Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium

Hässleholm, SWEDEN


Pressmeddelande den 31 januari 2009          
Eolus Vind AB - Rapport från årsstämma och vindkraftseminarium 

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 januari 2009 avhandlades bland annat
följande ärenden:                                

- VD Bengt Simmingsköld föredrog väsentliga händelser under räkenskapsåret
2007/2008, sammanfattning av delårsrapporten för första kvartalet 2008/2009 och
framtidsutsikter. 
Vidare meddelade VD att styrelsen beslutat om notering av Eolus-aktien på First 
North under innevarande räkenskapsår.                      

- Årsredovisningen fastställdes och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret. Vinstdisposition beslutades enligt styrelsens förslag, d v
s att ingen utdelning skulle ske. 

- Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Johansson, Maria Sandstedt, Göran
Sidén, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert och Ingvar Svantesson, samt 
nyvaldes Fredrik Daveby och Natsue Ellesson. Till styrelsesuppleanter omvaldes 
Sven-Arne Persson och Börje Svensson, samt nyvaldes Tage Kjällbring. 

- Till revisor respektive revisorssuppleant omvaldes Håkan Persson och  
Anders Crona, Ernst & Young AB.                         

- Styrelsen gavs bemyndigande att intill tiden för nästa årsstämma kunna 
genomföra nyemission av högst 4 528 600 aktier enligt förslaget i kallelsen.
  
I anslutning till årsstämman anordnade Eolus ett vindkraftseminarium med ca 300 
deltagare. Ur programmet kan särskilt nämnas: elprisutvecklingen, vindkraft i  
skog och hav, den globala uppvärmning - behovet av förnyelsebara energikällor  
och vindkraftleverantörernas senaste produkter.                 
De som är intresserade av att ta del av föredragshållarnas presentationer kan  
sända kontaktuppgifter till info@eolusvind.com.                 

För ytterligare information kontakta:         
VD, Bengt Simmingsköld, telefon 0451 - 491 51 eller  
vVD, Ekonomichef, Per Witalisson, telefon 0451 - 491 52

Hässleholm den 18 december 2008

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan  
starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de 
ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för    
närvarande 21 vindkraftverk med en installerad effekt på 19 MW och en beräknad 
årlig produktion på ca 44 GWh miljövänlig el.                  

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i    
Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och  
Motala.                                     

Eolus Vind AB har ca 1 250 aktieägare.

Attachments

090131 rapport fran arsstamma 31 januari 2009.pdf