Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2011-12-21 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 28 januari 2012 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).
 

Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman:

  • skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 23 januari 2012 samt
  • skall ha anmält sig hos bolaget senast den 23 januari 2012. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 januari 2012, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Anmälan till stämman görs i första hand via www.eolusvind.com alternativt per post till adress:
Eolus Vind AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 STOCKHOLM eller per telefon 08 – 402 90 41.

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag och yttranden enligt punkterna 11-14 nedan, samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på bolagets kontor på Tredje Avenyen 3, Hässleholm och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.eolusvind.com från och med fredag den 30 december 2011.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 24 907 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en röst per aktie och 23 621 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal röster uppgår totalt till
3 647 762,5.


Förslag till dagordning
1.   Stämman öppnas
2.   Val av ordförande på stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordningen
5.   Val av protokollförare på stämman
6.   Val av justeringsmän
7.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8.   Anförande av verkställande direktören
9.   Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut
      a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
          koncernbalansräkning
      b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning samt
          beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
      c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de
      smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för
      registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande
 

Beslutsförslag i sammandrag

2 – Val av ordförande på stämman
Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen Eolus bolagsjurist Karl Olsson.

10 b – Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 602 861 882 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 1,00 kronor per aktie, totalt 24 907 000 kronor och att 577 954 882 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 1 februari 2012. För det fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske måndagen den 6 februari 2012. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Föreslagen utdelning anses vara försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen efter räkenskapsårets utgång. Vidare bedöms föreslagen vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de krav som ställs på såväl moderbolagets som koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

11, 12 och 13 – Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande
I enlighet med beslut på årsstämman 2011 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Per Ludvigsson, representerande Hans-Göran Stennert, Niclas Eriksson, representerande Bengt Johansson, Hans Johansson, representerande Åke Johansson och Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande är Per Ludvigsson. Valberedningen har avgett följande förslag:

(a)    Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits skall uppgå till åtta, vilket innebär en ökning med en. Inga suppleanter skall utses.

(b)    Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 875 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, skall möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

(c)    Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

(d)    Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson. Nyval föreslås av Thord Johansson som styrelseledamot.
Thord Johansson är född 1955 och är bland annat arbetande styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB.

(e)    Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande.


14 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2013 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen skall bestå av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2012 jämte styrelseordföranden.


Hässleholm i december 2011
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 - 54 00 46
Per Witalisson, vice VD, telefon 0702 - 65 16 15

  

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 330 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett seminarium – Hållbar Framtid med start kl 09.00. Se Eolus hemsida www.eolusvind.com/hållbarframtid för program och anmälan.

 


Attachments