Silvano Fashion Group 2024.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)


Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2024. aasta I kvartali (võrrelduna 2023. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2024 (võrrelduna 31.12.2023) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes I kvartal 2024 I kvartal 2023 Muutus
Müügitulu 13 904 14 141 -1,7%
Brutokasum 7 789 8 124                        -4,1%
Ärikasum 3 548 3 963 -10,5%
EBITDA 4 298 4 761 -9,7%
Aruandeperioodi puhaskasum 2 916 1 867 56,2%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 2 554 1 616 58,0%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,07 0,04 75,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 1 753                 4 133 -57,6%


tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.12.2023 Muutus
Varad kokku 78 038 72 252 8,0%
Käibevarad kokku 65 157 59 395 9,7%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 56 384 54 120 4,2%
Raha ja raha ekvivalendid 37 505 32 878 14,1%


Rentaablusanalüüs, % I kvartal 2024 I kvartal 2023 Muutus
Brutokasum 56,0 57,4 -2,4%
Ärikasum 25,5 28,0 -8,9%
EBITDA 30,9 33,7 -8,3%
Puhaskasum 21,0 13,2 59,1%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 18,4 11,4 61,4%


Finantssuhtarvud, % 31.03.2024 31.12.2023 Muutus
ROA 15,2 14,5 4,8%
ROE 20,9 20,2 3,5%
Hinna/ kasumi suhe 3,7 4,1 -9,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,7 5,8 -19,0%
Likviidsuskordaja 3,0 3,4 -11,8%

Majandustulemused

Kontserni 2024. aasta I kvartali käive moodustas 13 904 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  1,7% võrra. Jaemüügi käive vähenes 5,1% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2024. aasta I kvartali brutokasum oli 7 789 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 4,1%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2024. aasta I kvartali jooksul 2,4% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 1,6% võrra.

2024. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum vähenes 10,5% ja ulatus 3 548 tuhande euroni võrreldes 2023. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 963 tuhat eurot. 2024. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 25,5% võrreldes 28,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 9,7% ja moodustas 2024. aasta I kvartaliga 4 298 tuhat eurot, mis tähendab 30,9% rentaablust (4 761 tuhat eurot ja 33,7% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2024. aasta I kvartaliga 2 554 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 1 616 tuhat eurot 2023. aasta I kvartaliga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2024. aasta I kvartaliga 18,4% võrreldes puhaskasumiga 11,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2024 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 78 038 tuhande euroni, suurenedes 8,0% võrreldes 31. detsembriga 2023.

Võrreldes 31. detsembriga 2023 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 925 tuhande euro võrra ja moodustasid  2024. aasta 31. märtsi seisuga 2 279  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 91 tuhande euro võrra ning 2024. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 24 031 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 2 264 tuhande euro võrra, ulatudes 2024. aasta 31. märtsi seisuga 56 384 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2024.aasta I kvartaliga 3 473 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2024. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 278 tuhat eurot, 314 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2024. aasta 31.märtsi seisuga oli kontsernil 1 650 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2023 seisuga oli 1 626 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2024. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 509 tuhat eurot (3 492 tuhat eurot 2023.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 163 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused 2024. aasta 4 kuu jooksul

AS Silvano Fashion Group tegi 19. märtsil 2024 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride erikorralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 19.03.2024.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77cafc430f1ac23a81813069a95a15cd&lang=et&src=listed Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis, Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/ ja ajalehes “Eesti Päevaleht”.

9. aprillil 2024 toimus AS Silvano Fashion Group aktsionäride erakorraline üldkoosolek. Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.03.2024 31.12.2023
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD    
Käibevara    
Raha ja rahalähendid 2 37 505 32 878
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 2 279                               1 354
Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 233 1 115
Antud lühiajalised laenud   20 29
Muud varad   89 79
Varud 4 24 031 23 940
Käibevara kokku   65 157 59 395
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   283 292
Investeeringud sidusettevõtetesse   102 85
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   215 213
Edasilükkunud tulumaksuvara   2 256 2 155
Immateriaalne põhivara   583 579
Kinnisvarainvesteeringud   887 899
Materiaalne põhivara 5 8 555 8 634
Põhivara kokku   12 881 12 857
VARAD KOKKU   78 038 72 252
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Saadud laenud   4 003 0
Lühiajalised rendikohustused 6 1 735 2 162
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                         5 556 7 377
Maksukohustised   2 465 747
Lühiajalised kohustused kokku   13 759 10 286
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustis   746 736
Pikaajalised rendikohustused   4 596 4 321
Pikaajalised eraldised   46 46
Pikaajalised kohustused kokku   5 388 5 103
Kohustused kokku   19 147 15 389
    
Omakapital    
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -20 292 -20 002
Jaotamata kasum   66 803 64 249
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   56 384 54 120
Vähemusosalus   2 507 2 743
Omakapital kokku   58 891 56 863
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   78 038 72 252

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad I kvartal           2024 I kvartal

2023
    Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu 9 13 904 14 141
Müüdud toodangu kulu   -6 115 -6 017
Brutokasum   7 789 8 124
      
Turustuskulud   -2 772 -2 779
Üldhalduskulud   -1 263 -1 186
Muud äritulud   48 57
Muud ärikulud   -254 -253
Ärikasum   3 548 3 963
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -51 -1 099
Muud finantstu/(kulu)   128 -156
Finantstulud /(-kulud) kokku   77 -1 255
     
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   16
4
Kasum enne tulumaksu 3 641 2 712
Tulumaksukulu   -725
-845
       
Aruandeperioodi kasum   2 916 1 867
Sealhulgas:     
   Emaettevõte omanike osa   2 554 1 616
   Vähemusosaluse osa   362 251
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8 0,07


0,04
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
     
tuhandetes eurodes Lisad I kvartal  2024 I kvartal 2023
    Auditeerimata Auditeerimata
     
Aruandeperioodi kasum   2 916 1 867
       
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   -264
-760
Aruandeperioodi muu koondkasum -264
-760
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   2 652
1 107
Sealhulgas:     
   Emaettevõtte omanike osa   2 264 583
   Vähemusosaluse osa   388 524

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad I kvartal
 2024
I kvartal
 2023
    Auditeerimata Auditeerimata
Rahavood äritegevusest     
Aruandeaasta kasum   2 916 1 867
Korrigeerimised:     
  Põhivara kulum   750 798
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt   -16 -4
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist   8 2
  Finantstulud/-kulud kokku   -77 1 255
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   0 -1
  Varude eraldis   0 1
  Tulumaksukulu   725 845
Varude muutus   -91 648
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes   -925 -595
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades   -1 148 -282
Makstud tulumaks   -389 -401
Rahavood äritegevusest kokku   1 753 4 133
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Saadud intressid   319 23
Saadud dividendid   8 11
Materiaalse põhivara müük   12 2
Väljaantud laenud   0 -13
Väljaantud laenude tagasimaksed     9 0
Materiaalse põhivara soetamine   -278 -314
Immateriaalse põhivara soetamine   -12 -53
Rahavood investeerimistegevusest kokku   58 -344
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Saadud laenud   4 003 0
Rendikohustiste põhiosamaksed   -495 -518
Rendikohustistelt tasutud intress   -195 -190
Makstud dividendid   -624 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   2 689 -708
      
Raha ja rahalähendite muutus   4 500 3 081
Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 32 878 25 909
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju   189  -1 629
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   -62 212
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 2 37 505 27 573

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

ManusAttachments

SFG 2024.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne auditeerimata