Eolus och SCA tecknar avtal avseende projektering av vindkraftsanläggningar

Hässleholm, SWEDEN


Eolus Vind AB har tecknat ett avtal med SCA Skog AB om att arrendera mark för
exploatering av vindkraftverk i Västernorrland och Jämtland. Avtalet omfattar
åtta områden på SCA:s mark i Sundsvall, Ånge, Bräcke och Ragunda kommuner. Inom
dessa områden bedöms det som möjligt att etablera ca 60 vindkraftverk i goda
vindlägen. Vindkraftverkens effekt är på vardera ca 2-3 MW. 

En etablering av 60 vindkraftverk innebär en investering på över 2 miljarder
kronor. SCA har möjlighet att investera i en del av vindkraftverken. 

”Vi är mycket glada för samarbetet med SCA, säger Bengt Simmingsköld, VD för
Eolus Vind. Områdena har fina förutsättningar för etablering av vindkraftverk.
Vi kommer att etablera ett lokalkontor i Sundsvall inom kort.” 

Förprojektering är redan utförd för de åtta områdena och under våren kommer
samrådsprocessen att påbörjas. De första verken kan troligtvis etableras 2011. 

Eolus Vind AB kommer även att ges möjlighet att arrendera fler områden för
exploatering av vindkraftverk på SCA:s mark. 

Frågor om projekten besvaras av projektansvarig Anna Gunnarsson, tel 0451 - 491
53, mobil 0732 - 18 66 68. 
Frågor om Eolus besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil
0702 - 651 615. 


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med
en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på ca 64 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna
etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt
2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 750 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

091208 pressmeddelande avtal med sca - eolus vind ab.pdf