Kommuniké från extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 31 augusti 2011

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-08-31 17:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

På dagens extra bolagsstämma godkändes styrelsens förslag om apportemission av 2 264 000 aktier av serie B i Eolus Vind AB som köpeskilling för samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB. Genom dagens beslut gavs Eolus möjlighet att fullfölja avtalet om förvärv av aktierna i Svenska Vindbolaget. Beslutet var enhälligt.

Teckning av de nyemitterade aktierna skedde i anslutning till stämman och Eolus har idag tillträtt samtliga aktier i Svenska Vindbolaget.

 

Eolus Vind AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46

Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 – 65 16 15

 

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2011 kl 17.45.

 

Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments