AS Ekspress Grupp: 2023.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


ASi Ekspress Grupp 2023. aasta IV kvartali müügitulu kasvas 11%, ulatudes 21,3 miljoni euroni ja EBITDA samuti 11% 4,2 miljoni euroni. 2023. aasta 12 kuu müügitulu kasvas 14% võrdluses eelmise aastaga 73,1 miljoni euroni ning EBITDA 15% 10,2 miljoni euroni. Kontserni IV kvartali puhaskasum oli 2,5 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku 3,7 miljonit eurot, mis kahanes ühekordseid kulusid arvesse võtmata võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9%. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Digitulud kasvasid 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid detsembri lõpus 83% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastaga jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

Kontserni IV kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu, suurenedes 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 12 kuu vaates kasvas müügitulu kokku 14%. Kui 12 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 12 kuu müügitulu kasvuks 9%. Üldise majanduslanguse foonil on digitaalne reklaamitulu olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus ning kokkuvõttes on kogu müügitulu kasv diferentseeritud jaotudes kõikidele peamistele ärisegmentidele.  

Lätis turu kogumaht vähenes ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jäi eelmisele aastale 6% alla. Samas kompenseeris Lätis vähenemist piletimüügiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Kontsernile kuuluv piletiplatvorm on kasvatanud käivet nii müügis olevate ürituste arvu kui ka keskmise piletihinna tõusu toel. Näiteks suurendas nii müüdud piletite arvu kui ka müügitulu Riias toimunud juubelilaulupeo piletite edukas vahendus.

Viimase aastaga on kontsern Balti riikides juurde saanud ligi 61 000 digitellimust ehk 41% rohkem kui eelmise aasta detsembri lõpus. Digitellimuste hulk ulatus 2023. aasta lõpus 207 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustub aina mahukam kuust kuusse korduv tulubaas ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Toetavalt andis tellijatulude käibekasvule oma panuse ka varasemast kõrgem keskmine hind. Samuti oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider.

Eesti turul kasvas suurima meediaettevõtte, Delfi Meedia digitellijate arv aastaga 20% ja ületas detsembris esimest korda 100 000 tellija piiri. Kui võrrelda suhtena Eesti rahvaarvu, siis on Delfi tõusnud ilmselt üheks edukamaks digitellimuste osakaaluga meediaettevõtteks nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 4,2 miljonit eurot, kasvades 11%. 12 kuu EBITDA oli 10,2 miljonit eurot, kasvades 15%. Kasumlikkust on peamiselt aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta 12 kuu puhaskasumiks kujunes 3,7 miljonit eurot, olles 9% madalam võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern 12 kuuga kasumit summas 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutab ASi Express Post kojukandeteenuse sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern järgnevatel perioodidel täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni. Lisaks on puhaskasumi taset mõjutanud Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 12 kuu tulemustes mõju 0,8 miljoni eurose lisakuluna. 2022. aasta võrreldava baasi muudab kõrgemaks ka ühekordse finantstuluna kajastatud 0,2 miljonit eurot piletimüügiplatvormi tasumata tulevikukohustuse õiglase väärtuse korrigeerimine.

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 31. detsember 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 9,6 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). 12 kuu jooksul on kontsern ostnud tagasi aktsiad kokku 1 miljoni euro eest ning maksnud aktsionäridele dividende summas 1,5 miljonit eurot. Seega on kontsern 2023. aasta 12 kuu jooksul teinud aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses. Juhatus teeb 2023. majandusaasta puhaskasumist dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast. Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid.


IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

2023. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 21,3 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 19,2 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 11% võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 73,1 miljonit eurot (12 kuud 2022: 64,1 miljonit eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 14% võrreldes eelmise aastaga. Kui 12 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 12 kuu müügitulu kasvuks 9%. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta IV kvartali lõpus 83% kogukäibest (2022. aasta IV kvartali lõpp: 78% kogukäibest). 2023. aasta 12 kuu digitaalsed tulud suurenesid 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2023. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 4,2 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 3,8 miljonit eurot). EBITDA kasvas 11% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 20% (IV kvartal 2022: 20%). 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 10,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: 8,9 miljonit eurot). EBITDA kasvas 15% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (12 kuud 2022: 14%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2023. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,5 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 2,4 miljonit eurot). 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum ilma ühekordsete kuludeta oli 3,7 miljonit eurot (12 kuud 2022: 4,1 miljonit eurot). 2023. aasta 12 kuu puhaskasum vähenes 9% võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete kuludega oli 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 12 kuu tulemustes mõju 0,8 miljoni eurose lisakuluna. 12 kuu tulemusi mõjutasid ka ASi Express Post kojukandeteenuse sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni.  

Lisaks teeb 2022. aasta võrreldava baasi kõrgemaks ühekordse finantstuluna kajastatud 0,2 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimine.

KULUD

2023. aasta 12 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 67,4 miljonit eurot (12 kuud 2022: 60,0 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 7,4 miljonit eurot (+12%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 5,0 miljonit eurot (+16%).

2023. aasta 12 kuu jooksul oli kontsernis keskmiselt 976 töötajat, mis on 92 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (12 kuud 2022: 884 töötajat). Kasvu taga olevad 72 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 20 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 9,6 miljonit eurot ja omakapitali 56,5 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 7,4 miljonit eurot ja 55,4 miljonit eurot (56% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2023 oli kontserni netovõlg 10,6 miljonit eurot (31. detsember 2022: 13,3 miljonit eurot).

2023. aasta 12 kuuga kontserni rahavood äritegevusest olid 12,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: 8,0 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Peamine mõju Lätist, kus piletite müügimahud on kasvava trendiga, vaatamata nõrgenenud majanduskeskkonnale. 

2023. aasta 12 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,9 miljonit eurot (12 kuud 2022: -10,6 miljonit eurot), millest -3,4 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 12 kuuga investeeris kontsern uutesse LED-ekraanidesse -1,2 miljonit eurot, mis on finantseeritud kapitalirendiga.

2023. aasta 12 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -6,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: -0,9 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -1,7 miljonit eurot ja rendikohustustes -2,0 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

4. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5  eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.


SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 IV kv 2023IV kv 2022Muutus %12 kuud 202312 kuud 2022Muutus %
Meediasegment21 27618 80313%73 36562 69017%
 reklaam11 85611 6232%42 07437 61312%
tellimused (sh üksikmüük)5 1324 67710%19 01616 81913%
turuplatsid1 33582262%3 4342 23254%
väliekraanid1 18174958%3 5302 39647%
muud müügitulud1 77393390%5 3113 63046%
Kesksed tegevused1671 157-86%2 6424 500-41%
Segmentidevahelised elimineerimised(131)(776) (2 920)(3 050) 
KONTSERN KOKKU21 31319 18511%73 08664 14114%
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest17 51815 34214%60 46049 92821%
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest82%80% 83%78% 


(tuhandetes EUR)EBITDA
 IV kv 2023IV kv 2022Muutus %12 kuud 202312 kuud 2022Muutus %
Meediasegment4 7214 17513%11 69510 18315%
Kesksed tegevused(500)(319)-57%(1 477)(1 122)-32%
Segmentidevahelised elimineerimised3(61) (1)(171) 
KONTSERN KOKKU 4 2253 79511%10 2178 89115%


EBITDA marginaalIV kv 2023IV kv 202212 kuud 202312 kuud 2022
Meediasegment22%22%16%16%
KONTSERN KOKKU20%20%14%14%


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)31.12.202331.12.2022
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid9 6067 448
Nõuded ostjatele ja muud nõuded13 14311 661
Ettevõtte tulumaksu nõuded2449
Varud321286
Käibevara kokku23 09419 444
Põhivara  
Muud nõuded ja investeeringud1 6281 580
Edasilükkunud tulumaksu vara13060
Investeeringud ühisettevõtetesse 8511 017
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 1972 279
Materiaalne põhivara10 3848 736
Immateriaalne põhivara67 48266 720
Põhivara kokku82 67280 392
VARAD KOKKU105 76699 836
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused4 3533 393
Võlad tarnijatele ja muud võlad23 04619 004
Ettevõtte tulumaksu kohustused3925
Lühiajalised kohustused kokku27 43822 422
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised võlakohustused21 76521 948
Muud pikaajalised kohustused2243
Pikaajalised kohustused kokku21 78721 991
KOHUSTUSED KOKKU 49 22544 413
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus0147
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital18 47818 478
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(1 057)(334)
Reservid2 2852 059
Jaotamata kasum22 55820 796
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku56 54155 276
OMAKAPITAL KOKKU 56 54155 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU105 76699 836


Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)IV kv 2023IV kv 202212 kuud 202312 kuud 2022
Müügitulu21 31319 18573 08664 141
Müüdud toodangu kulu(14 915)(13 473)(55 046)(48 185)
Brutokasum 6 3985 71218 04015 956
Muud äritulud234263581789
Turunduskulud(792)(847)(2 803)(2 979)
Üldhalduskulud (2 402)(2 381)(9 582)(8 823)
Muud ärikulud(475)(7)(737)(146)
Ärikasum /(-kahjum)2 9622 7405 4994 797
Intressitulud2996036
Intressikulud(439)(208)(1 499)(738)
Muud finantstulud/(kulud)(20)(14)(55)179
Kokku finantstulud/(-kulud)(431)(214)(1 494)(523)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt6585(661)(242)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt44(1)239325
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist2 6402 6103 5834 357
Tulumaks(119)(173)(232)(302)
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum)2 5212 4383 3514 055
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele 2 5222 4313 3494 048
Vähemusosalusele0727
Koondkasum /(-kahjum) kokku2 5212 4383 3514 055
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele 2 5222 4313 3494 048
Vähemusosalusele0727
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta0,08370,08010,11130,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta0,08130,07760,10810,1294


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)12 kuud 202312 kuud 2022
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)5 4994 797
Korrigeerimised (mitterahalised):  
Põhivara kulum4 7194 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest38729
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus2629
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 539)(1 939)
Varude muutus(35)(9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 4 9212 188
Makstud ettevõtte tulumaks(263)(401)
Makstud intressid(1 476)(767)
Rahavood äritegevusest kokku12 2398 011
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse(1 469)(7 632)
Laekumised muudest investeeringutest1310
Saadud intressid282
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine(3 391)(3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük27566
Antud laenud0(30)
Antud laenude tagasimaksed886
Saadud dividendid674601
Rahavood investeerimistegevusest kokku(3 862)(10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Makstud dividendid(1 488)(2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed(2 004)(1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed(1 727)3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel(1 000)0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(6 219)(880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS2 158(3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses7 44810 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus9 6067 448


Argo Rannamets
CFO
AS Ekspress Grupp
E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

ManusAttachments

EG_IV_kvartal_2023_EST