Delårsrapport 1 september 2008 - 28 februari 2009

Hässleholm, SWEDEN


Pressmeddelande den 22 april 2009

Eolus Vind AB (publ)- Delårsrapport 1 september 2008 - 28 februari 2009


Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2008 - 28 februari 2009   
- Nettoomsättningen ökade med 83 procent och uppgick till 355 Mkr (194). 
- Rörelseresultatet uppgick till 36,1 Mkr (22,3). Resultat efter     
finansiella poster uppgick till 39,2 Mkr (21,0).                

- Resultat efter skatt uppgick till 28,2 Mkr (15,2), vilket motsvarar  
1,56 kronor (0,84) per aktie.                          

- Under perioden etablerades 15 vindkraftverk (10) med en total effekt på
26,2 MW (12,6).                                 
- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 9,1 GWh   
(12,4) med en genomsnittlig intäkt på 74 öre / kWh (70).            

- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 1,2
MW genom avyttring av andelar i två verk.                    

- På grund av förskjutningar och omkastningar i leveransplaner har    
styrelsen reviderat lämnad prognos för räkenskapsåret 2008/2009. 29 verk    
beräknas att etableras med en total effekt på 48,2 MW. Förändringen av den egna 
förvaltningsportföljen beräknas bli -0,2 MW. Enligt styrelsens nya prognos   
beräknas omsättningen att uppgå till ca 725 Mkr med ett resultat efter     
finansiella poster på ca 60 Mkr. Jämfört med den tidigare progonsen innebär   
detta en höjning av omsättningen med 20 Mkr och en höjning avseende resultat  
efter finansiella poster med 10 Mkr.                      

Verksamhetsårets första sex månader, 1 september 2008 - 28 februari 2009    
- Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 378 Mkr (308).
- Rörelseresultatet uppgick till 36,2 Mkr (39,8). Resultat efter     
finansiella poster uppgick till 42,6 Mkr (37,3).                
- Resultat efter skatt uppgick till 30,7 Mkr (26,9), vilket motsvarar  
1,70 kronor (1,54) per aktie.                          
-Under perioden etablerades 16 vindkraftverk (17) med en total effekt på
27,0 MW (20,2).                                 
- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 23,6 GWh (24,9) med
en genomsnittlig intäkt på 74 öre / kWh (70). 

- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 2,2
MW genom avyttring av andelar i tre verk.                    

För fullständig rapport - se www.eolusvind.com

För ytterligare information kontakta: 
Per Witalisson, Vice VD och ekonomichef
Telefon 0451 - 491 52, 0702 - 65 16 15 
E-post: per.witalisson@eolusvind.com

Attachments

090422 pressmeddelande delarsrapport september 08 - februari 09.pdf