Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2024


Juhatuse kommentaar

Harju Elektri 2024. aasta algas tagasihoidlikumate tulemustega kui aasta varem. Pikemas võrdluses on siiski tegemist tugeva I kvartaliga. Vaatamata meie püüdlustest hooajalisust minimeerida, kujunevad I ja IV kvartali tulemused tavaliselt nõrgemateks II ja III kvartali omadest. Ka käesoleval aastal algas märkimisväärne tootmismahtude kasv alles märtsis ning jätkub tellimuste kohaselt vähemalt sügise lõpuni.

Suurima panuse finantstulemustesse andis Leedu ning mõningal määral ka Eesti tootmine. Soome tootmisüksuses on ees mitmed tegevused kasumlikkuse taastamiseks ning pikalt aega võtnud Rootsi üksuse kasumisse jõudmise suhtes võime olla järjest optimistlikumad. Olulist majanduslikku mõju avaldasid Eesti ja Soome müügitulemustele Soome riikliku energiavõrgu regulatsioonide muudatused jaotusvõrkudele, mille tõttu on vähendatud investeeringuid jooksvaks ja tulevateks aastateks.

Käesoleva aasta 11. märtsist hakkas kehtima Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis keelustab 2026. aastast fluoritud kasvuhoonegaaside (SF6) kasutamise elektriseadmetes. Suure tõenäosusega tähendab see Harju Elektri jaoks mitmete sõlmitud elektrivõrkude lepingute muutmist või nende ülesütlemist 2025. aasta jooksul. Kuna seadmetootjad alles käivitavad SF6 vabade seadmete tootmist, võib turul tekkida defitsiitne olukord, mis mõjutab nii seadmete kättesaadavust kui ka hindade järsku kasvu. See tingib omakorda kompleksalajaamade tellimuste mahu olulise kõikumise enne ja pärast nimetatud seadmete kasutusele võtmise tähtaega.

Tänaseks on lõpule viidud 2022. aasta teises pooles alustatud restruktureerimine, mis muutis kontserni ja tütarettevõtete juhtimist, teravdas fookust põhitegevusaladele ja nägi ette muid olulisi samme, et olla valmis uue strateegilise arengukava elluviimiseks. Ilma kasvuta ei ole arengut, mistõttu jätkame võimaluste otsimist kasumliku kasvu jätkamiseks nii olemasolevates kui ka uutes asukohtades.

Müügitulu ja finantstulemused

Kontserni müügitulu esimeses kvartalis oli 46,8 miljonit eurot, mis on 3,3% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Elektriseadmete müük näitas stabiilset kasvu ja olulist panust ettevõtte tuludesse, teenides kokkuvõtvalt 42,2 miljonit eurot ning moodustades 90,3% kogu kvartali müügitulust. Elektriseadmete müügist olulisema osa moodustasid alajaamade, madalpinge jaotusseadmete, tehniliste hoonete ja allhanketeenuse pakkumine.

EUR ’000 3 kuud3 kuudMuutus
  20242023 
Müügitulu  46 77545 2693,3%
Brutokasum  4 8365 386-10,2%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA)  1 9412 382-18,5%
Ärikasum (EBIT)  9761 309-25,4%
Perioodi puhaskasum  361749-51,8%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,020,04-50,0%

Kontserni äritegevuse kulud olid aruandekvartalis kokku 45,7 (2023 I kv: 43,8) miljonit eurot. Peamise osa äritegevuskulude kasvust andis müüdud toodete ja teenuste kulude 5,2%-line tõus, mis jäi alla esimeste kvartalite müügitulu kasvutempole 1,9 protsendipunkti.

Turustuskulud vähenesid 11,8% võrra, ulatudes 1,2 miljoni euroni, moodustades nii kontserni äritegevuse kuludest kui ka müügitulust 2,6%. Üldhalduskulud vähenesid kvartalite võrdluses 2,4% võrra 2,5 miljoni euroni, moodustades kontserni aruandekvartali äritegevuse kuludest 5,5% ja müügitulust 5,4%. Tööjõukulud kasvasid kvartalite võrdluses 5,7%, ulatudes 10,0 miljoni euroni.

Müügitulu kasvas, kuid kasumlikus vähenes võrreldes aasta varasemaga. Kolme kuu brutokasum oli 4,8 (2023 I kv: 5,4) miljonit eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 10,3% (2023 I kv: 11,9%). Ärikasum (EBIT) oli 1,0 (2023 I kv: 1,3) miljonit eurot ja ärirentaablus 2,1% (2023 I kv: 2,9%). Puhaskasum esimeses kvartalis oli 0,4 (2023 I kv: 0,7) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,02 (2023 I kv: 0,04) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 94,9%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas kvartalite võrdluses 4,2%, olles 44,4 miljonit eurot.

Kontserni suurimad sihtturud, Eesti, Soome, Rootsi ja Norra, moodustasid 80,6% kogu müügitulust esimeses kvartalis, mis on oluline tõus võrreldes eelmise aastaga (2023 I kv: 75,3%).

Eesti ja Soome turud olid võrreldes aasta varasemaga tagasihoidlikumad. Aruandekvartalis teeniti Eestist 4,5 (2023 I kv: 5,0) miljonit eurot, moodustades konsolideeritud müügitulust 9,6% (2023 I kv: 10,9%). Alajaamade ja kaablijaotuskappide müük elektrijaotussektori klientidele vähenes, kuid samal ajal suurenes renditulu kinnisvaraobjektidelt. Soome turult teeniti 17,0 miljonit eurot, mis on 8,9% vähem kui aasta varem. Valdava osa müügitulude langusest tulenes elektriseadmete müügi ja elektritööde mahu vähenemisest. Tagasihoidlikuks jäi alajaamade müük elektrijaotussektori klientidele ja elektriautolaadijate müük.

Märkimisväärne kasv toimus Norra turul, kus müügitulu kasvas kahekordselt 9,3 miljoni euroni, peamiselt madalpingeseadmete müügist laevandussektori klientidele. Norra turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 19,9%. Rootsi müügitulu kasvas samuti veidi, ulatudes 6,9 (2023 I kv: 6,5) miljoni euroni, näidates stabiilset arengut turusegmendis.

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 0,7 (2023 I kv: 0,6) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,4 (2023 I kv: 0,3) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,1 (2023 I kv: 0,3) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,2 (2023 I kv: 0,1) miljonit eurot. Investeeringud hõlmasid suuremahulisi ruumide renoveerimis- ja rekonstrueerimistöid Keila tööstuspargis, mis on suunatud pikaajalise rentniku, Prysmian Group Baltics, vajadustele. Lisaks soetati tootmis-tehnoloogilisi põhivarasid ning arendati tootmis- ja protsessijuhtimissüsteeme.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 29,3 (31.12.23: 29,2) miljonit eurot.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,79 euro tasemel. AS-il Harju Elekter Group oli 31.03.2024 seisuga 11 103 aktsionäri.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
Auditeerimata    
EUR '00031.03.202431.12.202331.03.2023 
VARAD     
Käibevarad    
Raha ja raha ekvivalendid1 4441 3811 028 
Nõuded ostjatele ja muud nõuded49 05038 83737 627 
Ettemaksed1 4001 0711 945 
Varud35 90036 83444 704 
Käibevara kokku87 79478 12385 304 
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksu vara8687311 002 
Pikaajalised finantsinvesteeringud29 31329 24423 767 
Kinnisvarainvesteeringud28 92228 85624 766 
Materiaalne põhivara33 54934 06735 042 
Immateriaalne põhivara7 4407 3547 284 
Põhivara kokku100 092100 25291 861 
VARAD KOKKU187 886178 375177 165 
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Kohustused    
Võlakohustused22 57619 38718 366 
Ostjate ettemaksed20 94618 87021 310 
Võlad tarnijatele ja muud võlad27 43223 15931 888 
Maksuvõlad2 9783 3083 033 
Lühiajalised eraldised1501401 950 
Lühiajalised kohustused kokku74 08264 86476 547 
Võlakohustused23 20723 48120 412 
Muud pikaajalised kohustused32320 
Pikaajalised kohustused kokku23 23923 51320 412 
KOHUSTUSED KOKKU97 32188 37796 959 
Omakapital    
Aktsiakapital 11 65511 65511 523 
Ülekurss3 3063 3062 509 
Reservid23 26123 05517 815 
Jaotamata kasum52 34351 98248 552 
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku90 56589 99880 399 
Mittekontrolliv osalus00-193 
Omakapital kokku90 56589 99880 206 
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU187 886178 375177 165 


KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE      
Auditeerimata      
       
EUR '0003 kuud3 kuud    
 20242023    
Müügitulu46 77545 269    
Müüdud toodete ja teenuste kulud-41 939-39 883    
Brutokasum 4 8365 386    
Turustuskulud-1 195-1 356    
Üldhalduskulud-2 517-2 580    
Muud äritulud1918    
Muud ärikulud-167-159    
Ärikasum 9761 309    
Finantstulud9275    
Finantskulud-590-549    
Kasum enne maksustamist478835    
Tulumaks-117-86    
Perioodi puhaskasum 361749    
Puhaskasumi jaotus      
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist361781    
Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist0-32    
Puhaskasum aktsia kohta      
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)0,020,04    
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR)0,020,04    


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE    
Auditeerimata    
     
EUR '0003 kuud3 kuud  
 20242023  
Perioodi puhaskasum 361749  
Muu koondkasum     
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse    
Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel106-41  
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse    
Realiseerunud kasum finantsvara müügist 00  
Finantsvara ümberhindluse netokasum7036  
Perioodi muu koondkasum kokku176-5  
Perioodi koondkasum kokku537744  
Koondkasumi jaotus:    
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist537776  
Mitte-kontrolliv osa koondkasumist0-32  
     

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige
Tel 674 7400

ManusAttachments

HEG vahearuanne I kv 2024