TEADE KAVATSUSEST TEHA VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP AKTSIATE OMANDAMISEKS


AS INFORTAR (Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10139414, „Infortar“ või „Ülevõtja“) teatab kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigile Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsionäridele („Tallink“) kõigi Tallinki aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“).

Pakkumise järgselt ei ole Ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist VPTS § 1821 ega äriseadustiku 291. peatüki sätete alusel. Ülevõtja soovib Pakkumise raames suurendada oma osalust Tallinkis ning pakkuda Tallinki investoritele võimalust investeeringust väljumiseks mahus ja tingimustel, mida börs ei võimalda. Käesoleva teate seisuga ei kavatse Ülevõtja alustada menetlust Tallinki aktsiate noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Tallinna Börsil ega ka Nasdaq Helsingi Börsil (hoidmistunnistuste osas).

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole VPTS § 166 lg 1 kohaselt kohustust teha Pakkumine. Ülevõtja teeb Pakkumise hinnaga 0,55 eurot ühe Tallinki aktsia kohta. Pakkumise ostuhinna määramisel on lähtutud Tallinki aktsiate viimase kolme aasta keskmisest börsihinnast (ca 0,61 eurot), millest on maha arvatud Tallinki poolt kõigile aktsionäridele 3. juulil 2024 makstav dividend 0,06 eurot aktsia kohta.

Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab, et Ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta Pakkumine vastu või mitte. Infortar käsitleb aktsionäre võrdselt ning Pakkumine tehakse kõikide Tallinki aktsiate suhtes, mis veel ei kuulu Ülevõtjale.

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt:

„Eesti majandus on juba üheksandat kvartalit languses, riigi reiting varasemast ühe astme võrra madalam ja geopoliitiline risk püsib endiselt kõrge. Juhul, kui Tallinkil peaks olema aktsionäre, kes meie piirkonna majanduslikes väljavaadetes kahtlevad, siis antud pakkumine loob turule likviidsuse ja võimaldab neil väljumist kaaluda. Infortar usub Tallinki finants- ja turupositsiooni ning plaanib ettevõtet hoida avaliku börsifirmana, kuid tuleb arvestada, et näiteks suuremate rahvusvaheliste investorite vaates on ettevõtte aktsia likviidsus ja turusügavus piiratud – Tallinki aktsia viimase aasta keskmine päevane käive ulatub 175 000 euroni.“

Pakkumise ja selle vastuvõtmise tingimused sätestatakse Ülevõtja poolt avalikustatavas prospektis („Prospekt“) ja Pakkumise teates. Ülevõtja esitab kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Prospekti ja Pakkumise teate kooskõlastamiseks Finantsinspektsioonile („FI“). Pärast FI kooskõlastust avaldatakse Prospekt ja Pakkumise teade FI poolt osundatud kuupäeval, kuid Ülevõtja kavatsuseks on alustada Pakkumisega käesoleva aasta juuli alguses ning Pakkumine on kavandatud kestma 35 päeva.

Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis.

Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist. Erinevuste korral Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate või nende tõlgete vahel kohaldatakse eestikeelse Prospekti tingimusi.

Käesolev teade ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud käesoleva dokumendi või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada käesolevat dokumenti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele.

Ei käesolev dokument ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja ega ühegi teise isiku soovitust käesoleva dokumendi (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Tallinki aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Tallinki ning tema tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning andma Pakkumisele oma hinnangu.

Kui käesolevas teates ei ole sätestatud teisiti, esitatakse kogu käesolevas teates sisalduv informatsioon teate kuupäeva seisuga.


Infortar tegutseb kuues riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 46,8 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 113 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 102 ettevõtet: 47 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1318 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile