Silvano Fashion Group 2023.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)


Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2023. aasta 12 kuu (võrrelduna 2022. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2023 (võrrelduna 31.12.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 12 kuud 2023 12 kuud 2022 Muutus
Müügitulu 58 597 57 667 1,6%
Brutokasum 33 743 30 884                        9,3%
Ärikasum 17 973 14 665 22,6%
EBITDA 21 120 18 283 15,5%
Aruandeperioodi puhaskasum 11 107 12 544 -11,5%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 9 927 11 796 -15,8%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,28 0,33 -15,2%
Äritegevuse rahavoog perioodil 11 703                 14 062 -16,8%


tuhandetes eurodes 31.12.2023 31.12.2022 Muutus
Varad kokku 72 252 63 991 12,9%
Käibevarad kokku 59 395 50 309 18,1%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 54 120 44 786 20,8%
Raha ja raha ekvivalendid 32 878 25 909 26,9%


Rentaablusanalüüs, % 12 kuud 2023 12 kuud 2022 Muutus
Brutokasum 57,6 53,6 7,5%
Ärikasum 30,7 25,4 20,9%
EBITDA 36,0 31,7 13,6%
Puhaskasum 19,0 21,8 -12,8%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 16,9 20,5 -17,6%


Finantssuhtarvud, % 31.12.2023 31.12.2022 Muutus
ROA 14,5 19,0 -23,7%
ROE 20,2 28,1 -28,1%
Hinna/ kasumi suhe 4,1 3,4 20,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 5,8 5,1 13,7%
Likviidsuskordaja 3,4 2,8 21,4%

Majandustulemused

Kontserni 2023. aasta 12 kuu käive moodustas 58 597 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  1,6% võrra. Hulgimüügi käive suurenes 2,8% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta 12 kuu brutokasum oli 33 743 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 9,3%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2023. aasta 12 kuu jooksul 7,5% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu vähenes 7,2% võrra.

2023. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 22,6% ja ulatus 17 973 tuhande euroni võrreldes 2022. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 14 665 tuhat eurot. 2023. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 30,7% võrreldes 25,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 15,5% ja moodustas 2023. aasta 12 kuuga 21 120 tuhat eurot, mis tähendab 36,0% rentaablust (18 283 tuhat eurot ja 31,7% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 12 kuuga 9 927 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 11 796 tuhat eurot 2022. aasta 12 kuuga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 12 kuuga 16,9% võrreldes puhaskasumiga 20,5%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 72 252 tuhande euroni, suurenedes 12,9% võrreldes 31. detsembriga 2022.

Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 310 tuhande euro võrra ja moodustasid  2023. aasta 31. detsembri seisuga 1 354  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 676 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 23 940 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 9 334 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 31. detsembri seisuga 54 120 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2023.aasta 12 kuuga 384 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2023. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 1 133 tuhat eurot, 445 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2023. aasta 31.detsembri seisuga oli kontsernil 1 626 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2023. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 13 267 tuhat eurot (12 759 tuhat eurot 2022.aasta 12 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 552 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2023. aasta 12 kuu jooksul

AS Silvano Fashion Group tegi 24. mail 2023 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 24.05.2023.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc3e622810054b7a49a4f706f81ac5063&lang=et&src=listed ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis, Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/ ja ajalehes “Eesti Päevaleht”.

15. juunil 2023 toimus AS Silvano Fashion Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:

  • Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2022. a majandusaasta aruanne;
  • Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2022. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll avalikustati AS Silvano Fashion Group kodulehel https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2023 31.12.2022
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD    
Käibevara    
Raha ja rahalähendid 2 32 878 25 909
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 1 354                               1 044
Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 115 971
Antud lühiajalised laenud   29 10
Muud varad   79 111
Varud 4 23 940 22 264
Käibevara kokku   59 395 50 309
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   292 301
Investeeringud sidusettevõtetesse   85 82
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   213 259
Edasilükkunud tulumaksuvara   2 155 2 166
Immateriaalne põhivara   579 585
Kinnisvarainvesteeringud   899 1 041
Materiaalne põhivara 5 8 634 9 248
Põhivara kokku   12 857 13 682
VARAD KOKKU   72 252 63 991
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised rendikohustused   2 162 2 373
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                       6 7 377 5 837
Maksukohustised   747 1 692
Lühiajalised kohustused kokku   10 286 9 902
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustis   736 1 039
Pikaajalised rendikohustused   4 321 4 041
Pikaajalised eraldised   46 41
Pikaajalised kohustused kokku   5 103 5 121
Kohustused kokku   15 389 15 023
    
Omakapital    
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -20 002 -19 409
Jaotamata kasum   64 249 54 322
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   54 120 44 786
Vähemusosalus   2 743 4 182
Omakapital kokku   56 863 48 968
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   72 252 63 991

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal           2023 IV kvartal

2022
12 kuud 2023 12 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeeritud
Kliendilepingutest saadav tulu 9 11 858 13 693 58 597 57 667
Müüdud toodangu kulu   -6 193 -4 875 -24 854 -26 783
Brutokasum   5 665 8 818 33 743 30 884
          
Turustuskulud   -2 501 -3 023 -10 572 -11 143
Üldhalduskulud   -1 198 -1 255 -4 501 -4 391
Muud äritulud   92 176 286 525
Muud ärikulud   -352 -662 -983 -1 210
Ärikasum   1 706 4 054 17 973 14 665
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   237 -3 919 -3 345 1 117
Muud finantstu/(kulu)   93 -350 -93 -453
Finantstulud /(-kulud) kokku   330 -4 269 -3 438 664
         
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   5
2

24

1
Kasum enne tulumaksu 2 041 -213 14 559 15 330
Tulumaksukulu   224
241

-3 452

-2 786
           
Aruandeperioodi kasum   2 265 28 11 107 12 544
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   2 015 -39 9 927 11 796
   Vähemusosaluse osa   250 67 1 180 748
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8 0,06


0,000,280,33
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal  2023 IV kvartal 2022 12 kuud
2023
12 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeeritud
         
Aruandeperioodi kasum   2 265 28 11 107 12 544
           
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   -2 799

-3 052


-2 520


-877
Aruandeperioodi muu koondkasum -2 799
-3 052

-2 520

-877
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   -534
-3 024

8 587

11 667
Sealhulgas:         
   Emaettevõtte omanike osa   1 625 -3 307 9 334 10 638
   Vähemusosaluse osa   -2 159 283 -747 1 029

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 12 kuud
 2023
12 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeeritud
Rahavood äritegevusest     
Aruandeaasta kasum   11 107 12 544
Korrigeerimised:     
  Põhivara kulum   3 147 3 618
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt   -24 -1
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist   1 8
  Finantstulud/-kulud kokku   3 438 -664
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   54 2
  Varude eraldis   1 198 683
  Tulumaksukulu   3 452 2 786
Varude muutus   -7 845 -1 358
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes   -839 199
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades   2 530 -667
Makstud tulumaks   -4 516 -3 088
Rahavood äritegevusest kokku   11 703 14 062
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Saadud intressid   601 38
Saadud dividendid   11 3
Materiaalse põhivara müük   39 58
Väljaantud laenud   -19 -8
Materiaalse põhivara soetamine   -1 133 -445
Immateriaalse põhivara soetamine   -144 -113
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -645 -467
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Rendikohustiste põhiosamaksed   -2 307 -2 634
Rendikohustistelt tasutud intress   -688 -546
Makstud dividendid   -692 -560
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -3 687 -3 740
      
Raha ja rahalähendite muutus   7 371 9 855
Raha ja rahalähendid perioodi alguses   25 909 17 098
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju   -845  -509
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   443 -535
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   32 878 25 909

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusAttachments

SFG Q4 2023 EST vers 28.02