Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade


ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 3. mail 2024. aastal algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Narva mnt 13 IV korrusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 26. aprillil 2024. aastal, Nasdaq CSD arvelduspäeva tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul ei osale, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi kui ka Ekspress Grupi kodulehel. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressile egrupp@egrupp.ee hiljemalt 2. mail 2024. aastal kella 16:00-ks. Elektroonilise hääletamise kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
  3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

ASi Ekspress Grupp juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud.

1. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2023–31.12.2023 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,35 miljonit eurot järgmiselt:

  • maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot;
  • suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
  • kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 17. mai 2024. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16. mai 2024. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2023. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a kuni 20. maini 2029. a.


Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 30.04.2024, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 18.04.2024, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 11.04.2024 seisuga 18 478 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 92 549 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument;
  • juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv väljavõte registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Välisriigi aktsionäri registriväljavõte ja esindaja volikiri peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Narva mnt 13, Tallinn 10151, II korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 02.05.2024 kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette. Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt elektroonilise hääletamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

ManusedAttachments

EG_otsuste eelnõud_EST 2024 05 03 EG_nõukogu aruanne_2023_EST Ekspress Grupp konsolideeritud 2023_EST Elektroonilise hääletamise kord Hääletussedel 2024 05 03 Volikiri Volikirja tagasivõtmine