Enefit Greeni IV kvartali ja 12 kuu 2023 auditeerimata finantstulemused


Enefit Greeni IV kvartali ja 12 kuu 2023 auditeerimata finantstulemused

Enefit Greeni IV kvartali 2023 konsolideeritud äritulud langesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga 19 protsendi võrra 66,9 miljoni euroni ning ärikulud (v.a. kulum) kasvasid 1 protsendi võrra 37,3 miljoni euroni. Neljanda kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) langes nende muutuste tulemusena 35 protsendi võrra 29,6 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp aasta viimases kvartalis 19,1 miljonit eurot, mida on 46 protsenti vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

2023. aasta kokkuvõttes vähenesid Enefit Greeni konsolideeritud äritulud võrreldes eelneva aastaga 10 protsenti 230,1 miljoni euroni, EBITDA 32 protsenti 105,9 miljoni euroni ning puhaskasum 49 protsenti 55,8 miljoni euroni. 2023. aasta kasum aktsia kohta oli 0,21 eurot (2022: 0,42 eurot).

Enefit Green juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendidena 27,7 miljonit eurot ehk 0,105 eurot aktsia kohta.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

Enefit Green jätkas 2023. aastal tööd arendusprojektidega ja meil valmis kaks uut taastuvelektrijaama Eestis ja üks Poolas. Aasta lõpu seisuga oli ettevõttel opereerivaid tootmisvõimsusi üle 500 megavati ja ehituses olevaid üle 700 megavati.

Tegime investeerimisotsused ühe maismaa tuulepargi ehituseks Leedus ning kolme päikesepargi rajamiseks Eestis ja Lätis. Nende investeeringute koguvõimsus on ligikaudu 180 megavatti ja kogumaksumus ületab 200 miljonit eurot.

Tootsime 2023. aastal 1,3 teravatt-tundi elektrit ja 604 gigavatt-tundi soojusenergiat. Enim mõjutas viiendiku võrra kasvanud elektritoodangu mahtu uute valminud ja veel ehituses olevate tuule- ja päikeseparkide toodang. Ehkki uued tuule- ja päikesepargid lisasid olulise osa aasta elektritoodangusse, kujunes see plaanitust väiksemaks, eelkõige tuule vähese kiiruse, Akmenė intsidendi ja Šilutė tuulepargi väiksema töökindluse tõttu.

Kavandatust väiksema toodangu tõttu kasvasid pikaajaliste elektrilepingute täitmisega seonduvad elektriostukulud. Suur osa Enefit Greeni elektritoodangust on hinnariski vähendamiseks müüdud pikaajaliste lepingutega ette. Kuna aga tegelik toodang jäi kavandatule tunduvalt alla, tuli osta puudujääv elekter lepinguliste kohustuste täitmiseks turult.

Jätkame käesoleval aastal tööd, et kõik ehituses olevad objektid saaksid valmis ja iga megavatt-tund elektrit toodetud. Enefit Greenil on tugev ligikaudu 4 900 megavati suurune lühi- ja pikaajaline maismaatuule, meretuule ning päikeseparkide arendusportfell. Meil on pikaajalised arendus- ja opereerimiskogemused ning hea ligipääs kapitaliturgudele. Ettevõtte kasvu kiiruse määrab aga meie koduturgude ja klientide nõudlus ning meie lubadus oma aktsionäride vara hästi majandada.

Veebiseminar 2023. aasta tulemuste tutvustamiseks

Enefit Green korraldab investoritele täna, 29. veebruaril kell 11.00 (eesti aeg) eestikeelse veebiseminari 2023. aasta tulemuste tutvustamiseks. Osalemiseks palume kasutada seda linki.

Olulisemad sündmused 2023. aastal

  • Valmis 65 MW ulatuses uusi tuule- ja päikeseparke
  • Akmene tuulepargi ehituse peatamine ja taaskäivitamine
  • Üks uus tuulepargi rajamise investeerimisotsus – 87 MW
  • Kolm uue päikesepargi rajamise investeerimisotsust – kokku 91 MW
  • 2023 tehtud investeerimisotsuste koguväärtus üle 200 mln €
  • Aasta jooksul sõlmisime uusi laenulepinguid 505 mln € väärtuses
  • Neljandas kvartalis sõlmisime lepingud kõigi biomassivarade müügiks

Peamised näitajad

 IV kv 2023IV kv 2022Muutus % 12k 202312k 2022Muutus %
TOOTMIS- ja MÜÜGIMAHUD       
Elektrienergia toodang, GWh41329142% 1 3431 11820%
sh. uutest tuule- ja päikeseparkidest1120- 2590-
Elektrienergia müük, GWh52034053% 1 7361 21743%
Soojusenergia toodang, GWh17215710% 6045667%
Pelletitoodang, tuh t42420% 1561541%
Pelletimüük, tuh t4347-9% 134149-10%
        
ÄRITULUD, mln €66,982,8-19% 230,1257,0-10%
Müügitulu, mln €61,276,4-20% 205,8233,3-12%
Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln €5,76,4-10% 24,323,72%
ÄRIKULUD*, mln €37,336,91% 124,2102,222%
EBITDA, mln €29,645,8-35% 105,9154,8-32%
PUHASKASUM, mln €19,135,4-46% 55,8110,2-49%
EPS**, €0,070,13-46% 0,210,42-49%

* - ilma kulumita

** - puhaskasum aktsia kohta

Äritulud

Grupi elektritoodang kasvas 2023. aastal 1 343 gigavatt-tunnini (+20% võrdlusperioodiga võrreldes). Kasvu tõid mullu valminud ja jätkuvalt ehituses olevad tuule- ja päikesepargid.

Äritulud kokku kahanesid 27,0 mln euro võrra, sh müügitulud vähenesid 27,5 mln euro ning taastuvenergia toetused ja muud äritulud kasvasid 0,6 mln euro võrra. Müügitulude 27,5 mln euro suurusest vähenemisest tulenes 24,4 mln eurot elektrimüügist, mille peamiseks mõjuriks olid elektri turuhinnad.

Grupi koduturgude keskmine elektrihind oli 2023. aastal 92,7 €/MWh (võrdlusperioodil 205,5 €/MWh). Grupi keskmine arvutuslik teenitud elektrihind oli aruandeperioodil 89,6 €/MWh (võrdlusperioodil 149,5 €/MWh). Arvutuslik teenitud elektrihind on erinev koduturgude keskmisest turuhinnast, kuna selle arvutus võtab arvesse fikseeritud hinnaga pikaajalisi elektrimüügi lepinguid (PPA), taastuvenergia toetusi, bilansienergia ostu, elektriostu Nord Pooli päev-ette- ja päevasisesel turul ning asjaolu, et tuulepargid ei tooda igas tunnis sama palju elektrit.

Grupi keskmine turule müüdud elektri hind oli 2023. aastal 73 €/MWh (aasta varem 165,7 €/MWh). 2023. aastal müüdi turule 783 GWh elektrit, võrdlusperioodil aga 786 GWh. PPA-dega oli 2023. aastal meie portfellist kaetud 953 GWh keskmise hinnaga 86,9 €/MWh. Aasta varem müüdi elektrit PPA-de ja soodustariifi (ingl feed-in tariff, FiT) taastuvenergia toetuse põhise tulumudeli kaudu 432 GWh keskmise hinnaga 90,8 €/MWh.

Mullu nii õnnetuse tõttu pikalt seisnud Akmene tuulepargi, alla keskmise tuuleolude kui ka prognoositust halvemate töökindluste tõttu oodatust väiksemaks kujunenud elektritoodang suurendas elektriostukulusid, sest sõlmitud PPA-de teenindamiseks pidime turult ostudega katma tekkinud toodangu puudujääki. 2023. aastal ostsime turult elektrit 411 GWh keskmise hinnaga 110,2 €/MWh, aasta varem 115 GWh keskmise hinnaga 229,2 €/MWh (hinnad ja kogused ei sisalda pelletitootmiseks ostetud elektrit). Võrdlusperioodil oli ostetud elektri kogus tunduvalt väiksem, kuna osa toodangust oli fikseeritud hinnaga FiT-i toetusskeemi all ja PPA-de mahud olid väga väikesed.

Pelleti müügitulud kasvasid aastaga 1,7 mln euro võrra. Pelleti keskmine müügihind tousis aastaga 17% võrra tasemele 238,6 € tonni kohta ning müügimaht kahanes 10% võrra 134 tuhande tonnini.

Soojusenergia toodang suurenes aastaga 38 GWh võrra tasemele 604 GWh (võrdlusperioodil 566 GWh) ja hind kasvas mullusega võrreldes 11%. Suurema toodangu ja kõrgema hinna koosmõjul kasvas soojusenergia müügitulu 1,4 mln euro võrra.

Muud äritulud kasvasid 0,6 mln euro võrra tasemele 24,3 mln eurot (võrdlusperioodil 23,7 mln eurot). Muid äritulusid mõjutas positiivselt Šilutė tuulepargi madala töökindluse eest lepinguliselt ette nähtud kompensatsioon summas 1,0 mln eurot ning Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase müügikasum 1,0 mln eurot.

Ärikulud

Ärikulud (v.a. kulum) kasvasid mullu 22 miljoni ehk 22% võrra 124,2 miljoni euroni.

Kaupade, toorme-, materjali- ja teenuste kulude (sh. elektri ostukulu) summa kasvas 14,4 mln € ehk 17% võrra. Peamised muutused toimusid elektrienergia kuludes (kasv 15,7 mln eurot), mis suurenesid seoses bilansienergia suurema kuluga (toodangu kasvust tulenenud bilansienergia kulu kasv oli 1,7 mln eurot) ning PPA-de teenindamiseks ostetud elektri kuluga (kasv võrreldes võrdlusperioodiga 16,8 mln eurot).

Kuna hakkepuidu hind tõusis, suurenesid ka tehnoloogilise kütuse kulud (3,8 mln euro võrra). Samuti on kasvanud hooldus- ja remonditööde kulud 2,5 mln euro võrra. Hoolduskulude kasv on seotud täishoolduslepingute indekseerimisega ning planeeritud ja planeerimata täiendavate hooldustöödega tuuleparkides.

Materjalide ja varuosade kulud toodangu valmistamiseks oli 7,5 mln euro võrra madalamad. 2022. aasta materjalide ja varuosade kulud toodangu valmistamiseks oli suuremad seoses kasvava päikeseteenuse mahuga. Madala kasumlikkuse tõttu otsustasime 2022. aasta keskpaigas sellest ärist väljuda kasumlikumale põhitegevusele keskendumise nimel ning realiseerisime vastavad laovarud.

Grupi tööjõukulud kasvasid 19% ehk 1,7 mln euro võrra võrreldes 2022. aastaga. See tulenes täiskohaga töötajate arvu suurenemisest 183-lt 194-le ja olemasolevate töötajate palgatõusust. 29. detsembril 2023 jõustunud Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase müügi tagajärjel vähenes Enefit Greeni töötajate arv 40 töötaja võrra. 31.12.2023 seisuga oli Enefit Greeni töötajate arv 154.

Muud tegevuskulud kasvasid 4,8 mln euro võrra. Kasv toimus mitmes kulurühmas, sh konsultatsiooniteenuste (2,9 mln eurot), IT (0,3 mln eurot) ja kindlustuskuludes (0,2 mln eurot). Konsultatsiooniteenuste kuludest moodustasid 0,7 mln eurot Eesti Energia AS-iga arendusprojektide arenduskulude lepinguline hüvitamine, 0,8 mln eurot tuule arendusprojektide konsultatsioonikulud, 0,4 mln eurot päikese arendusprojektide konsultatsioonikulud ning 0,4 mln eurot koostootmisjaamade ja pelletitehase müügiga seondunud konsultatsioonikulud.

EBITDA ja segmendiaruandlus

Grupi EBITDA langes 2023. aastal 48,9 mln euro võrra 105,9 mln eurole (-32%).

Suurimat mõju EBITDA vähenemisele avaldas müüdud elektri hinnalangus (-77,6 mln eurot). Suurenenud PPA-de mahust tulenevalt on võrreldes eelmise aastaga tunduvalt kasvanud elektriportfelli tasakaalustamiseks tehtud elektriostude maht (mõju -33,4 mln eurot), millega seoses on suurenenud ka müüdud elektri kogus (mõju +49,3 mln eurot). Nende mõjutegurite koondtulemust EBITDA-le mõjutab nii vastava perioodi elektritoodangu maht kui ka toodangu profiil.

Oluline roll EBITDA langusel oli ka püsikulude tõusul 8,6 mln euro võrra. Püsikulude kasv tulenes eelpoolselgitatud hoolduskulude, uuringute ja konsultatsioonide kulude ning tööjõukulude suurenemisest.

Aruandeperioodil oli nii EBITDA kui ka äritulude vaatest grupi suurim segment tuuleenergia segment (59% ärituludest ja 71% EBITDA-st). Koostootmise segment andis ärituludest 37% ja EBITDA-st 35%. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment oli päikeseenergia segment, mille äritulud andsid 4% grupi ärituludest ja 3% EBITDA-st. Absoluutarvudes kahanesid enim tuule ja koostootmise segmendi EBITDA-d, kuna neid segmente mõjutas müüdud elektri madalam turuhind kõige rohkem.

Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus

Põhivara kulum kasvas 2023. aastal 2,8 mln euro võrra tasemele 40,6 mln eurot (võrdlusperioodil 37,8 mln eurot). 2023. aastal võtsime põhivarana arvele valminud Purtse tuule- ja päikesepargi ning Estonia kaevanduse päikesepargi Eestis, samuti Zambrówi päikesepargi Poolas. Purtse tuule- ja päikesepargi arvelevõtt suurendas 0,9 mln eurot ning Zambrówi päikesepargi arvelevõtt 0,1 mln eurot. 2022. aasta kulumit vähendas 1,4 mln eurot Aulepa ja Šilalė tuulepargi varade väärtuse taastamine.

Neto finantstulud

Neto finantstulud kasvasid 2,1 mln euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Intressikulud pangalaenudelt on aastate võrdluses tõusnud 9,5 mln euro võrra tasemele 12,9 mln eurot, kuid 94% laenuintressidest kapitaliseeriti tuuleparkide ehitusperioodi tõttu. Positiivselt mõjutas finantstulusid Poola zloti valuutakursi muutus (2023. aastal kasum 0,5 mln eurot, võrdlusperioodil kahjum 0,5 mln eurot).

Puhaskasum

Lisaks ülaltoodud faktoritele mõjutas puhaskasumit täiendavalt tulumaksukulu suurenemine 4,1 mln euro võrra 9,7 mln eurole seoses mulluste suuremate dividendide väljamaksega kaasnenud suurema tulumaksukuluga Eestis. Grupi puhaskasumiks kujunes aruandeperioodil 55,8 mln eurot, mida oli 54,4 mln võrra ehk 49% võrra vähem kui eelneval aastal.

Investeeringud

Enefit Green tegi 2023. aastal 355,7 mln euro väärtuses investeeringuid, mida on 162,2 mln euro võrra rohkem kui võrdlusperioodil.

Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 350,6 mln euroni. Sellest 262,5 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 127,5 mln eurot investeeriti Kelmė tuuleparkidesse, 84,1 mln eurot Sopi-Tootsi tuuleparki ja 51,8 mln eurot Tolpanvaara tuuleparki. Kelmė piirkonna investeeringutest oli 89,5 mln eurot seotud Kelmė I tuulepargiga, 27,9 mln eurot Kelme II tuulepargiga ning 10,2 mln eurot Kelme III tuulepargiga.

Päikeseparkide arendustest investeeriti enim mullu valminud Purtse päikeseparki (12,7 mln eurot) ja Vändra päikeseparki (9,4 mln eurot).

Baasinvesteeringuid tehti 2023. aastal 5,1 mln euro (võrdlusperioodil 5,4 mln euro) ulatuses, sellest oli põhiosa seotud Eesti tuuleparkide (2,5 mln eurot) ja Iru jäätmeenergia elektrijaamaga (1,3 mln eurot).

Finantseerimine

Enefit Greeni grupp finantseerib oma tegevust oma- ja võõrkapitali abil. 2023. aastal jätkasime eelmisel aastal alanud kapitali struktuuri optimeerimist võõrkapitali kaasamise teel, sõlmides uusi ja võttes välja varem sõlmitud laenulepinguid, et rahastada käimasolevat uute tuule- ja päikeseparkide investeerimisprogrammi.

2023. aastal sõlmisime uusi laenulepinguid 505 mln euro ulatuses. Jaanuaris allkirjastasime Põhjamaade Investeerimispangaga 12-aastase laenulepingu summas 100 mln eurot ja SEB-ga seitsmeaastase laenulepingu summas 225 mln eurot. Sellele järgnes septembris sõlmitud 12-aastane laenuleping Euroopa Investeerimispangaga summas 180 mln eurot.

31. detsembri 2023 seisuga oli välja võtmata investeerimislaenude maht 285 mln eurot.

Lisaks investeerimislaenudele on Enefit Green sõlminud kolm korduvkasutatavat likviidsuslaenulepingut kogusummas 50 mln eurot tähtaegadega perioodil 2024–2026. Kõik limiidid on seisuga 31. detsember 2023 kasutamata.

Grupi intressikandvate ja võlasarnaste kohustuste maht oli 31. detsembri 2023. aasta seisuga korrigeeritud soetusmaksumuses 482,4 mln eurot (279,6 mln eurot 31. detsembril 2022). Sellest moodustasid 472,6 mln eurot pangalaenud ja 9,8 mln eurot liisingukohustused.

Keskmine välja võetud pangalaenude intressimäär oli 31. detsembri 2023. aasta seisuga 3,75% (2,6% 31. detsembril 2022). Võrreldes eelmise aastaga on 31. detsembri 2023. aasta seisuga laenude baasintressimäärad jätkanud kasvu. 3 kuu EURIBOR kasvas 1,78 protsendipunkti võrra tasemele 3,91% ja 6 kuu EURIBOR tõusis 1,17 protsendipunkti võrra tasemele 3,86%. Seisuga 31. detsember 2023 oli 33,3% Enefit Greeni välja võetud laenukohustustest kaetud intressimäära vahetustehingutega.

Dividendiettepanek

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2023. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 27,7 mln eurot (0,105 eurot ühe aktsia kohta), mis moodustab 49,7% grupi 2022. aasta auditeerimata puhaskasumist.


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesIV kv 2023IV kv 2022 20232022
Müügitulu61 15776 380 205 757233 280
Taastuvenergia toetus ja muud äritulud5 7456 372 24 30723 735
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus-1 056-1 304 2 2103 303
Kaubad, toore, materjal ja teenused-28 944-30 486 -100 330-85 954
Tööjõukulud-2 782-2 470 -10 807-9 111
Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus-10 819-8 848 -40 559-37 777
Muud tegevuskulud-4 520-2 688 -15 237-10 411
ÄRIKASUM18 78136 956 65 341117 065
Finantstulud1 134240 1 960337
Finantskulud-1 481-1 688 -1 858-2 342
Neto finantstulud (-kulud)-347-1 448 102-2 005
Kasum kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse-2027 66714
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST18 41435 535 65 509115 774
Tulumaks690-126 -9 716-5 567
ARUANDEPERIOODI KASUM19 10435 409 55 793110 207
      
Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta     
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh264 276264 276 264 276264 276
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR0,0720,13 0,210,42
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR0,0720,13 0,210,42


Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes31.12.202331.12.2022
VARAD  
Põhivara  
Materiaalne põhivara1 027 057776 870
Immateriaalne põhivara59 89160 382
Varade kasutusõigus9 0974 239
Ettemaksed põhivara eest55 14819 412
Edasilükkunud tulumaksuvara2 0131 321
Investeerinud sidusettevõtjatesse548506
Tuletisinstrumendid5 05411 277
Pikaajalised nõuded040
Kokku põhivara1 158 808874 047
   
Käibevara  
Varud3 18014 227
Müügiootel ettevõtte varad15 3700
Nõuded ostjate vastu, muud nõuded ja ettemaksed55 08241 091
Raha ja raha ekvivalendid65 677131 456
Tuletisinstrumendid3 8063 349
Kokku käibevara143 115190 123
Kokku varad1 301 9231 064 170


tuhandetes eurodes31.12.202331.12.2022
OMAKAPITAL  
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv kapital ja reservid  
Aktsiakapital264 276264 276
Ülekurss60 35160 351
Kohustuslik reservkapital5 5563 259
Muud reservid163 451166 419
Realiseerimata kursivahed-162-762
Jaotamata kasum223 718225 190
Kokku omakapital717 190718 733
   
KOHUSTUSED  
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused454 272255 755
Sihtfinantseerimine3 1027 115
Tuletisvaba lepinguline kohustus12 41218 086
Edasilükkunud tulumaksukohustused12 49712 326
Muud pikaajalised võlad5 2393 000
Eraldised89
Kokku pikaajalised kohustused487 530296 291
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused28 15923 808
Võlad hankijatele ja muud võlad58 41220 215
Müügiootel ettevõtte kohustused4 9520
Eraldised62
Tuletisvaba lepinguline kohustus5 6745 121
Kokku lühiajalised kohustused97 20349 146
Kokku kohustused584 733345 437
Kokku omakapital ja kohustused 1 301 9231 064 170


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

ManusedAttachments

Enefit Green auditeerimata vahearuanne IV kvartal ja 12 kuud 2023 EGR1T_2023_Esitlus_EST