Eolus Vind AB - Bokslutskommuniké 2010-2011

Fortsatt expansion. Högsta resultatet hittills.

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-10-27 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Verksamhetsåret, 1 september 2010 – 31 augusti 2011

 • Nettoomsättningen ökade med 16 % och uppgick till 1 629,0 Mkr (1 408,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 197,7 Mkr (143,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 189,3 Mkr (130,2). Resultat efter skatt uppgick till 139,9 Mkr (99,0), vilket motsvarar 6,18 kronor (4,63) per aktie.
 • Under verksamhetsåret etablerades 50 vindkraftverk (54) med en total effekt på 100,0 MW (96,6).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 86,0 GWh (66,7) med en genomsnittlig intäkt på 83 öre/kWh (81).
 • Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 4,8 MW genom investering i tre vindkraftverk.
   

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2011 – 31 aug 2011

 • Nettoomsättningen minskade med 18 % och uppgick till 453,6 Mkr (550,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 74,3 Mkr (52,0). Resultat efter finansiella poster uppgick till 72,5 Mkr (49,6). Resultat efter skatt uppgick till 53,2 Mkr (36,3), vilket motsvarar 2,35 kronor (1,60) per aktie.
 • Under kvartalet etablerades och färdigställdes 15 vindkraftverk (17) med en total effekt på 30,0 MW (33,1).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 14,8 GWh (16,7) med en genomsnittlig intäkt på 76 öre/kWh (77).
 • Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW (2,8) genom investering i två vindkraftverk.
 • Eolus tecknade under kvartalet ett ramavtal med Vestas om leverans av vindkraftverk omfattande 180 MW.
 • I augusti förvärvade Eolus Svenska Vindbolaget AB genom apportemission. Svenska Vindbolaget värderades vid förvärvet till 107 Mkr och tillförde Eolus ytterligare drygt 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd.
   

Prognos

 • Under det kommande räkenskapsåret räknar styrelsen med att drygt 90 verk kommer att kunna etableras. Minst sex av dessa avses att behållas för att bedriva elproduktion. Givet de nuvarande marknadsförutsättningarna och att turbulensen på de finansiella marknaderna inte tilltar, så bedömer styrelsen att omsättningen för det kommande räkenskapsåret kommer att uppgå till cirka 2 500 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 220 Mkr.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att publiceras under vecka 49. Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. Styrelsen avser föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,00 kr (0,50) per aktie.

 

Resultat i korthet Q4 Q4 Helår Helår  
  2011-06-01  2010-06-01 2010/2011 2009/2010  
                                                                         2011-08-31 2010-08-31      
Nettoomsättning, Mkr 453,6 550,1 1 629,0 1 408,8  
Rörelseresultat, Mkr 74,3 52,0 197,7 143,1  
Resultat efter finansiella poster, Mkr 72,5 49,6 189,3 130,2  
Resultat efter skatt, Mkr 53,2 36,3 139,9 99,0  
Resultat per aktie, kronor 2,35 1,60 6,18 4,63  
Under perioden etablerade verk, antal 15 17 54 54  
Under perioden etablerade verk, MW 30,0 33,1 100,0 96,6  
Nettoförändring egna verk, MW 2,8 2,8 4,8 13,7  
Elproduktion, GWh 14,8 16,7 86,0 66,7  

 

 

Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av fler än 300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 33 vindkraftverk med en installerad effekt på 40 MW och en beräknad årlig produktion på ca 95 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 

 


Attachments