja polttoaineisiin sekä suosimalla kiinteistöissä uusiutuvaa energiaa. L&T:n oman toiminnan päästöistä 95 prosenttia syntyy liikenteestä. Erityisesti Teollisuuspalveluiden raskaassa kalustossa uusiutuvien polttoaineiden käyttö kasvoi merkittävästi vertailukaudesta.

Vuoden 2022 aikana polttonesteiden jakeluvelvoitetta muutettiin siten, että biokomponentin määrää laskettiin 7,5 prosenttiyksiköllä. Muutosta ei huomioitu L&T:n maaliskuussa 2023 julkaistussa vuosikatsauksessa raportoidussa päästölaskennassa, sillä Tilastokeskus ei ollut päivittänyt muutosta polttoaineluokitustietoihin. Tilastokeskus julkaisi päivitetyt polttoaineluokitustiedot myöhemmin keväällä 2023 ja ne on huomioitu tämän katsauksen päästölaskennassa.

Kierrätysaste ja materiaalien hyödyntäminen

 20232022TavoiteTavoite saavutettava
     
L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysaste, %57,859,4652026

Kierrätysaste on asiakkaidemme kierrätysasteiden painotettu keskiarvo. Se pitää sisällään myös sellaiset materiaalit, joiden kierrättäminen ei ole vielä mahdollista. Etsimme aktiivisesti uusia materiaalivirtoja, joiden jalostusarvoa pystymme kasvattamaan uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi. Raportointi kattaa yritysasiakkailta kerätyt yhdyskuntajätteet, vaaralliset jätteet, teollisuuden jätteet ja rakennusjätteet Suomessa. Raportoinnin ulkopuolelle on rajattu lietteet, pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat.

Sosiaalinen vastuu

Kokonaistapaturmataajuus

 
2023
2022TavoiteTavoite saavutettava
      
Kokonaistapaturmataajuus (TRIF) 

23
 

23
 

15
 

2030
 
         

L&T poistaa vaaratekijöitä ja parantaa omaa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuutta tehokkailla ennakoivilla toimenpiteillä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuushavainnoilla sekä turvallisuuskävelyillä ja -tuokioilla. L&T on kouluttanut yli 80 prosenttia Suomen esihenkilöistä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen Turvallisuutta kypärän alta -koulutuksissa.

Työhyvinvointi

  

2023
2022TavoiteTavoite saavutettava
     
Terveysprosentti (osuus henkilöstöstä vailla sairauslomapäiviä) 

 

41
 

 

40
 

 

57
 

 

2026
 

Sairauspoissaolot (%)
 

5,1
 

5,6
 

4
 

2030

L&T:n henkilöstöpolitiikkojen ja -suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että henkilöstön määrä, osaaminen ja pysyvyys ovat tuloksekkaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Työvoimavaltaiselle yritykselle henkilöstön työ- ja toimintakyky ja niiden säilyminen koko työuran ajan vanhuuseläkeikään asti ovat tärkeitä.

AJANKOHTAISTA VASTUULLISUUDESTA

L&T päivitti ympäristövastuuseen liittyvää tavoitettaan lokakuussa 2023. Tavoitteena on oman toiminnan päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja epäsuorien scope 3 päästöjen vähentäminen 18 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Yhtiön tavoitteena on nettonolla päästötavoite vuoteen 2045 mennessä.

L&T sai toiseksi parhaan kultatason luokituksen kansainvälisten yritysten vastuullisuustyötä arvioivan EcoVadiksen luokituksessa. EcoVadis arvioi vuosittain noin 90 000 globaalisti toimivaa yritystä, joista vain viisi prosenttia yltää kultatasolle.

Tässä raportissa esitettyjä vastuullisuustuloksia ei ole vielä varmennettu. L&T:n varmennetut vastuullisuusluvut julkaistaan Vuosikertomuksessa viikolla 9.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli vuonna kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 6 743 (6 820). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 8 159 (8 371) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 6 891 (7 020) ja Ruotsissa 1 268 (1 351) henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2023 aikana 5,6 miljoonaa kappaletta, mikä on 14,8 % (24,7) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 57,1 miljoonaa euroa (104,9). Osakkeen ylin kurssi oli 11,84 euroa ja alin 9,00 euroa. Päätöskurssi oli 9,80 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli tilikauden lopussa 373,9 miljoonaa euroa (405,9).

Omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 644 772 omaa osaketta, jotka edustavat 1,7 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 38 154 102 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 126 791 osaketta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus perusti joulukuussa 2022 kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Uusien järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025–2027.

Ansaintajaksolla 2023–2025 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin: sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG). Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023—2025 noin 38 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin: sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), osakkeen kokonaistuotto (TSR) sekä hiilijalanjäljen pienentäminen (ESG). Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024—2026 noin 50 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2026 on kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023 ja 2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Järjestelmän tarkoituksena on tukea siirtymävaihetta vanhasta osakepalkkiojärjestelmästä uuteen osakepalkkiojärjestelmään. Ansaintajaksojen 2023 ja 2024 palkkiot perustuvat sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) ja hiilijalanjäljen pienentämiseen (ESG). Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksoilla 2023 ja 2024 noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 24 959 (24 556) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 10,2 % (7,0) osakekannasta.

Liputusilmoitukset

Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.6.2023 ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 26.6.2023.

Hallituksen valtuutukset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 3.4.2023.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyisistä hallituksen jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Anni Ronkainen. Jukka Leinonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassila varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 23.3.2023.

HALLITUS

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen. Lassila & Tikanoja Oyj:n 23.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Sakari Lassila (puheenjohtaja), Teemu Kangas-Kärki ja Anni Ronkainen. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Laura Lares ja Pasi Tolppanen.

Yhtiö tiedotti Lassila & Tikanoja Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpanon 19.9.2023. Lassila & Tikanojan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat oikeutettuja nimeämään edustajan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, ovat Evald ja Hilda Nissin Säätiö, osakkeenomistajien ryhmä (Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Hannele, Maijala Heikki, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula) ja Nordea Funds Oy (hallinnoimiensa 11 rahaston kautta). Edustajikseen Lassila & Tikanojan nimitystoimikuntaan nämä osakkeenomistajat ovat valinneet Juhani Lassilan, Miikka Maijalan ja Tanja Erosen. Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Juhani Lassila.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

 MittariTavoite
  
Liikevaihdon vuotuinen kasvu, %5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %15 %
Nettovelkaantumisaste, %Alle 125 %

Lassila & Tikanoja ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteet

 MittariTavoite
  
Palveluiden suosittelu, NPS> 50 vuoteen 2026 mennessä  
Henkilöstön suosittelu, eNPS> 50 vuoteen 2026 mennessä
Hiilijalanjälki-50 % vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoteen 2018

L&T päivitti ympäristövastuuseen liittyvää tavoitettaan lokakuussa 2023. Tavoitteena on oman toiminnan päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta ja epäsuorien scope 3 päästöjen vähentäminen 18 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Yhtiön tavoitteena on nettonolla päästötavoite vuoteen 2045 mennessä.

Vastuullisuus- ja sidosryhmätavoitteiden toteutumista seurataan osana yhtiön kvartaali- ja vuosiraportointia.

Strategia

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus hyväksyi lokakuussa konsernin päivitetyn strategian. Päivitetyssä strategiassa yhtiön Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen liittyviin liiketoimintaratkaisuihin. Kasvua haetaan liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla.

Ympäristöpalvelut-toimialan vahva markkina-asema, laaja asiakaskunta ja merkittävät materiaalivolyymit tarjoavat hyvän perustan materiaaliliiketoiminnan kasvattamiseen. Materiaalivirroista erityisesti muovit, puujäte ja metallit ovat toimialan jatkotarkastelun keskiössä, mutta myös muihin virtoihin liittyviä mahdollisuuksia tutkitaan.

Teollisuuspalvelut-toimialalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy teollisten virtojen käsittelyn ja arvon kasvattamisen ympärille sekä rakennetun ympäristön ennallistamisessa. Kasvua haetaan myös Ruotsin markkinassa teollisuuden palveluissa ja materiaaliarvoketjuissa.

Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialoilla keskitytään kannattavuuden parantamiseen. Lassila & Tikanoja tiedotti lokakuussa 2023, että yhtiön hallitus on päättänyt arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Arviointi oletetaan saatavan päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Arviointi ei välttämättä johda toimenpiteisiin ja Lassila & Tikanoja tiedottaa asiasta lisää jos ja kun se on ajankohtaista.

Yhtiö kertoi tarkemmin päivitetystä strategiasta pääomamarkkinapäivillä, jotka järjestettiin 23.11.2023. Tallenne ja esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

31.3.2023 yhtiö tiedotti, että Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan toimialajohtaja Tina Hellstadius jättää Lassila & Tikanojan 31.3.2023.

18.4.2023 yhtiö tiedotti, että Mikko Taipale (OTK, varatuomari) on nimitetty Kiinteistöpalvelut Ruotsin toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.4.2023 alkaen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

11.1.2024 yhtiö tiedotti, että Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää ehdotuksena 21.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi seitsemän (7) jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Juuso Maijala. Juuso Maijalan esittely löytyy L&T:n verkkosivuilta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Kustannusten kuten polttoaineiden ja energian hintojen nousu sekä korkotason mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Jätelain uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025. Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinasta tulee siirtymään vuosina 2024–2026 vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille L&T:n arvion mukaan noin 30 miljoonaa euroa. L&T osallistuu kuntaurakoiden kilpailutuksiin ja on merkittävä toimija kuntaurakoissa. Yhtiö arvioi kuitenkin muutoksen kokonaisvaikutuksen olevan yhtiölle negatiivinen.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman vaihtuvuus- ja saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Geopoliittiseen tilanteeseen liittyy edelleen epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Konserniyhtiö Lassila & Tikanoja FM AB on kantajanana ja vastaajana oikeusprosessissa Ruotsissa koskien konsernin entiseltä asiakkaalta laskutettuja maksamattomia saatavia. Lassila & Tikanoja FM AB on kesäkuussa 2022 nostanut kanteen Solnan käräjäoikeudessa L&T:n entistä asiakasyritystä vastaan vaatien suoritusta maksamattomista saatavista. Tilikauden lopussa saatavien määrä yhtiön taseessa oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Kyseinen L&T:n entinen asiakasyritys on kiistänyt Lassila & Tikanoja FM AB:n vaatimukset ja maksuvelvollisuutensa sekä samalla nostanut vastakanteen vaatien yhteensä noin 116 miljoonaa Ruotsin kruunua Lassila & Tikanoja FM AB:lta. Riita-asian käsittely on kesken. Lassila & Tikanoja pitää vastakannetta perusteettomana eikä ole kirjannut siihen liittyen varauksia.
       
Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2022 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

VOITONJAKOEHDOTUS


Lassila & Tikanoja Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 51 335 173,21 euroa, josta tilikauden voitto on 7 420 038,45 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2023 maksetaan 0,49 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2024.

Maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2024 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 38 154 102 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 18 695 509,98 euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa. Ehdotettu osinko 0,49 euroa on 62,1 % konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.

Lassila &Tikanojan vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023, julkaistaan viikolla 9 osoitteessa www.lt.fi/vuosikertomus.

Helsinki 8.2.2024

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

LiiteAttachments

LT tilinpäätöstiedote 2023