Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2012 i Hässleholm

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-01-28 20:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2012 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2010/2011.  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 1,00 kronor per aktie. Onsdagen den 1 februari 2012 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag öka antalet styrelseledamöter från sju till åtta. 

Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson omvaldes till styrelseledamöter. Thord Johansson nyvaldes som styrelseledamot. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2013 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftseminarium med temat ”Hållbar Framtid” med över 300 deltagare.

 

Styrelsen

Eolus Vind AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 – 65 16 15 

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 330 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments