Admiral Markets AS 2023. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused


Admirals on tunnistajaks aktiivsete ja uute klientide arvu märkimisväärsele kasvule.

Uute avalduste arv grupis kasvas 2022. aastaga võrreldes 77% 266 779 avalduseni ja on kasvanud 2021. aastaga võrreldes 116%.

  •  Admiral Markets AS kauplemistegevuse netotulu oli 9,1 miljonit eurot (2022: 44,3 miljonit eurot, 2021: 20,5 miljonit eurot ja 2020: 47,1 miljonit eurot);
  •  EBITDA oli -6,9 miljonit eurot (2022: EUR 25,9 miljonit eurot, 2021: EUR 2,5 miljonit eurot ja 2020: 21,6 miljonit eurot);
  •  Aktiivsete kontode arv Grupis suurenes 57% 110 471 kontoni võrreldes 2022. aastaga ja suurenes 75% võrreldes 2021. aastaga (2022: 70 346, 2021: 63 231 ja 2020: 62 854 aktiivset kontot);
  • Aktiivsete klientide arv Grupis suurenes 62% 89 764 kliendini võrreldes 2022. aastaga ja suurenes 83% võrreldes 2021. aastaga (2022: 55 242, 2021: 49 080, 2020: 48 341 aktiivset klienti).

“Aastal 2023 on nende inimeste arvu suurenemine, kes usuvad meie tugevasse juhtimisse, kliendikesksusse, uuenduslikesse toodetesse ja kõrgtehnoloogilistesse võimalustesse, toonud kaasa aktiivsete klientide arvu rekordilise suurenemise. See ulatuslik kasv viitab ühisele investeeringule finantsvabadusse ning meil on hea meel omada sellel teekonnal keskset osa,” ütles Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov. 

Tema sõnul on ettevõtte tulemused mõistagi seotud turul toimuva arengu muutuva dünaamikaga. “Aasta tõi kaasa ootamatuid muutusi ja oludega kohanedes võtsime ennetavaid meetmeid, et optimeerida oma tegevuse igat aspekti. Tulevikku vaadates oleme kindlad, et 2023. aasta väljakutsetele vastavad optimeerimised sillutavad teed tähelepanuväärsele 2024. aastale. Meie ühised jõupingutused ja vastupanuvõime aitavad meil hästi liikuda muutuval maastikul, tagades, et meie visioon aastaks 2030 ei jää mitte ainult samaks, vaid tugevneb,” ütles ta.

Finantsseisundi aruanne
 

 
(tuhandetes eurodes) 31.12.2023 31.12.2022
Varad
 

 
Nõuded krediidiasutustele 10 175 20 111
Nõuded investeerimisühingutele 9 014 13 266
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 6 353 7 933
Laenud ja nõuded 37 274 34 634
Varud 311 48
Muud varad 970 2 230
Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180
Materiaalne põhivara 1 494 1 850
Kasutusõigusega vara 2 221 2 684
Immateriaalne põhivara 2 943 3 095
Varad kokku 74 935 90 031

 

 

 
Kohustused
 

 
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 217 214
Võlad ja ettemaksed 980 4 350
Allutatud võlakirjad 1 353 1 827
Rendikohustis 2 499 2 949
Kohustused kokku 5 049 9 340

 

 

 
Omakapital
 

 
Aktsiakapital 2 586 2 586
Kohustuslik reservkapital 259 259
Jaotamata kasum 67 041 77 846
Omakapital kokku 69 886 80 691
Kohustused ja omakapital kokku 74 935 90 031

 

 

 
Koondkasumiaruanne
 

 
(tuhandetes eurodes) 2023 2022

 

 

 
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 41 777 70 462
Vahendustasu tulu 1 668 1 880
Komisjoni- ja vahendustasu kulu -34 656 -28 832
Muud kauplemistegevusega seotud tulud 339 753
Kauplemistegevuse netotulu 9 128 44 263
Muud tulud 877 528
Muud kulud 10 -10
Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 1 044 698
Muud samalaadsed intressitulud 172 137
Intressikulu -184 -210
Netokasum valuutakursi muutustest -214 1 130
Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 61 -363
Tööjõukulud -4 634 -4 828
Tegevuskulud -12 168 -14 826
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -1 259 -1 202
Kasutusõigusega vara kulum -484 -483
Kasum enne tulumaksu -7 651 24 834
Tulumaks -535 0
Aruandeperioodi kasum -8 186 24 834
Aruandeperioodi koondkasum -8 186 24 834

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://www.admirals.group/ee/admiral-markets-as-reports

Admiralsist: 

Admirals on üks maailma juhtivaid FinTech ettevõtteid, mille peakontor asub Eestis. Admirals on finantskeskus, mis muudab isikliku rahanduse läbipaistvaks, mugavaks ning kättesaadavaks kõigile ja kõikjal, pakkudes võimalust siseneda nii algajal kui kogenud eksperdil globaalsetele finantsturgudele. Täna on Admirals üks Eesti kõige rahvusvahelisemaid ettevõtteid, asudes füüsiliste esindustega 18 riigis üle maailma. Admirals on pühendunud tugeva globaalse meeskonna loomisele maailma uutes piirkondades. Admiralsi pikaajaline missioon on võimaldada aastaks 2030 finantsvabadust 10 miljonile inimesele. 

Lisainfo: 

Kaia Gil 
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
ir@admiralmarkets.com
https://www.admirals.group/

ManusAttachments

AMAS (EST) interim 2023