Inbanki 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused


Inbanki 2023. aasta puhaskasum oli 10,2 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 9%.

 • Inbanki puhaskasum kasvas 2023. aastal 5% 10,2 miljoni euroni, kui mitte arvestada 2022. aastal teenitud erakorralist kasumit 11,4 miljonit eurot, mis tuli Maksekeskus AS-i 29,8% osaluse müügist.
 • Inbanki laenude ja renditeenuste portfell ulatus 1,03 miljardi euroni ja kasvas aastatagusega võrreldes 26%. Hoiuseportfell kasvas aastaga 30% ja ulatus aasta lõpu seisuga 1,08 miljardi euroni. 2023. aasta lõpus ületas Inbanki varade maht 1,3 miljardi euro piiri, kasvades aastaga 29%.
 • Inbanki kogutulu oli 2023. aastal 60,2 miljonit eurot ja kasvas aastatagusega võrreldes 17%. Tegevuskulud suurenesid 22%, 36,9 miljoni euroni.
 • 2023. aastal kasvasid müügimahud kõikidel turgudel ja tooterühmades. 2023. aasta müügimaht oli kokku 688 miljonit eurot, eelmise aastaga võrreldes kasvas see 19%.
 • Toodete lõikes oli 2023. aasta väga edukas autode finantseerimisele, kus müügimaht kasvas 74%, 159 miljoni euroni. Renditeenuste müük, sealhulgas autode täisteenusrent, kasvas 44% ja ulatus 59,8 miljoni euroni. Kaupmeeste finantseerimislahenduste müük oli 285,2 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 3%. Rohefinantseerimise müük taastus 2023. aastal hästi ja oli 95,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 20%. Väikelaenu müügimaht püsis stabiilsena ja kasvas aastases võrdluses 2% ehk 87,8 miljoni euroni.
 • Kõrgest inflatsioonist ja majanduslangusest hoolimata on Inbanki krediidikvaliteet püsinud tugev. Laenukahjumid keskmise krediidiportfelli kohta jäid 1,6% tasemele.
 • 2023. aasta lõpus oli Inbankil 892 000 aktiivset kliendilepingut ja 5400 kaupmeest.

4. kvartali tulemused

 • 2023. aasta neljanda kvartali puhaskasum kasvas aastatagusega võrreldes 30% ja oli 2,8 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis 9,4%. 
 • Inbanki kogutulu kasvas neljandas kvartalis 21% ja oli 16,2 miljonit eurot, tegevuskulud suurenesid 13% ja olid 9,7 miljonit eurot.
 • Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 167 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 14% rohkem. 
 • Toodete lõikes küündis rohefinantseerimise müük 21,4 miljoni euroni, mis tähendas 12% kasvu aastases võrdluses. Autode finantseerimine näitas neljandas kvartalis tugevat kasvu, kasvades aastatagusega võrreldes 82%, 39,7 miljoni euroni. Renditeenuste müük kasvas 54% ja ulatus 15,5 miljoni euroni. Väikelaenu müügimaht kahanes 4% ja oli 19,1 miljonit eurot ning kaupmeeste finantseerimislahenduste müük langes 5% ja oli 70,9 miljonit eurot. 
 • Neljandas kvartalis jäid Inbanki laenukahjumid 1,4% tasemele krediidiportfellist.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Kõrgetest intressimääradest ja majanduslangusest hoolimata lõpetas Inbank keeruka aasta tugeva kvartaliga ja korraliku 10,2 miljoni euro suuruse aastakasumiga.

Hoolimata keerulisest makromajanduslikust ja intressikeskkonnast, suurenesid Inbanki müügimahud 2023. aastal kõigil turgudel ja tooterühmades. Samas tarbijate kindlustunne ja jaemüügi mahud vähenesid kogu aasta jooksul ning seetõttu märkasime 2023. aasta neljandas kvartalis ka müügikasvu mõningast aeglustumist. Toetudes tugevale kaupmeeste võrgustikule kõikides riikides, säilitas Inbank Baltikumis turuliidri positsiooni.

2023. aastal jätkasime investeerimist tootearendusse ja tõime Eestis ning Lätis turule uuendusliku renditeenuse koostöös Apple’i premium-taseme edasimüüjaga iDeal. 2024. aastal plaanime laiendada koostööd Appleʼi ja teiste elektroonikamüüjatega ka ülejäänud turgudele.

Kiire kasvu säilitamiseks ja uute arenguvõimaluste leidmiseks kaasab Inbank järjepidevalt uut kapitali. Oktoobri lõpus emiteerisime aktsionäridele, Inbanki töötajatele ja uutele investoritele aktsiaid 12 miljoni euro väärtuses. Aasta lõpus emiteerisime 8 miljoni euro väärtuses 9% intressimääraga allutatud võlakirju. Emissioon märgiti rohkem kui 7,6-kordselt üle, mis kinnitab taas, et investorid usaldavad Inbanki ärimudelit ja kasvuplaane. 2023. aastal kaasasime kokku 31 miljonit eurot uut kapitali, et toetada Inbanki tootekeskset rahvusvahelist kasvu.

Oleme 2023. aasta neljanda kvartali ja kogu aasta tulemustega rahul. Välistest takistustest hoolimata laiendasime äritegevust, tugevdasime kapitalibaasi ning suurendasime oma toote- ja tehnoloogiaüksust. Samuti võtsime kasutusele uue visuaalse identiteedi ja panime tugeva aluse äritegevusele Tšehhis. Kuigi turutingimused on endiselt keerulised, näeme 2024. aastal Inbankile mitmeid positiivseid trende”. 

Olulisemad finantsnäitajad 31.12.2023 seisuga ja 4. kvartalis

Varade maht 1,3 miljardit eurot
Laenude ja renditeenuste portfell 1,03 miljardit eurot
Hoiuseportfell 1,08 miljardit eurot
Omakapital 124,1 miljonit eurot
Puhaskasum 2,8 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 9,4%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 

 4. kvartal 20234. kvartal 2022 
korrigeeritud
12 kuud 202312 kuud 2022 
korrigeeritud
Intressitulu sisemise intressimäära meetodil27 24920 30098 72368 204
Intressikulu−12 841−7 583−45 331−20 152
Neto intressitulu14 40812 71753 39248 052
     
Komisjoni- ja teenustasutulu114120473387
Komisjoni- ja teenustasukulu−1 137−962−4 199−3 275
Neto teenustasutulu/kulu−1 023−842−3 726−2 888
     
Tulu renditeenustest6 8695 15423 90518 152
Eelnevalt klientidele renditud varade müük3 5712 82714 1559 928
Muud põhitegevusega seotud tulud220122769541
Renditeenuste osutamiseks tehtud kulud−4 808−4 112−15 896−13 317
Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu−3 303−2 558−12 556−8 363
Neto põhitegevustega seotud tulud/kulud2 5491 43310 3776 941
     
Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt−9023−1432
Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid3411128−780
Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt25124114−748
     
Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku16 18513 33260 15751 357
     
Tööjõukulud−4 476−3 801−16 628−13 822
Turunduskulud−848−1 071−3 266−3 350
Halduskulud−2 960−2 549−11 033−8 675
Põhivara kulum−1 406−1 186−6 007−4 472
Tegevuskulud kokku−9 690−8 607−36 934−30 319
     
Kasum sidusettevõtetelt−72−1125011 419
Laenude allahindluse kulu−3 235−2 460−13 203−11 170
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu3 1882 25410 27021 287
     
Tulumaks−412−120−68−196
Aruandeperioodi kasum2 7762 13410 20221 091
     
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerimata kursivahed−403−268−415−2
Aruandeperioodi koondkasum2 3731 8669 78721 089


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

 31.12.202331.12.2022 korrigeeritud31.12.2021 korrigeeritud
Varad   
Raha ja raha ekvivalendid172 921130 88987 419
Kohustuslikud reservid keskpankades21 02014 4467 904
Investeeringud võlakirjadesse33 5818 4157 684
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande79370
Laenud ja nõuded942 056755 100604 848
Investeeringud sidusettevõtetesse1411 065774
Müügiootel varad004 203
Muud finantsvarad5 2683 3872 151
Materiaalsed varad75 20648 53319 147
Vara kasutusõigus26 71623 24725 231
Immateriaalsed varad30 90626 24922 423
Muud varad8 1855 9612 769
Edasilükkunud tulumaksu vara4 5053 1662 401
Varad kokku1 320 5841 020 495786 954
    
Kohustised   
Klientide hoiused1 081 566828 894617 857
Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande5000
Muud finantskohustised60 92755 24049 188
Tulumaksukohustis3110284
Edasilükkunud tulumaksu kohustis204187125
Muud kohustised3 6913 6803 296
Allutatud võlaväärtpaberid49 74530 57037 187
Kohustised kokku1 196 494918 571707 937
    
Omakapital   
Aktsiakapital1 0861 026997
Ülekurss43 56331 85530 436
Kohustuslik reservkapital10310096
Muud reservid1 5431 4211 625
Jaotamata kasum77 79567 52245 863
Omakapital kokku124 090101 92479 017
    
Kohustised ja omakapital kokku1 320 5841 020 495786 954

 

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400 kaupmehega on Inbankil 892 000 aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. 

Lisainfo:
Merit Arva
AS Inbank
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

ManusAttachments

Inbank_vahearuanne_2023_Q4