Aktsiaselts Infortar 2023. aasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne


Eesti ühe suurima ettevõtte Aktsiaseltsi Infortar (edaspidi Infortar) varade maht kasvas möödunud aastal 1 462,2 miljoni euroni, müügitulu 1 084,6 miljoni ning kasum 293,8 miljoni euroni. Järgnevalt on välja toodud peamised majandustulemusi mõjutanud asjaolud.

Aktsiaselts Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidt´i kommentaar:

„Meie kõigil kolmel valdkonnal läks hästi ja tegime kõikides näitajates tippmargid. Suutsime piirkonnas ühe vähese energeetikaettevõttena mahte kasvatada ka stabiliseerunud energiahindade tingimustes. Edu on toonud ja kindlustanud piiriülene kasv, jätkuvad investeeringud ettevõtte laienemisesse ning kontserni kuuluvate ettevõtete kohanemisvõime - oleme oma investeerimisportfellis riskid mitme segmendi vahel maandanud ning turumuutustest tulenenud väljakutsed eduks pööranud. Rekordilised majandustulemused võimaldavad meil jätkata mahukate investeeringutega ja teha juhatusel ettepanek maksta meie enam kui 5200 aktsionärile täna Tallinna börsil noteeritud ettevõtetest ajaloo suurima dividendisumma,“ tähendas Hanschmidt.

Veebiseminar IV kvartali 2023 tulemuste tutvustamiseks

Infortar korraldab investoritele täna, 26. veebruaril IV kvartali 2023 vahearuande tutvustamiseks veebiseminari, mis on otseülekandena jälgitav aadressil www.infortar.ee. Eestikeelne veebiseminar toimub kell 12.00 Eesti aja järgi ja inglisekeelne veebiseminar toimub kell 14:00 Eesti aja järgi.

Olulisemad sündmused

Energeetika

  • Kontserni elektri- ja gaasimüügikogused kahekordistusid 2023. aastal ulatudes Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 15,9 TWh-ni.
  • 2023 suurim investeering oli Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine, mis tähendas energia müügi ja tootmise kõrval olulist laienemist infrastruktuuri segmendis.

Laevandus

  • Laevanduses jätkas Infortar oma osaluse suurendamist, seisuga 26.02.24 on osalus AS- s Tallink Grupp 42,33%

Kinnisvara

  • Kinnisvara valdkonnas alustasid Infortari ettevõtted möödunud aastal suurematest projektidest Rimi logistikakeskuse ja Pärnu uue silla ehitust ning Tallinki logistikakeskuse laiendust.

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud

Finantsnäitaja/suhtarv4 kv 20234 kv 202212 kuud 202312 kuud 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)337,734442,5961 084,6261 053,712
Brutokasum (miljonites eurodes)42,23514,412149,473126,537
EBITDA (miljonites eurodes)37,41810,000143,283120,046
EBITDA marginaal (%)11,1%2,3%13,2%11,4%
Ärikasum/ kahjum (EBIT) (miljonites eurodes)28,967-2,946123,62899,140
Aruandeaasta kasum/ kahjum (miljonites eurodes)24,206-1,674293,83096,124
Puhaskasum jooksvast tegevusest--144,830*107,124**
Kasum aktsia kohta eurodes***--14.635.13
Omakapital821, 946568, 677821, 946568, 677
Kohustised441,160427,205441,160427,205
Netovõlg354,045367,203354,045367,203
Investeerimislaenuda ja EBITDA suhe2.0x1.7x2.0x1.7x

Sisaldab 159 miljonit eurot Gaso ostust tekkinud ühekordset kasumit ja 2023. aasta kinnisvara ümberhindluse mõju -10 miljonit eurot (lisandus kolm uut kinnisvara objekti, mille mõju on arvesse võetud).
**Sisaldab -11 miljonit eurot kinnisvara portfellis 2022 aastal täielikult kasutuses olnud objektide ümberhindluse tulemit.
*** Arvutamisel on kasutatud 31.12.2023 seisuga aktsiate arvu 21 045 000, millest on võetud maha omaaktsiate arv 945 000

Müügitulu

2023. majandusaastal suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 30,9 miljoni euro võrra 1 084,6 miljoni euroni (2022 konsolideeritud müügitulu 1 053,7 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas piirkondliku gaasimüügi turuosa kasv 25% protsendini, mis võimaldas müügitulu võrreldes eelneva aastaga suurendada.

EBITDA ja segmendiaruandlus

Energeetikasegmendi EBITDA oli 2023. majandusaastal 135,9 miljonit eurot (2022. majandusaastal 115,969 miljonit eurot). Kasumlikkus ei ole seotud energiahindade muutlikkusega vaid turuosa suurenemise ja müügimahtude kahekordistamisega. Kontserni tütarühing AS Eesti Gaas juhib teadlikult hinnariske, kasutades selleks tuletisinstrumente ja piirkondlikke maagaasi ladustamise võimalusi.

Laevanduse segmendi EBITDA oli 2023. majandusaastal 214,5 miljonit eurot (2022. majandusaastal 135,8 miljonit eurot). Infortar konsolideerib AS Tallink Grupp tulemused kapitaliosaluse meetodil, ehk vastavalt oma osaluse protsendile AS Tallink Grupp, kuid segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% AS Tallink Grupp tulemused (sealhulgas 100 protsenti EBITDA).

Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2023. majandusaastal kokku 12,3 miljonit eurot (2022. majandusaastal 11,4 miljonit eurote). Täiendavalt lisandusid 2023. majandusaastal arvestusse kolm uut hoonet aadressidel Liivalaia 9, Tähesaju 9 ja Tähesaju 11.

Puhaskasum

Konsolideeritud puhaskasum oli 2023. majandusaastal 293,8 miljonit eurot (2022. majandusaastal 96,1 miljonit eurot). Ühekordse olulise mõjuga tehingutest olid puhaskasumi arvestuses Läti gaasi jaotusvõrgu ettevõte Gaso omandamine ja kinnisvara ümberhindluse mõjud. Konsolideeritud ärikasum oli 2023. majandusaastal 123,6 miljonit eurot (2022. majandusaastal 99,1 miljonit eurot). Ärikasum näitab kontserni põhitegevusest teenitavat kasumit.

Investeeringud

Aastatel 2021-2023 on AS-i Infortar grupi investeeringute kogusumma ligikaudu 265 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks kujunes Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine 2023. aastal. Infortar jätkab investeeringutega tulevikus, aastateks 2023-2025 on plaanis täiendavad investeeringud kogumahus ligikaudu 110 miljonit eurot. Olulisemad töös olevad arendusprojektid on logistikakeskuse rajamine Sauele ja 4MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaama ehitus Lätis.

Finantseerimine

Laenu ja liisingkohustised olid 2023. majandusaastal kokku 441,2 miljonit eurot (2022. majandusaastal 427,2 miljonit eurot). Finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogude juhtimisele aitas kaasa 2023. aastal toimunud aktsiate avalik pakkumine, mille raames kaasati 31,2 miljonit eurot.

Dividendid

31. oktoobril 2023 kinnitatud dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. AS-i Infortar kontserni juhatus kavatseb kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 3 eurot aktsia kohta. Ettepaneku kohaselt toimuvad väljamaksed juunis ja detsembris 2024.   Dividend koosneb kolmest osast:

  • 1 euro aktsia kohta, mida makstakse vastavalt dividendipoliitikale;
  • AS Tallink Grupp edasi kantav dividend (ümardatud ülesse);
  • Täiendav dividend, mida makstakse tulenevalt majandustulemustest 2023. aastal.

AS Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse maha omaaktsiad 945 000. Dividende makstakse seega 20 221 239 aktsia eest, mille rahaline väärtus on ligikaudu 61 miljonit eurot.

Konsolideeritud kasumiaruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes

4 kv 2023

4 kv 2022

12 kuud 2023

12 kuud 2022

 
 
Müügitulu337 734442 5961 084 6261 053 712 
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-295 499-428 184-935 153-927 175 
Brutokasum/ kahjum42 23514 412149 473126 537 
Müügi- ja turunduskulud-511-413-1 620-1 408 
Üldhalduskulud-9 522-6 838-22 085-17 520 
Muud äritulud1 4584832 5232 275 
Muud ärikulud-4 693-10 590-4 663-10 744 
Kasum/ kahjum äritegevusest28 967-2 946123 62899 140 
Finantstulud5192 2062 7612 632 
Finantskulud-8 640-4 017136 412-8 227 
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum1 9387 30239 6398 157 
Kasum/ kahjum enne tulumaksu22 7842 545302 440101 702 
Tulumaks1 422-4 219-8 610-5 578 
Aruandeperioodi puhaskasum/ kahjum24 206-1 674293 83096 124 
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/ kahjum24 232-1 853293 77895 943 
Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum-2617952181 
Muu koondkasum/ kahjum     
Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid*  -58 23394 772 
Välismaiste tütarettevõtjate valuutakursivahed  -423 
Aruandeaasta koondkasum/ kahjum kokku   235 555190 899 
sealhulgas:     
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/-kahjum  235 503190 718 
Vähemusosalusele kuuluv kasum/ kahjum  52181 
Tavakasum aktsia kohta (eurodes)  14,6215,23 
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes)  14,5615,22 

* Mitterahalised tuletisinstrumentide ümberhindlused koondkasumites ei mõjuta AS-i Eesti Gaasi ega Infortari põhiäritegevuse kasumlikkust ega rahavoo teenimise võimet.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes31.12.202331.12.2022
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid87 11560 002
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded197 261193 115
Ettemaksed26 339125 571
Varud146 88376 752
Käibevara457 598455 440
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud346 014296 061
Pikajalised tuletisinstrumendid1 12512 866
Pikajalised laenud9 06515 716
Muud pikajalised nõuded820
Kinnisvarainvesteeringud176 024160 540
Materiaalne põhivara446 748147 724
Immateriaalne vara14 3668 853
Kasutusõigusega vara11 30010 192
Põhivara1 004 650651 972
VARAD KOKKU1 462 2481 107 412
   
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL  
Laenu- ja rendikohustised186 025266 308
Võlad tarnijatele74 75119 845
Maksukohustised32 82231 135
Ostjate ettemaksed3 09910 169
Muud lühiajalised kohustised15 9736 766
Lühiajalised kohustised 312 670334 223
   
Laenu- ja rendikohustised255 135160 897
Muud pikaajalised kohustised30 86518 076
Pikaajalised eraldised8 399649
Edasilükkunud tulumaksukohustis33 23324 890
Pikaajalised kohustised327 632204 512
Kohustised kokku640 302538 735
   
Aktsiakapital2 1051 985
Omaakatsiad-95-95
Ülekurss31 0800
Reservid28 14384 162
sh. riskimaandamise reserv*24 07482 307
Realiseerimata kursivahed-393
Jaotamata kasum466 140385 947
Aruandeaasta kasum293 77895 943
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital821 112567 945
Vähemusosalus834732
Omakapital kokku821 946568 677
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 462 2481 107 412

* tegemist on arvestusliku riskimaandamise positsiooni muutusega mis mõjutab koondkasumi tulemust.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes

12 kuud 2023

12 kuud 2022

 
 
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST   
Kasum enne maksustamist302 440101 702 
Korrigeerimised-104 374-39 818 
Muutused:   
Makstud tulumaks-267-4 051 
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes52 804-116 072 
Varude muutused-61 9153 667 
Äritegevusega seotud kohustised-59155 611 
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU188 0971 039 
    
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST   
Tasutud tütar- ja sidusettevõtete ostul-113 727-4 895 
Antud laenud0-6 438 
Laekunud laenude tagasimaksed ja intressid9 342992 
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel-18 144-14 250 
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel-18 556-23 881 
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-141 085-48 472 
    
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST   
Saadud sihtfinantseerimine03 251 
Arvelduskrediidi muutus14 349-9 456 
Saadud laene130 567193 397 
Saadud laenude tagasimaksed-155 808-98 833 
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed-2 233-2 037 
Makstud intressid-22 224-7 960 
Makstud dividendid-15 750-16 110 
Laekunud aktsiate emiteerimisest31 2000 
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-19 89962 252 
    
RAHAVOOD KOKKU27 11314 819 
    
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses60 00245 183 
Raha ja raha ekvivalentide muutus87 11560 002 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus27 11314 819 
    

Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42 ,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ettevõtet: 47 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile

 

ManusedAttachments

Infortar GR 31.12.23 EST Infortar - Q4 ja 12 kuud 2023 tulemused_EST