ASi Tallinna Sadam IV kvartali ja 2023. aasta auditeerimata majandustulemused


IV kvartalis kasvasid nii korrigeeritud EBITDA kui kasum vastavalt 16% ja 75% ja müügitulu säilis eelmisele aastale lähedasel 28 miljoni euro tasemel (–0,8%). Kasumi kasvule aitasid kaasa tegevuskulude langus, jäämurdja Botnica pikem prahiperiood ning kulumi vähenemine. Kokkuhoiumeetmete tulemusel vähenesid kulud põhivara remondile (–5%), samuti vähenes töötajate arv (-4,5%), mis võimaldas personalikuludes säilitada aastataguse taseme (+0,4%). Seejuures investeerisime 10 miljonit eurot (+586%).

Tallinna Sadam teenis 2023. aastal 117 miljonit eurot müügitulu (–4%) ja 16 miljonit eurot kasumit (–38%). Korrigeeritud EBITDA oli 49 miljonit eurot (–12%) ja investeeringute maht suurenes 21 miljoni euroni (+50%).

Möödunud aasta tulemusi mõjutas enim Tallinna Sadama kaubamahtude jätkuv langus (–29%), seda nii Vene-Ukraina sõja kui ka üldise majanduslanguse tõttu. Reisijate arv kasvas 8 miljoni reisijani (13%) ja kasv oli eelkõige regulaarliinidel, samas kui kruiisilaevade külastuste arv langes (-45%), kuna piirkonna atraktiivsus on vähenenud seoses geopoliitilise riski ja ka keskkonnanõuetest tuleneva kulude kasvu tõttu. Intressimäärade tõus suurendas intressikulu vaatamata võlakoormuse vähenemisele, mistõttu puhaskasum langes rohkem kui ärikasum ja EBITDA.


Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm nendib, et ajad on keerulised ja oleme liikunud järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõte teenib jätkuvalt korralikku kasumit. Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist muutes kontserni tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme jätkuvalt valmis dividende maksma ja samas investeeringutega jätkama. „Hetkel on tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide ettevalmistamisel ja käivitamisel nagu meretuuleparkide ja kinnisvaraga seotud arendused. Infrastruktuuri ettevõttena peame olema valmis investeerima majanduse langusfaasis, et olla uue tõusu ajaks valmis vajalikus mahus teenust pakkuma ja kasvama,“ ütles Kalm.

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu ja dividendipoliitikat, teeb juhatus ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendi eelneva aastaga samas mahus ehk 0,073 eurot aktsia kohta.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  IV kv IV kv +/– 2023 2022 +/–
  2023 2022 %     %
Müügitulu 28,0 28,2 –0,8 116,6 121,7 –4,2
Korrigeeritud EBITDA 10,4 8,9 16,0 49,2 55,8 –11,9
Korrigeeritud EBITDA marginaal 37,0% 31,7% 5,3 42,2% 45,9% –3,7
Ärikasum 4,6 2,6 76,9 24,6 30,8 –20,0
Tulumaks 0 –0,1 –100,0 –3,0 –4,2 –28,8
Perioodi kasum 2,9 1,6 75,0 15,9 25,6 –37,9
Investeeringud 9,8 1,4 586,3 20,7 13,9 49,6


  31.12.2023 31.12.2022 +/–
Varade maht 606,2 621,2 –2,4%
Intressi kandvad võlakohustused 171,5 187,4 –8,5%
Muud kohustused 57,0 52,9 7,9%
Omakapital 377,7 381,0 –0,9%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

  • Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehituslepingu muudatus (kallinemine ja tähtaja pikendamine)
  • Pakrineeme sadama LNG kai opereerimislepingu sõlmimine Eesti Varude Keskusega
  • Tallinna Sadama kliendi MPG AgroProduction OÜ pankrotimenetlus ja saneerimise algatamine
  • Reisiterminali A arhitektuurikonkursi võitja valimine
  • Eesti-Soome rohekoridori leppe sõlmimine
  • Tallinna Sadama investorpäev kruiisiterminalis
  • Juhatuse esimehe lepingu pikendamine kuni 28.02.2027
  • Tütarettevõtte TS Laevad juhi lepingu pikendamine kuni 04.01.2027.

Müügitulu
Müügitulu oli aasta kokkuvõttes 116,6 mln eurot, mis on 5,1 mln eurot ehk 4,2% vähem kui aasta varem. Müügitulu langus oli tingitud peamiselt laevatasude, elektrienergia müügi ja kaubatasu tulude vähenemistest, tululiikidest tõusid enim üleveoteenuste tasu (+5%), laeva prahitasu (jäämurdja Botnica; +13%,) ja reisijatasu tulud (+12%). Enim vähenes laevatasude tulu 5,8 mln eurot ehk -16%, mille põhjustasid vähenenud tankerite ja kruiisilaevade külastuste arv. Segmentide lõikes kasvas müügitulu reisiparvlaevade ja muud segmendis, mis aga ei suutnud kompenseerida langust reisi- ja kaubasadamate segmendis.
IV kvartalis langes müügitulu 0,8%. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest  elektrienergia, kauba- ja laevatasude tuludest. Elektrienergia tulud (–32%) olid madalamad elektrienergia madalama hinna ja tarbimise vähenemise tõttu kaubasadamates, kaubatasu tulud (–18%) vähenesid kaubamahtude languse tõttu.
Reisisadamate segmendi aasta müügitulu langes –0,9% laevatasude, muude teenuste, kaubatasude ja elektrienergia müügi tõttu. Laevatasude languse põhjuseks oli kruiisilaevade külastuste vähenemine. Kruiisilaevade külastuste arvu langus ja Ukraina sõjapõgenikke majutanud laeva lahkumine eelmise aasta suvel vähendas muude teenuste tulusid. Kaubatasude langus oli seotud üldise majandusaktiivsuse vähenemisega. Reisijate arvu kasv tõstis reisijatasutulu. IV kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 0,6 mln eurot (+8%), kuna kasvasid laeva- ja reisijatasutulud.
Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu langusest (–21%) üle poole oli seotud laevatasude vähenemisega. Vähenes kaubalaevade külastuste arv ja ka külastusi teinud laevad olid keskmiselt väiksemad. Kuigi laevakülastuste arv kokku langes, siis osadel liinidel külastuste arv kasvas, mis tähendas ka suuremaid soodustusi ja väiksemat laevatasu külastuse kohta. Vähenenud kaubamahtude tõttu vähenesid ka kaubatasu tulud. Kaubatasu tulu langes vähem kui kaubamahud, kuna vähenemine toimus eelkõige madalama tasumääraga kaupade arvelt ning kasvas ka tulu leppetrahvidest. Elektrienergia müügitulu vähenes nii elektrienergia hindade languse, kui ka väiksema tarbimise tõttu. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 1,9 mln eurot (–19%), kuna sadamatasutulud vähenesid 1,0 mln eurot, elektrienergia müük 0,6 mln eurot ja kaubatasu tulud 0,3 mln eurot.
Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka tulenevalt suuremast reiside arvust (+0,6%). IV kvartalis kasvas müügitulu 0,2 mln eurot (+2%).
Muu segmendi aasta müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem. Prahitasu jäämurdehooajal kasvas ja vaatamata prahipäevade vähenemisele suurenesid tasud kolmest suvetööst. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+49%), kuna tõusis prahipäevade arv (+44%). Botnica müügitulu IV kvartalis aitas tõsta keskmise prahitasumäära suurenemine väljaspool talvist jäämurdehooaega.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 6,6 mln eurot (–12%) 49,2 mln euroni tulenevalt langusest kaubasadamate (–5,6 mln eurot) ja muud segmendis (jäämurdja Botnica). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 45,9%-lt 42,2%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA tõusis 1,4 mln eurot (+16%), millesse panustas enim kõrgemat laevakülastuste ja reisijate arvu näidanud reisisadamate segment ning segment muud, kus Botnica prahipäevade arv Kanada projektis kasvas.

Kasum
Kontserni 2023. aasta kasumiks kujunes 15,9 mln eurot, mis vähenes 9,7 mln euro võrra (–38%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 2,9 mln eurot (+1,2 mln eurot, +75%).

Investeeringud
2023. aastal investeeris kontsern 20,7 mln eurot, mis oli 6,9 mln eurot ehk 50% rohkem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetusesse ning olemasoleva taristu parendamisse olid kokku 16,6 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud kokku olid 3,0 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud olid 1,1 mln eurot.
2023. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadamasse uue tuuleparkide kai ehituse algusega. Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise, uue töökoja projekteerimise ja ehitusega ning kaidele reoveekanalisatsiooni väljaehitamisega. Vanasadamas investeeriti uue trammitee äärde jäävasse jahisadama kaisse ja reisilaevade liikluse parandamisse (kai 5 ramp). Jäämurdjal Botnica suuremad tööd olid kuivdokitööd ja jääklassi parandamine. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate jahutite vahetus ja kriitiliste seadmete soetus, et tagada praamiliikluse tõrgeteta toimimine.
IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 9,8 mln eurot ehk 8,4 mln eurot rohkem kui 2022. aasta IV kvartalis. Investeeringute suure mahu taga aasta viimases kvartalis oli Paldiski kai ehitus.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes  

31.12.2023
Korrigeeritud*
31.12.2022
Korrigeeritud*
01.01.2022
VARAD     
      
Käibevara     
Raha ja raha ekvivalendid 29 733 44 387 34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 12 118 7 477 14 151
Varud 550 749 399
Müügiootel põhivara 0 100 0
Käibevara kokku 42 401 52 713 49 390
      
Põhivara     
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 177 2 099 1 559
Muud pikaajalised nõuded 163 303 896
Kinnisvarainvesteeringud 14 069 14 069 14 069
Materiaalne põhivara 545 271 550 310 561 494
Immateriaalne põhivara 2 083 1 735 2 130
Põhivara kokku 563 763 568 516 580 148
      
Varad kokku 606 164 621 229 629 538
      
KOHUSTISED     
      
Lühiajalised kohustised     
Võlakohustised 13 916 15 916 15 916
Eraldised 1 311 2 013 1 572
Sihtfinantseerimine 7 344 8 578 1 223
Maksuvõlad 876 1 060 890
Võlad tarnijatele ja muud võlad 11 407 9 832 10 348
Lühiajalised kohustised kokku 34 854 37 399 29 949
      
Pikaajalised kohustised     
Võlakohustised 157 566 171 482 187 398
Sihtfinantseerimine 33 075 30 156 29 835
Muud  võlad 3 010 1 216 1 461
Pikaajalised kohustised kokku 193 651 202 854 218 694
      
Kohustised kokku 228 505 240 253 248 643
      
OMAKAPITAL     
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 22 858 22 115 21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31 441 25 791 52 146
Perioodi kasum 15 882 25 592 0
Omakapital kokku 377 659 380 976 380 895
      
Kohustised ja omakapital kokku 606 164 621 229 629 538

* 2023. aastal teostatud täiendava analüüsi tulemusena leidis Kontsern, et kasutamata kinnistud, mis olid käsitletud materiaalse põhivarana, vastavad kinnisvarainvesteeringu definitsiooni tingimustele ning on käsitletavad kinnisvarainvesteeringutena. Seetõttu on 2023. aastal nimetatud kinnistud ümberklassifitseeritud kinnisvarainvesteeringuteks ning võrreldavuse tagamiseks koostatud korrigeeritud algbilanss.

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

       
tuhandetes eurodes  IV kv 2023 IV kv 2022 2023 2022
     
Müügitulu 28 030 28 243 116 646 121 703
Muud tulud 977 301 2 208 1 441
Tegevuskulud –10 570 –12 152 –42 548 –43 418
Tööjõukulud –6 984 –6 955 –25 214 –23 165
Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 033 –6 609 –25 389 –25 312
Muud kulud –793 –213 –1 073 –462
Ärikasum 4 627 2 615 24 630 30 787
     
Finantstulud ja -kulud     
Finantstulud 320 119 1 237 216
Finantskulud –2 132 –1 002 –7 435 –2 013
Finantstulud ja -kulud kokku –1 812 –883 –6 198 –1 797
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
Kasum/kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse
39 –19 435 795
Kasum enne tulumaksustamist 2 854 1 713 18 867 29 785
     
Tulumaks 0 –82 –2 985 –4 193
Perioodi kasum 2 854 1 631 15 882 25 592
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,01 0,01 0,06 0,10

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

    
tuhandetes eurodes 2023 2022
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 124 344 130 099
Muude tulude eest laekunud raha 272 188
Maksed tarnijatele –52 911 –53 548
Maksed töötajatele ja töötajate eest –24 165 –19 899
Maksed muude kulude eest –317 –368
Makstud tulumaks dividendidelt –3 264 –4 335
Äritegevusest laekunud raha 43 959 52 137
   
Materiaalse põhivara soetamine –17 946 –15 189
Immateriaalse põhivara soetamine –799 –455
Materiaalse põhivara müük 28 191
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 0 15 001
Saadud dividendid 357 255
Saadud intressid 1 179 83
Investeerimistegevuses kasutatud raha –17 181 –114
   
Võlakirjade lunastamine –7 650 –7 650
Saadud laenude tagasimaksed –8 266 –8 266
Makstud dividendid –19 012 –25 287
Makstud intressid –6 494 –1 264
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –10 –9
Finantseerimistegevuses(t)
laekunud/kasutatud raha
–41 432 –42 476
   
RAHAVOOG KOKKU 14 654 9 547
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 44 387 34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus –14 654 9 547
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 29 733 44 387

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusedAttachments

Tallinna Sadama vahearuanne Q4 2023 EST Presentatsioon Q4 2023 veebiseminar EST Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2023-Data