Admirals Group AS 2023. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused


Admirals on tunnistajaks aktiivsete ja uute klientide arvu märkimisväärsele kasvule.

Uute avalduste arv grupis kasvas 2022. aastaga võrreldes 77% 266 779 avalduseni ja on kasvanud 2021. aastaga võrreldes 116%.

  •  Grupi kauplemistegevuse netotulu 40,9 miljonit (2022: 69,0 miljonit eurot, 2021: 35,7 miljonit eurot ja 2020: 62,2 miljonit eurot);
  •  EBITDA -6,5 miljonit eurot (2022: 27,4 miljonit eurot, 2021: 2,6 miljonit eurot ja 2020: 23,4 miljonit eurot);
  •  Aktiivsete kontode arv Grupis suurenes 57% 110 471 kontoni võrreldes 2022. aastaga ja suurenes 75% võrreldes 2021. aastaga (2022: 70 346, 2021: 63 231 ja 2020: 62 854 aktiivset kontot).
  •  Aktiivsete klientide arv Grupis suurenes 62% 89 764 kliendini võrreldes 2022. aastaga ja suurenes 83% võrreldes 2021. aastaga (2022: 55 242, 2021: 49 080, 2020: 48 341 aktiivset klienti).

“Aastal 2023 on nende inimeste arvu suurenemine, kes usuvad meie tugevasse juhtimisse, kliendikesksusse, uuenduslikesse toodetesse ja kõrgtehnoloogilistesse võimalustesse, toonud kaasa aktiivsete klientide arvu rekordilise suurenemise. See ulatuslik kasv viitab ühisele investeeringule finantsvabadusse ning meil on hea meel omada sellel teekonnal keskset osa,” ütles Admirals Group AS tegevjuht Sergei Bogatenkov. 

Tema sõnul on ettevõtte tulemused mõistagi seotud turul toimuva arengu muutuva dünaamikaga. “Aasta tõi kaasa ootamatuid muutusi ja oludega kohanedes võtsime ennetavaid meetmeid, et optimeerida oma tegevuse igat aspekti. Tulevikku vaadates oleme kindlad, et 2023. aasta väljakutsetele vastavad optimeerimised sillutavad teed tähelepanuväärsele 2024. aastale. Meie ühised jõupingutused ja vastupanuvõime aitavad meil hästi liikuda muutuval maastikul, tagades, et meie visioon aastaks 2030 ei jää mitte ainult samaks, vaid tugevneb,” ütles ta.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2023 31.12.2022

 

 

 
Varad
 

 
Raha 41 025 55 489
Nõuded investeerimisühingutele 18 961 16 528
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 5 062 7 011
Laenud ja nõuded 4 772 4 643
Varud 311 48
Muud varad 2 137 3 162
Materiaalne põhivara 1 950 2 296
Kasutusõigusega vara 2 603 3 160
Immateriaalne põhivara 5 147 5 841
Varad kokku 81 968 98 178

 

 

 
Kohustused
 

 
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 224 294
Võlad ja ettemaksed 4 319 6 982
Allutatud võlakirjad 4 102 4 570
Rendikohustised 2 894 3 435
Kohustused kokku 11 539 15 281

 

 

 
Omakapital
 

 
Aktsiakapital 250 250
Omaaktsiad -315 -315
Kohustuslik reservkapital 25 25
Realiseerimata kursivahed -834 -669
Jaotamata kasum 71 276 83 600
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 70 402 82 891
Mittekontrolliv osalus 27 6
Omakapital kokku 70 429 82 897
Kohustused ja omakapital kokku 81 968 98 178

 

 

 

 

 

 
Koondkasumiaruanne
 

 
(tuhandetes eurodes)
 

 

 
12 kuud 2023 12 kuud 2022
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 46 276 70 654
Komisjoni- ja vahendustasu tulu 2 134 2 017
Komisjoni- ja vahendustasu kulu -5 118 -3 472
Muud kauplemistegevusega seotud tulud 412 839
Muud kauplemistegevusega seotud kulud -2 768 -1 062
Kauplemistegevuse netotulu 40 936 68 976
Muud samalaadsed intressitulud 171 86
Intressitulu kasutades efektiivse intressimäära meetodil 900 201
Intressikulu -496 -444
Muud tulud 741 2 358
Muud kulud -185 -778
Netokahjum valuutakursi muutustest -984 -846
Netokahjum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 61 -490
Tööjõukulud -15 231 -12 969
Tegevuskulud -31 875 -28 846
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -2 310 -2 005
Kasutusõigusega vara kulum -837 -863
Kasum enne tulumaksu -9 109 24 380
Tulumaks -616 -99
Aruandeperioodi kasum -9 725 24 281
Muu koondkasum:
 

 
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse:
 

 
Realiseerimata kursivahed -165 -692
Aruandeperioodi muu koondkasum (-kahjum) -165 -692
Aruandeaasta koondkasum -9 890 23 589
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum -9 746 24 291
Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum 21 -10
Aruandeaasta puhaskasum -9 725 24 281
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkasum -9 911 23 599
Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum 21 -10
Aruandeaasta koondkasum -9 890 23 589


Admirals Group AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://www.admirals.group/ee/reports-group-ee 

Admiralsist: 

Admirals on üks maailma juhtivaid FinTech ettevõtteid, mille peakontor asub Eestis. Admirals on finantskeskus, mis muudab isikliku rahanduse läbipaistvaks, mugavaks ning kättesaadavaks kõigile ja kõikjal, pakkudes võimalust siseneda nii algajal kui kogenud eksperdil globaalsetele finantsturgudele. Täna on Admirals üks Eesti kõige rahvusvahelisemaid ettevõtteid, asudes füüsiliste esindustega 18 riigis üle maailma. Admirals on pühendunud tugeva globaalse meeskonna loomisele maailma uutes piirkondades. Admiralsi pikaajaline missioon on võimaldada aastaks 2030 finantsvabadust 10 miljonile inimesele. 

Lisainfo: 

Kaia Gil

Admirals Group AS kommunikatsioonijuht
ir@admiralmarkets.com

 

 

 

ManusAttachments

AMG (EST) Interim 2023