Bigbanki 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused


Bigbanki brutolaenuportfell kasvas neljanda kvartali lõpuks rekordilise 1,67 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 58 miljoni euro võrra (+4%) ja aastaga 306 miljoni euro võrra (+23%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 44 miljoni euro võrra (+14%) 351 miljoni euroni ja tarbimislaenude portfell 15 miljoni euro võrra (+2%) 736 miljoni euroni. Ettevõtete panganduse laenuportfell püsis neljandas kvartalis sisuliselt kolmanda kvartali lõpu tasemel (-0,2%).

Hoiuseportfelli olulisemad arengud 2023. aasta neljandas kvartalis olid säästuhoiuste mahu jätkuv arvestatav kasv ja tähtajaliste hoiuste püsimine kolmanda kvartali lõpu tasemel. Märkimisväärseks verstapostiks oli säästuhoiuse turule toomine Leedus. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 154 miljoni euro võrra (+9%) ja aastaga 570 miljoni euro võrra (+42%) 1,94 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell kahanes kvartaliga 3 miljonit eurot (-0,4%) 916 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 158 miljonit eurot (+18%) 1,02 miljardi euroni.

Bigbank teenis 2023. aasta neljandas kvartalis 11,4 miljonit eurot puhaskasumit, 2023. aasta 12 kuu kasum oli 40,8 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta korrigeeritud tulemustega jäi neljanda kvartali puhaskasum samale tasemele ja 12 kuu tulemus kasvas 25%.

Tugeva tulemuse tegi neljandas kvartalis taas ettevõtete pangandus. Sellele aitasid kaasa laenuportfelli hea kvaliteet ning netokasum eritingimustega investeerimislaenude alusvarade väärtuse ümberhindlusest. Segmendi neljanda kvartali maksustamiseelne kasum ulatus 6,9 miljoni euroni, millest 3,9 miljonit eurot moodustas kasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantsvaradest.

Neljanda kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,9 miljonit eurot (+18%) ja ulatus 25,2 miljoni euroni. 12 kuu neto intressitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 15,6 miljonit eurot (+19%) ja ulatus 98,0 miljoni euroni.

2023. aasta kolme esimese kvartali jooksul laenuportfell ei nõrgenenud, kuid aasta viimases kvartalis ilmnes siiski mõningane kvaliteedi langus tarbimislaenude portfellis. Nõrk väliskeskkond on hakanud laenuklientidele teatavat negatiivset mõju avaldama ning kasvanud on nii makseviivituses olevate laenude osakaal kui ka laenunõuete allahindluse kulu. Laenunõuete allahindluse kulu suurenes neljandas kvartalis võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga  2,2 miljoni euro võrra (+47%) ja aastate võrdluses 5,4 miljoni euro võrra (+35%). Võrreldes 2022. aasta lõpuga kasvas 3. etapi laenunõuete maht 2023. aasta lõpuks 21,1 miljoni euro võrra ja ulatus 2,8%-ni laenunõuetest (+1,0 protsendipunkti).

Ärilaenude ja kodulaenude puhul krediidikvaliteedi halvenemisest rääkida ei saa. Kokkuvõttes on laenuportfelli kvaliteet siiski endiselt hea ja tarbimislaenude portfelli nõrgenemine oli neljanda kvartali lõpu seisuga mõõdukas.         

2023. aasta lõpus kehtestati Lätis krediidiasutustele sarnaselt Eestile kohustuslik avansiline tulumaks, mis kuulub esmakordselt tasumisele 2024. aastal ja mida arvestatakse 2023. aasta maksueelselt kasumilt. Kontsern kajastas maksukulu summas 2,0 miljonit eurot 2023. aasta neljandas kvartalis.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kvartali lõpus 49,1 miljoni euroni. Kvartali jooksul kinnisvaraobjektidega tehinguid ei tehtud, kuid kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tulenev kasum oli kvartalis 4,4 miljonit eurot.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesIV kvartal 2023IV kvartal 2022 (korrigeeritud)12 kuud 202312 kuud 2022 (korrigeeritud)
Neto intressitulu25 19121 28297 98182 335
Neto teenustasud2 1681 9008 2847 411
Netokasum finantsvaradelt4 2469859 222800
Neto tegevustulud-1 940-186-3 626-708
Neto tegevustulud kokku29 66523 981111 86189 838
Palgakulud-6 345-6 022-24 032-21 304
Halduskulud-4 091-4 372-15 249-16 997
Põhivara kulum ja väärtuse langus-2 039-908-6 400-3 648
Muu kasum4 6623 7043 7804 377
Tegevuskulud kokku-7 813-7 598-41 901-37 572
Kasum enne allahindluste kulu21 85216 38369 96052 266
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-6 908-4 707-20 893-15 451
Kasum enne maksustamist14 94411 67649 06736 815
Tulumaks-3 519176-7 688-3 532
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum11 42511 85241 37933 283
Kahjum lõppenud tegevustest-18-415-575-590
Aruandeperioodi kasum11 40711 43740 80432 693


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes31.12.202330.09.202331.12.2022 (korrigeeritud)
Raha ja raha ekvivalendid518 672406 837173 447
Võlaväärtpaberid 15 40014 94219 213
Nõuded klientidele1 665 6831 608 7201 359 383
Muud varad91 32488 70992 936
Varad kokku2 291 0792 119 2081 644 979
Klientide hoiused ja saadud laenud1 946 3151 791 5811 376 934
Allutatud võlakirjad76 10971 49040 113
Muud kohustised 20 67918 90915 912
Kohustised kokku2 043 1031 881 9801 432 959
Omakapital247 976237 228212 020
Kohustised ja omakapital kokku2 291 0792 119 2081 644 979


Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

"Aasta 2023 oli maailma majandusele jätkuvalt keeruline. Ukraina sõda on kestmas teist aastat ning geopoliitikas lisandus uus tegur – Iisraeli-Hamasi konflikt. Aasta varem Euroopa Keskpanga poolt tõstetud baasintressimäärad aeglustasid küll inflatsiooni, kuid soovitud tulemuseni 2023. aastal veel ei jõutud. Euribori kasv peatus ning pöördus tagasi langustrendi, kuid olulisi muutusi intressikeskkonnas tervikuna see kaasa ei toonud.

Mul on hea meel, et suutsime keerulistes majandustingimustes jätkata stabiilset kasvu ning pakkuda oma klientidele headel tingimustel pangateenuseid. Läbimõeldud strateegia tulemusena suurendasime nii era- kui ka äriklientide laenuportfelli. Kontserni puhaskasum ulatus 2023. aastal 40,8 miljoni euroni, mis on 25% rohkem võrreldes eelmise aastaga.

Muutunud intressikeskkond võimaldas 2023. aastal pakkuda klientidele paremaid rahakasvatamise tingimusi – tänu sellele kasvas Kontserni hoiuseportfell märkimisväärselt. Suurepärase tulemuse saavutamisel mängis suurt rolli piiriüleste turgude klientide jätkuv usaldus Bigbanki vastu Saksamaal, Austrias ja Hollandis, aga ka säästuhoiuse toote tutvustamine Eestis, Soomes ja Leedus. Neljandas kvartalis ületas esmakordselt Kontserni säästuhoiuse portfell 1 miljardi euro piiri.

2023.aasta alguses jätkasime täiendava kapitali kaasamist, lõpetades edukalt eelmisel aastal alustatud võlakirjaprogrammi ning käivitades uue 30 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi 2023. aasta sügisel. Uue programmi esimene seeria märgiti taas üle, sedakorda eriti muljetavaldavalt, lausa 7 korda. 2023. aastal korraldasime täiendavalt kolm suunatud emissiooni esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade emiteerimiseks, mis kõik osutusid samuti edukaks.

Tugevate finantstulemuste kõrval tunnen uhkust märkimisväärse edasimineku üle meie klienditeeninduses. 2023. aasta jooksul kerkis meie soovitusindeks (NPS) seniselt 52 punktilt rekordilise 58 punktini.

Avaldan siinkohal siirast tänu kogu Bigbanki meeskonnale nende pühendumise, sihikindluse ja töökuse eest. Samuti soovin tänada kõiki kliente, investoreid ja partnereid kindla toetuse eest!"

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee


ManusAttachments

Bigbank_vahearuanne_kv4_2023