Delårsrapport 1 september 2009 - 30 november 2009

Hässleholm, SWEDEN


Verksamhetsårets första kvartal, 1 september 2009 - 30 november 2009

 Nettoomsättningen ökade mycket kraftigt och uppgick till 235 Mkr (23).

 Rörelseresultatet uppgick till 24,6 Mkr (0,1). Resultat efter finansiella
poster uppgick till 26,4 Mkr (3,4). Resultat efter skatt uppgick till 19,8 Mkr
(2,5), vilket motsvarar 1,09 kronor (0,14) per aktie. 

 Under kvartalet etablerades 10 vindkraftverk (1) med en total effekt på 15,2
MW (0,8). 

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 14,6 GWh (14,5) med
en genomsnittlig intäkt på 73 öre / kWh (74). 

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW genom
investering i två vindkraftverk. 

 Eolus utsågs till det mest snabbväxande företaget i Skåne i Dagens Industris
Gasellundersökning. I hela landet var Eolus det näst mest snabbväxande
företaget enligt samma undersökning. 

 I november beslutade styrelsen att genomföra en nyemission med företrädesrätt
för tidigare ägare. Emissionen genomfördes under november och december och
tillförde bolaget 158,5 Mkr. Teckningsgraden uppgick till 202 %. Resultat i korthet
                Sep-Nov   Sep-Nov    Helår    Helår
                  2009     2008  2008/2009  2007/2008
Nettoomsättning, Mkr       235,6     22,8    731,0    439,9
Rörelseresultat, Mkr        24,6     0,1    65,1    65,2
Res e fin poster, Mkr       26,4     3,4    71,0    69,9
Resultat efer skatt, Mkr      19,8     2,5    50,8    51,9
Resultat per aktier, kr      1,09     0,14    2,81    2,91
Under perioden etabl verk, antal   10      1     29     26
Under perioden egabl verk, MW   15,2     0,8    48,2    32,0
Nettoförändring egna verk, MW    2,8     -1,0    -0,2     0,4
Elproduktion, GWh         14,6     14,5    39,7    45,3

Attachments

delarsrapport eolus 091130.pdf