Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade


Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31,  Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18.06.2024.a. kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044

Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 11. juunil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2023. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023. a. oli 8 505 080,71 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 682 361,36 eurot.

2. 2023.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2023. a. majandusaasta puhaskahjum summas 682 361,36 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

3. 2024. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2024.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
__________________________

Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga 449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle. 

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :

  1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com või toimetades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel http://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 14. juuni 2024. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel  https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/uldkoosolekud ja Seltsi kontoris  asukohaga Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni korralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e - posti aadressil group@nordicfibreboard.com hiljemalt 3 päeva enneüldkoosoleku toimumist s.o hiljemalt 14.juuni 2024 . 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 4. juuni 2024. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond.  Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist 14.juuni. 2024.

Enel Äkke
Juhatuse liige
Telefon: + 372 55 525550
E-post: group@nordicfibreboard.com

ManusedAttachments

VOLIKIRI _ aktsionäri õiguste teostamiseks_üldkoosolekul_18.06.2024 VOLIKIRJA_TAGASIVTMISE_TEADE_18.06.2024 Üldkoosoleku info 18.06.2024 OTSUSTE EELNÕU_Nordic Fibreboard aktsionäride üldkoosolek NFB AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE_2024_