AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud neljanda kvartali ja 12 kuu tulemuste vahearuanne


Tallink Grupp AS-i 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2023. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5 705 600 reisijat, mida on 4,5% võrra rohkem kui 2022. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 20,9% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 8,3% võrra 835,3 miljoni euroni (771,4 miljonit eurot 2022. majandusaastal). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 214,5 miljonit eurot (135,8 miljonit eurot 2022. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 78,9 miljonit eurot (13,9 miljonit eurot 2022. majandusaastal), vastavalt 58,0% ja 466,0% enam kui eelmisel aastal.

Kontserni 2023. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

 • Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
 • Nõudlust mõjutas samuti tarbijate ja ettevõtete madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus.
 • Kontsern opereeris aasta lõpu seisuga kokku 15 laeva – sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 kruiisilaeva ning 5 laeva, mille kontsern oli välja prahtinud, sh 3 pika- ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel, ja üks, mis ajutiselt seisab.
 • Majandusaasta jooksul lõppes 2 prahilepingut. Septembris 2023 lõpetati ennetähtaegselt kruiisilaeva Romantika prahtimisleping ja kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes juulis 2023. Samuti pikendas kontsern kruiisilaevade Galaxy I ja Silja Europa prahilepingut vastavalt aprillini 2024 ja 2024. aasta lõpuni. Shuttle-laev Oscar Wilde (endine Star) prahiti välja 2023. aasta mais võimalusega pikendada prahilepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
 • Laevade planeeritud hooldustööd kestsid kokku 61 päeva.
 • Kontsern opereeris Tallinnas 3 ja Riias 1 hotelli.
 • Üldine maailmaturu kütusehindade langus, optimaalne laevastiku suurus ja range kulude kontroll mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.
 • Kontsern maksis tagasi laene 487,6 miljoni eurot ulatuses, mis sisaldab ka laenukohustuste refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses. Intressikandvate laenude tagasimakse netosumma oli 189,6 miljonit eurot.
 • Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv vähenes 2,8-ni seisuga 31. detsember 2023 võrreldes 5,4-ga seisuga 31. detsember 2022.
 • Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse jätkamisele oma põhiliinidel.
 • Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

2023. majandusaastal suurenes kontserni kogu müügitulu 63,9 miljoni euro võrra 835,3 miljoni euroni võrreldes 771,4 miljoni euroga 2022. majandusaastal.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 645,8 miljoni euroni, mis on 2022. majandusaastaga võrreldes 16,9 miljonit eurot rohkem. Laevaliinide opereerimise tulem (põhitegevus) moodustas 107,2 miljonit eurot võrreldes 39,7 miljoni euroga 2022. majandusaastal.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv oli 3,5 miljonit, mida on 10.8% võrra enam kui 2022. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 20,4% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 20,2 miljoni euro võrra ja oli 298,0 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 27,3 miljoni euro võrra 79,0 miljoni euroni. 2023. majandusaastal kajastas Soome segment järgmiste laevade opereerimist:

 • 1. jaanuar – 1. mai 2023: shuttle-laevad MyStar, Megastar ja Oscar Wilde (endise nimega Star), mis lõpetas liinil opereerimise väljaprahtimise tõttu 2023. aasta mais.
 • 2. mai – 11. oktoober 2023: shuttle-laevad MyStar ja Megastar.
 • 12. oktoober – 31. detsember 2023. aasta: shuttle-laevad MyStar ja Megastar ning kruiisilaev Victoria I, mis lisandus liinile oktoobris 2023.

Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv oli 1,7 miljonit, mida on 9,9% vähem kui 2022. majandusaastal. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 17,2 miljoni euro võrra ning oli 257,1 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 23,8 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,7 miljoni euro võrra. Reisijate ja kaubaveomahtude vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv, 26% väiksem reiside arv võrreldes eelmise majandusaastaga ja laevaliini muutumine Turu-Kappelskär liiniks. 2023. majandusaastal kajastas Soome-Rootsi segment ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2023. majandusaastal 19,0% võrra ning ulatus 0,6 miljoni reisijani. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 3,0%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 13,9 miljoni euro võrra 90,8 miljoni euroni ning segmendi tulem ulatus 4,5 miljoni euroni paranedes eelmise aastaga võrreldes 15,5 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastusid 2023. majandusaastal kahe kaubalaeva opereerimine Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruiisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 48,6 miljoni euro võrra ja oli 196,0 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes aastases võrdluses 19,5 miljoni euro võrra ning moodustas 54,5 miljonit eurot.
2023. majandusaasta lõpu seisuga oli kontsernil välja prahitud viis laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt.

Pikaajalised prahilepingud 2023. majandusaasta lõpus:

 • MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra.
 • Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
 • Kruiisilaev Isabelle on pikaajaliselt välja prahitud alates 1. juulist 2023 ja prahileping sisaldab võimalust laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud 2023. majandusaasta lõpus:

 • Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati septembris 2023 kuue kuu võrra kuni aprillini 2024.
 • Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni. 

Majandusaasta jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruiisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.

Kasum

Kontserni 2023. majandusaasta brutokasum ulatus 203,8 miljoni euroni paranedes 90,4 miljonit eurot võrreldes 113,5 miljoni euroga 2022. majandusaastal. Kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) paranes 78,7 miljoni euro võrra ja moodustas 214,5 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 3,1 miljoni euro võrra 101,2 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.

Intressimäärade tõus ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 10,9 miljoni euro võrra 35,5 miljoni euroni.

Kontserni 2023. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 78,9 miljonit eurot ehk 0,106 eurot aktsia kohta. 2022. majandusaasta puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot ehk 0,019 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

2023. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 28,2 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, mis kestsid majandusaastal kokku 61 päeva. Peamised investeeringud olid seotud kruiisilaeva Victoria I ettevalmistamisega 22-tunnise kruiisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel, kruiisilaeva Baltic Queen tehniliste tööde ja reisijate alade uuendustega ning kruiisilaevade Silja Serenade, Silja Symphony ja Baltic Princess hooldus- ja remonditöödega.

Majandusaastal avas kontsern 3 uut Burger King restorani Riias ja Kaunases. Samuti taasavati aprillis Riia hotell.

Finantsseisund

2023. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 607,3 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 2,8 (30. september 2023: 2,7).

Seisuga 31. detsember 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 41,9 miljonit eurot (64,4 miljonit eurot 30. september 2023). Kontserni kasutamata arvelduskrediidi limiite vähendati 135,0 miljonilt eurolt seisuga 30. september 2023 COVID-19 eelsele 75,0 miljoni euro tasemele aruandeperioodi lõpu seisuga. Majandusaasta lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 116,9 miljonit eurot (199,4 miljonit eurot 30. septembril 2023). 2023. majandusaastal ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 487,6 miljoni euroni ning refinantseeriti laene 298,0 miljoni euro ulatuses. 2022. majandusaastal maksis kontsern tagasi laene 110,1 miljoni euro ulatuses. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 85,4 miljoni euroni (83,6 miljonit eurot 30. septembril 2023).

Dividendid

2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 6 senti aktsia kohta.

2023. majandusaasta IV kvartali tulemused

2023. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 3,3% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.

Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes kasvas 1,0 miljoni euro võrra ja piletimüük 2,4 miljoni euro võrra eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Tulud kaubaveomüügist vähenesid aastases võrdluses 2,4 miljoni euro võrra. Tulud hotellide opereerimisest suurenesid 0,5 miljoni euro võrra ning muud tulud 1,0 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Väiksem väljaprahitud laevade arv 2023. aasta neljandas kvartalis vähendas tulusid laevade välja prahtimisest 12,3 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu vähenes 4,9% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ja oli kokku 193,7 miljonit eurot. Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 36,8 miljonit eurot (2022. aasta neljandas kvartalis 50,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot (2022. aasta neljandas kvartalis 16,7 miljonit eurot).

2023. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

 • Laevade välja prahtimine toetas stabiilset rahavoogu.
 • Kruiisilaev Romantika ei opereerinud 2023. aasta neljandas kvartalis
 • Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 332,1 miljoni euro ulatuses, mis sisaldab ka laenukohustuste refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses.
 • Kõrgemad finantskulud tingituna Euribori kasvust ning finantseerimisega seotud tehingukuludest. 

Põhinäitajad

Perioodi kohtaQ4 2023Q4 2022Q4 2021Jan-Dec
2023
Jan-Dec
2022
Jan-Dec
2021
Müügitulu (miljonites eurodes)193,7203,7166,6835,3771,4476,9
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)34,941,820,0203,8113,521,7
EBITDA¹ (miljonites eurodes)36,850,425,1214,5135,858,3
EBIT¹ (miljonites eurodes)11,423,50,9113,337,7-37,0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)2,216,7-3,378,913,9-56,6
       
Amortisatsioon (miljonites eurodes)25,527,024,2101,298,195,3
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)5,9179,79,228,2203,320,2
Aktsiate kaalutud keskmine arv743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064743 569 064694 444 381
Kasum/kahjum aktsia kohta¹0,0030,022-0,0040,1060,019-0,081
       
Reisijate arv1 338 9211 296 0471 122 8925 705 6005 462 0852 961 975
Kaubaveoühikute arv76 19896 052101 486323 990409 769369 170
Keskmine töötajate arv4 8794 9474 7434 8795 0234 360
       
Perioodi lõpu seisuga31.12.202330.09.2023 31.12.202331.12.202231.12.2021
Varad kokku (miljonites eurodes)1 555,21 597,4 1 555,21 691,61 585,9
Kohustused kokku (miljonites eurodes)769,51 152,0 769,5984,7893,4
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)649,3684,8 649,3853,5779,9
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)607,3620,4 607,3620,4652,4
Netovõla ja EBITDA suhe¹2,82,7 2,82,711,2
Omakapital kokku (miljonites eurodes)785,8783,7 785,8706,9692,5
Omakapitali määr¹ (%)51%49% 51%42%44%
       
Lihtaktsiate arv743 569 064743 569 064 743 569 064743 569 064743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)1,061,05 1,060,950,93
       
Suhtarvud¹Q4 2023Q4 2022Q4 2021Jan-Dec
2023
Jan-Dec
2022
Jan-Dec
2021
Brutomarginaal (%)18,0%20,5%12,0%24,4%14,7%4,5%
EBITDA marginaal (%)19,0%24,8%15,1%25,7%17,6%12,2%
EBIT marginaal (%)5,9%11,5%0,5%13,6%4,9%-7,8%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)1,1%8,2%-2,0%9,4%1,8%-11,9%
       
ROA (%)7,0%2,4%-2,4%7,0%2,4%-2,4%
ROE (%)10,6%2,1%-8,2%10,6%2,1%-8,2%
ROCE (%)8,4%3,1%-2,8%8,4%3,1%-2,8%

 

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

 

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesQ4 2023Q4 2022Jan-Dec
2023
Jan-Dec
2022
Müügitulu193 737203 661835 325771 387
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-158 809-161 827-631 491-657 917
Brutokasum/-kahjum34 92841 834203 834113 470
     
Müügi- ja turunduskulud-11 381-11 399-42 162-38 796
Üldhalduskulud-14 978-12 658-52 472-47 708
Muud äritulud2 8935 7594 27510 871
Muud ärikulud-103-80-171-164
Kasum/kahjum äritegevusest11 35923 456113 30437 673
     
Finantstulud5281671 332215
Finantskulud-10 061-7 024-36 864-24 871
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum-75-90-75-90
Kasum/kahjum enne tulumaksu1 75116 50977 69712 927
     
Tulumaks4132141 1751 008
     
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum2 16416 72378 87213 935
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum2 16416 72378 87213 935
     
Muu koondkasum/-kahjum    
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse    
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed-201-11-172480
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku-201-11-172480
     
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku1 96316 71278 70014 415
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku1 96316 71278 70014 415
     
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)0,0030,0220,1060,019

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes31.12.202331.12.2022
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid41 921114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded31 76631 380
Ettemaksed7 6619 379
Tulumaksu ettemakse19337
Varud41 41139 965
Käibevara122 952195 696
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud075
Muud finantsvarad ja ettemaksed4 7943 622
Edasilükkunud tulumaksu vara21 84021 840
Kinnisvarainvesteeringud300300
Materiaalne põhivara1 377 6641 438 286
Immateriaalne vara27 67131 823
Põhivara1 432 2691 495 946
VARAD KOKKU1 555 2211 691 642
   
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad võlakohustised104 097165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad85 40686 934
Võlad omanikele66
Tulumaksukohustis1035
Ettemakstud tulud34 78844 222
Lühiajalised kohustised224 307296 246
   
Intressikandvad võlakohustised545 160688 465
Pikaajalised kohustised545 160688 465
Kohustised kokku769 467984 711
   
Aktsiakapital349 477349 477
Ülekurss663663
Reservid67 05666 363
Jaotamata kasum368 558290 428
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital785 754706 931
Omakapital kokku785 754706 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 555 2211 691 642

 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesQ4 2023Q4 2022Jan-Dec
2023
Jan-Dec
2022
     
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum2 16416 72378 87213 935
Korrigeerimised34 60333 557135 324122 147
Muutused:    
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes6 62210 9641 340-3 638
Varudes-1 653-208-1 446-5 334
Äritegevusega seotud kohustistes-7 754-3 618-10 45717 415
Muutused varades ja kohustistes-2 7857 138-10 5638 443
Äritegevusest teenitud raha33 98257 418203 633144 525
Saadud/makstud tulumaks-75-112-186-227
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU33 90757 306203 447144 298
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine-5 882-179 689-28 131-203 322
Laekumised materiaalse põhivara müügist369256132 768
Saadud intressid5282091 332215
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-4 985-179 455-26 186-200 339
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud 59 972196 29059 972196 290
Laenude tagasimaksed -95 954-39 025-251 431-110 055
Arvelduskrediidi muutus 0-11 811-15-165
Rendimaksete tasumine -4 494-4 313-21 519-17 157
Makstud intressid-7 615-5 494-32 827-23 516
Laenudega seotud tehingukulude tasumine-3 343-1 376-4 455-1 977
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-51 434134 271-250 27543 420
     
RAHAVOOD KOKKU-22 51212 122-73 014-12 621
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses64 433102 813114 935127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus-22 51212 122-73 014-12 621
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus41 921114 93541 921114 935

 

 

Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

 

ManusedAttachments

Tallink Grupp 2023 Q4 EST Tallink Grupp 2023 Q4 Financial Data AS Tallink Grupp Q4 2023 Presentation