ASi Ekspress Grupp aktsionäride vastu võetud otsused


ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 08.02.2024 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 09.02.2024 ajalehes Eesti Päevaleht.

Tähtaegselt, s.o 4. märtsiks 2024 kella 9.00-ks, andsid aktsionärid 25 298 978 häält ehk 83,96% hääleõiguslikest häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 2991 lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 04.03.2024 vastu järgmised otsused. 

  1. 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi muutmine

Muuta 29.09.2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooni­programmi punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

Optsioonide väljateenimise periood (vesting) on kolm aastat alates optsioonide väljateenimise alguskuupäevast, mis sätestatakse iga optsiooni saajaga sõlmitavas optsioonilepingus. Aktsia ostuhind, mille optsiooni saaja tasub aktsiate omandamisel või märkimisel, on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus.

Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimub Ekspress Grupile kuuluvate oma aktsiate optsiooni saajale võõrandamise teel ja/või aktsiakapitali suurendamise ja optsiooni saajale uute aktsiate väljalaskmise teel. Uute emiteeritavate aktsiate puhul välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätestatule. Uued aktsiad noteeritakse vastavalt ettenähtud reeglitele ja korrale.

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest.

  1. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 29.09.2020 kinnitatud aktsia­optsiooni­programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest.

  1. Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja punkti 5.9 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt:

Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni jõustumisest suurendada aktsiakapitali kuni 160 000 (saja kuuekümne tuhande) euro võrra.

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest.

  1. Optsiooni hinna määramine

Nõustuda, et 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimise käigus võõrandatavate oma aktsiate hind ja emiteeritavate aktsiate hind on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsiooni­programmi punkt 6).

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

ManusAttachments

EG_pohikiri_EST 2024 03 04