Aktsiaselts Infortar auditeeritud majandusaasta aruanne 2023


Aktsiaselts Infortar (edaspidi Infortar) nõukogu kiitis heaks 2023. aasta auditeeritud aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Olulisemad sündmused 2023

Energeetika

Kontserni elektri- ja gaasimüügikogused kahekordistusid 2023. aastal ulatudes Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 15,9 TWh-ni. 2023 suurim investeering oli Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine, mis tähendas energia müügi ja tootmise kõrval olulist laienemist infrastruktuuri segmendis.

Laevandus

Laevanduses jätkas Infortar oma osaluse suurendamist, tänase päeva seisuga on osalus AS- s Tallink Grupp 42,33%

Kinnisvara

Kinnisvara valdkonnas alustasid Infortari ettevõtted möödunud aastal suurematest projektidest Rimi logistikakeskuse ja Pärnu uue silla ehitust ning Tallinki logistikakeskuse laiendust.

Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud

Finantsnäitaja/suhtarv12 kuud 202312 kuud 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)1 084,6261 053,712
Brutokasum (miljonites eurodes)149,473126,537
EBITDA (miljonites eurodes)143,283120,046
EBITDA marginaal (%)13,2%11,4%
Ärikasum/ kahjum (EBIT) (miljonites eurodes)123,62899,140
Aruandeaasta kasum/ kahjum (miljonites eurodes)293,83096,124
Puhaskasum jooksvast tegevusest, (miljonites eurodes)1138,746106,616
Kasum aktsia kohta (eurodes)214.624.77
Omakapital (miljonites eurodes)820,210568, 677
Kohustised (miljonites eurodes)441,160427,205
Netovõlg354,045367,203
Investeerimislaenude ja EBITDA suhe2.0x1.7x

1Sisaldab 159 miljonit eurot Gaso ostust tekkinud ühekordset kasumit ja kinnisvara ümberhindluste mõju. 2 Arvutamisel on kasutatud 31.12.2023 seisuga aktsiate arvu 21 045 000, millest on võetud maha omaaktsiate arv 945 000.

Müügitulu

2023. majandusaastal suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 30,9 miljoni euro võrra 1 084,6 miljoni euroni (2022 konsolideeritud müügitulu 1 053,7 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas piirkondliku gaasimüügi turuosa kasv 25% protsendini, mis võimaldas müügitulu võrreldes eelneva aastaga suurendada.

EBITDA ja segmendiaruandlus

Energeetikasegmendi EBITDA oli 135,9 miljonit eurot 2023. majandusaastal (115,969 miljonit eurot 2022. majandusaastal). Kasumi kasvu suunasid turuosa kasv ning müügimahtude kahekordistumine. Kontserni tütarühing AS Eesti Gaas juhib teadlikult hinnariske, kasutades selleks tuletisinstrumente ja piirkondlikke maagaasi ladustamise võimalusi.

Laevanduse segmendi EBITDA oli 214,5 miljonit eurot 2023. majandusaastal (135,8 miljonit eurot 2022. majandusaastal). Infortar konsolideerib AS Tallink Grupp tulemused kapitaliosaluse meetodil, ehk vastavalt oma osaluse protsendile AS-s Tallink Grupp, kuid segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% AS Tallink Grupp tulemused (sealhulgas 100% EBITDA).

Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. 2023. majandusaastal oli kinnisvara EBITDA kokku 12,3 miljonit eurot (2022. majandusaastal 11,4 miljonit eurot). 2023. majandusaastal lisandusid arvestusse kolm uut hoonet aadressidel Liivalaia 9, Tähesaju 9 ja Tähesaju 11.

Puhaskasum

Konsolideeritud puhaskasum oli 2023. majandusaastal 293,8 miljonit eurot (2022. majandusaastal 96,1 miljonit eurot). Ühekordse olulise mõjuga tehingutest olid puhaskasumi arvestuses Läti gaasi jaotusvõrgu ettevõte Gaso omandamine ja kinnisvara ümberhindluse mõjud. Konsolideeritud ärikasum oli 2023. majandusaastal 123,6 miljonit eurot (2022. majandusaastal 99,1 miljonit eurot). Ärikasum näitab kontserni põhitegevusest teenitavat kasumit.

Investeeringud

Aastatel 2021-2023 on AS-i Infortar grupi investeeringute kogusumma ligikaudu 265 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks kujunes Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine 2023. aastal. Infortar jätkab investeeringutega tulevikus, aastateks 2023-2025 on plaanis täiendavad investeeringud kogumahus ligikaudu 110 miljonit eurot. Olulisemad töös olevad arendusprojektid on logistikakeskuse rajamine Sauele ja 4MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaama ehitus Lätis.

Finantseerimine

Laenu ja liisingkohustised olid 2023. majandusaastal kokku 441,2 miljonit eurot (2022. majandusaastal 427,2 miljonit eurot). Finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogude juhtimisele aitas kaasa 2023. aastal toimunud aktsiate avalik pakkumine, mille raames kaasati 31,2 miljonit eurot.

Dividendid

31. oktoobril 2023 kinnitatud dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. Infortar kontserni juhatus ja nõukogu teevad aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 3 eurot aktsia kohta.

Konsolideeritud kasumiaruanne

Auditeeritud, tuhandetes eurodes

12 kuud 2023

12 kuud 2022

 
 
Müügitulu1 084 6261 053 712 
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-935 153-927 175 
Brutokasum/ kahjum149 473126 537 
Müügi- ja turunduskulud-1 620-1 408 
Üldhalduskulud-22 085-17 520 
Kinnisvara ümberhindlused-4 074-10 492 
Muud äritulud4 4922 261 
Muud ärikulud-2 558-238 
Kasum/ kahjum äritegevusest123 62899 140 
Finantstulud                   2 765680 
Finantskulud-22 750-6 275 
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum39 6398 157 
Soodusostust saadud tulu159 1580 
Kasum/ kahjum enne tulumaksu302 440101 702 
Tulumaks-8 610-5 578 
Aruandeperioodi puhaskasum/ kahjum293 83096 124 
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/ kahjum293 77895 943 
Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum52181 
Muu koondkasum/ kahjum   
Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste ümberhindlus-440 
Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid*-58 18994 772 
Välismaiste tütarettevõtjate valuutakursivahed-423 
Muu koondkasum kokku-58 27594 775 
Aruandeaasta koondkasum/ kahjum kokku 235 555190 899 
sealhulgas:   
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/-kahjum235 547190 718 
Vähemusosalusele kuuluv kasum/ kahjum52181 
Tavakasum aktsia kohta (eurodes)14,6215,23 
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes)14,5615,23 

* Mitterahalised tuletisinstrumentide ümberhindlused koondkasumites ei mõjuta AS-i Eesti Gaasi ega Infortari põhiäritegevuse kasumlikkust ega rahavoo teenimise võimet.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes31.12.202331.12.2022
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid87 11560 002
Lühiajalised tuletisinstrumendid28 72871 109
Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded5 958108 917
Nõuded ostjatele162 575122 006
Ettemaksed24 60376 752
Varud146 88416 654
Käibevara455 863455 440
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud346 014296 061
Pikajalised tuletisinstrumendid1 12512 866
Pikajalised laenud9 07215 736
Kinnisvarainvesteeringud176 024160 540
Materiaalne põhivara446 748147 724
Immateriaalne vara14 3668 853
Kasutusõigusega vara11 30010 192
Põhivara1 004 650651 972
VARAD KOKKU1 460 5121 107 412
   
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL  
Laenu- ja rendikohustised186 025266 308
Võlad tarnijatele74 75119 845
Maksukohustised32 82231 135
Ostjate ettemaksed3 09910 169
Muud lühiajalised kohustised15 9736 766
Lühiajalised kohustised 312 670334 223
   
Laenu- ja rendikohustised255 135160 897
Muud pikaajalised kohustised30 86518 076
Pikaajalised eraldised8 399649
Edasilükkunud tulumaksukohustis33 23324 890
Pikaajalised kohustised327 632204 512
Kohustised kokku640 302538 735
   
Aktsiakapital2 1051 985
Omaakatsiad-95-95
Ülekurss29 3440
Reservid28 14384 162
sh. riskimaandamise reserv*24 11882 307
Realiseerimata kursivahed-393
Jaotamata kasum466 140385 947
Aruandeaasta kasum293 77895 943
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital819 376567 945
Vähemusosalus834732
Omakapital kokku820 210568 677
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 460 5121 107 412

* tegemist on arvestusliku riskimaandamise positsiooni muutusega mis mõjutab koondkasumi tulemust.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes

                   2023

2022

 
 
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST   
Kasum enne maksustamist302 440101 702 
Korrigeerimised-104 561-39 818 
Muutused:   
Makstud tulumaks-267-4 051 
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes54 540-116 072 
Varude muutused-61 9143 667 
Äritegevusega seotud kohustised-40655 611 
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU189 8321 039 
    
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST   
Tasutud tütar- ja sidusettevõtete ostul-113 728-4 895 
Antud laenud0-6 438 
Laekunud laenude tagasimaksed ja intressid9 343992 
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel-18 143-14 250 
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel-18 556-23 881 
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-141 084-48 472 
    
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST   
Saadud sihtfinantseerimine03 251 
Arvelduskrediidi muutus14 348-9 456 
Saadud laene130 567193 397 
Saadud laenude tagasimaksed-312 846-98 833 
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed-2 233-2 037 
Makstud intressid-22 224-7 960 
Makstud dividendid-15 750-16 110 
Laekunud aktsiate emiteerimisest29 4640 
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-21 63562 252 
    
RAHAVOOD KOKKU27 11314 819 
    
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses60 00245 183 
Raha ja raha ekvivalentide muutus87 11560 002 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus27 11314 819 
    

Aktsiaselts Infortar aastaaruanne 2023 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks veebilehel www.infortar.ee/aruandlus.

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse, maavarade, trükinduse, taksonduse ja paljudes muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ühingut: 47 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee
telefon: +372 5156662

https://infortar.ee/investorile

 

 

ManusedAttachments

Infortar_aastaraamat_2023 AS Infortar sõltumatu vandeaudiitori aruanne ESEF