LHV Groupi 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused


LHV jaoks oli aasta esimene kvartal tugevate tulemustega, mida mõjutasid ärimahtude plaanitust suurem kasv ja intressikeskkonna samal tasemel püsimine.

AS LHV Group teenis 2024. aasta I kvartalis 40,7 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 36,8 miljonit eurot ja LHV Bank Limited 4,9 miljonit eurot. AS-i LHV Varahaldus I kvartali puhaskahjumiks jäi 220 tuhat eurot ja AS-i LHV Kindlustus puhaskasumiks kogunes 256 tuhat eurot. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli I kvartalis 28,5%.

Konsolideerimisgrupp teenis 2024. aasta I kvartalis 85,4 miljonit eurot tulusid ehk pea sama palju nagu eelmises kvartalis. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes suurenesid konsolideeritud tulud 25% võrra. Tuludest 68,9 miljonit eurot moodustasid neto intressitulud ning 15,5 miljonit eurot neto teenustasutulud. Konsolideerimisgrupi kulud ulatusid I kvartalis kokku 35,5 miljoni euroni ehk jäid 6% väiksemaks kui eelmises kvartalis. Aastaga suurenesid kulud 16%. Allahindlusi tehti I kvartalis kokku 2,9 miljoni euro ulatuses. Grupi konsolideeritud puhaskasum oli I kvartalis 24% suurem kui 2023. aasta viimases kvartalis ja 23% suurem kui samal ajal aasta tagasi.

Märtsi lõpu seisuga kasvas LHV Groupi konsolideeritud varade maht rekordilise 7,37 miljardi euroni (aastane kasv 21%). Kvartaliga suurenes varade maht 245 miljoni euro võrra ehk 3%. LHV Groupi konsolideeritud hoiused kavasid kvartaliga 203 miljoni euro võrra (+4%) 5,93 miljardi euroni (+22% aastases võrdluses). Konsolideeritud laenuportfell kasvas I kvartalis 83 miljoni euro võrra (+2%) 3,65 miljardi euroni (+16% aastases võrdluses). LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 21 miljoni euro võrra (+1%) 1,54 miljardi euroni (aastaga on fondide maht suurenenud 6% võrra). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli I kvartalis 17,8 miljonit makset (+12% võrreldes 15,9 miljoni maksega IV kvartalis).

 

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kv 2024 IV kv 2023 I kv 2023
   Neto intressitulu 68 918 67 670 55 108
   Neto teenustasutulu 15 543 16 300 11 877
   Neto finantstulud 536 480 1 385
   Muud tegevustulud 418 1 243 13
Tulud kokku 85 415 85 693 68 383
   Personalikulu -20 275 -18 645 -15 667
   Kontorikulud -572 -872 -767
   IT kulud -3 100 -4 067 -3 226
   Turunduskulud -658 -1 117 -810
   Muud tegevuskulud -10 924 -13 151 -10 152
Kulud kokku -35 528 -37 852 -30 622
Ärikasum 49 888 47 841 37 761
Kasum enne allahindlusi 49 888 47 841 37 761
   Laenude allahindlus -2 851 -9 430 1 583
   Tulumaksukulu -6 335 -5 643 -6 281
Puhaskasum 40 702 32 768 33 063
   Vähemusosaluse osa 158 231 409
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 40 544 32 537 32 654
       
   Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,13 0,10 0,10
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,12 0,10 0,10

 

Bilanss, tuhandetes eurodes märts.24 dets.23 märts.23
   Raha ja raha ekvivalendid 3 402 338 3 119 394 2 574 177
   Finantsvarad 249 968 340 341 297 012
   Laenud klientidele 3 676 442 3 591 517 3 167 568
   Laenude allahindlus -31 843 -29 725 -18 384
   Nõuded klientide vastu 22 934 49 505 19 807
   Muud varad 50 733 54 559 50 353
Varad kokku 7 370 572 7 125 590 6 090 534
      Nõudmiseni hoiused 3 926 714 3 808 162 4 339 971
      Tähtajalised hoiused 2 007 628 1 922 843 526 928
      Saadud laenud 568 355 563 634 539 807
   Võlgnevused klientidele 6 502 697 6 294 639 5 406 706
   Muud kohustused 141 573 147 934 98 870
   Allutatud laenud 127 568 126 652 131 070
Kohustused kokku 6 771 838 6 569 225 5 636 646
Omakapital 598 734 556 365 453 888
   sh vähemusosaluse osa 7 394 7 937 7 009
Kohustused ja omakapital kokku 7 370 572 7 125 590 6 090 534

 

Esimest kvartalit iseloomustas positiivselt plaanitust suurem laenuportfelli ja intressitulude kasv. Kuigi klientide aktiivsus jäi üldiselt aasta algusele omaselt madalamaks, oli mõnede toodete kasutamine rekordiline. Laenuportfelli kvaliteet on püsinud oodatust tugevamal tasemel, allahindlusi tehti ettevaatavalt makromajanduse stsenaariume arvestades.

LHV Panga klientide arv kasvas kvartaliga 10 500 võrra. Klientide aktiivsus arvelduste ja pangakaartide kasutamise osas oli eelmisest kvartalist madalam, kuid kõrge näiteks kodulaenude ja ettevõtetele antavate mikrolaenude osas. Seejuures kodulaenude aktiivse refinantseerimise taustal oli märts LHV kodulaenu jaoks rekordkuu. Kvartaliga kasvas jaelaenude portfell 30 miljoni euro võrra. LHV Panga ettevõtete laenude maht suurenes I kvartalis 37 miljoni euro võrra. Laenunõudlus on kasvamas.

Endiselt on panga üldine fookus hoiuste kaasamisel. Muu hulgas tõi LHV Pank klientide jaoks turule uue kogumistoote LHV Kogumiskonto, millega on võimalik teenida 2% intressi rahalt, mida soovi korral saab kohe kasutada. LHV Panga tavaklientide hoiused kasvasid kvartaliga 121 miljoni euro võrra, finantsvahendajate hoiused 38 miljoni euro võrra, platvormidelt kaasatud hoiused vähenesid 23 miljoni euro võrra. Nõudmiseni hoiused kasvasid 37 miljoni euro võrra, samal ajal kui tähtajaliste hoiuste maht suurenes 100 miljoni euro võrra.

Kvartali jooksul lisandus LHV mobiiliäppi PIN-koodi lukust avamise võimalus, internetipanka tavainvesteeringute maksudeklaratsioonile automaatse edastuse võimalus. Kvartali lõpus lisas LHV valikusse pangateenuste eripakkumise õpetajatele. Kvartali jooksul tunnustati LHV-d nii Eesti parima teenindusega pangana uuringufirma Dive poolt kui ka Eesti parima tööandjana CV-Online’i poolt.

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank on nüüdsest iseseisvalt finantseeritud, kui maksis sõsarpangale tagasi 66 miljoni eurose laenu. Ühtlasi käivitas LHV Bank edukalt hoiuste kaasamise kolmandal platvormil – Hargreaves Lansdown. Kokku on nüüdseks kaasatud hoiuseid üle 4000 hoiustajalt.

LHV Banki fookuses on laenuportfelli kasvatamine maaklerite võrgustiku kaudu ja laenuhaldurite arvu kahekordistamise esimese poolaasta jooksul. Märtsi lõpuks oli laenuportfell kasvanud 95 miljoni euroni ning krediidikomitee poolt heaks kiidetud veel 79 miljoni euro väärtuses väljastamata laene. Töös on ka jaepanganduse pakkumise arendamine koos uue kodulehe ja mobiilipangaga. Kvartali jooksul näitasid aktiivsust finantsvahendajatest kliendid, segmendi maksete mahud olid ajalooliselt kõrgeimal tasemel.

LHV Varahalduse tulemust mõjutas 4,9 miljoni euro dividendimakse emaettevõttele, millega kaasnes 800 tuhande euro suurune maksukulu. Fondide maht ning puhakasum on plaanitust veidi ees eelkõige suuremate fondide hea tootluse ning finantstulu tõttu. Varahalduse aktiivsete klientide arv kvartali jooksul veidi langes 120 tuhande kliendi tasemele. 4300 klienti teatas II samba pensioni sissemaksete suurendamise soovist.

Aktsiaturgude väga tugeva kvartali taustal kujunes LHV pensionifondide M, L ja XL kvartalitootluseks vastavalt 1,5%, 2,9% ja 2,9%. Konservatiivsemate fondide XS ja S tootluseks kujunes 1,5% ja 1,6%. Pensionifond Indeks tõusis kvartaliga 8,7%, pensionifond Roheline langes 5,3%.

LHV Kindlustus jätkas optimaalsel kasvukursil. Kvartali lõpu seisuga kaitseb LHV Kindlustus kokku 164 tuhandet klienti, kes on sõlminud kokku 233 tuhat lepingut. Kindlustuse müügimahud kasvasid kvartaliga 32%. Brutopreemiad olid I kvartalil 40% suuremad kui aasta tagasi samal ajal. Suurenenud on ka kahjujuhtumite arv, mis käib koos portfelli suurenemisega. Registreeriti 22 800 uut kahjujuhtumit, käsitlus lõpetati 22 400 juhtumi puhul.

I kvartalil jõudis lõpule Euroopa Keskpanga poolt läbi viidud varade kvaliteedi hindamine, mille LHV edukalt läbis. Märtsis toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta eelmise aasta eest aktsionäridele rekordiline dividend 13 senti aktsia kohta. Dividendid maksti välja 12. aprillil.

Veebruaris avalikustatud finantsplaani edestas LHV Group 3 kuu kokkuvõttes puhaskasumi osas 7,8 miljoni euro võrra. Finantsplaan püsib.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jaoks oli tegemist teguderohke ja tugeva kvartaliga. Eesti majandus vajab kasvu taastamiseks investeeringuid, suutsime siin laenumahtude kasvuga anda mõõduka panuse. Lisaks ettevõtete laenudele kasvasid tugevalt ka kodulaenud, samuti ettetehtud tööna Inglismaal asuva LHV Bankis otsustatud laenude maht. Seejuures on grupi tütarettevõtete laenukvaliteet püsinud heal tasemel. Kvartali jooksul avaldati ka Euroopa Keskpanga poolse mahuka varade kvaliteedi hindamise tulemused, mis näitasid LHV head kapitaliseeritust. Meie fookus on endiselt ärimahtude kasvul ning klientide aktiivsuse kasvatamisel."

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Majandustulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 23. aprillil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_alrjq24-S-2fEWnhE1LW_Q.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1090 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 428 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 120 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.​


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusedAttachments

LHV_Group_Factbook_2024-Q1-ET LHV_Group_Presentation_2024-Q1-ET LHV_Group_Interim_Report_2024-Q1-ET